Borlänge kommuns logotyp

Ekonomi, försörjningsstöd

Här hittar du generell information om hur ekonomiskt bistånd fungerar och vilka krav som kan ställas på dig som ansöker om stöd.

Om du inte kan försörja dig och din familj kan du ansöka om ekonomiskt bistånd. Ekonomiskt bistånd är en sista utväg när du behöver ekonomisk hjälp och ett stöd till dess att du kan försörja dig själv.

 • En förutsättning för att kunna få ekonomiskt bistånd är att du inte kan klara av situationen på egen hand trots att du har försökt.
 • Rätten till ekonomiskt bistånd prövas i regel månadsvis. Du bör därför ansöka månadsvis.

1177 Ekonomiskt stöd Länk till annan webbplats.

Gör en provberäkning på Socialstyrelsens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor och svar

Ekonomiskt bistånd består av två delar, försörjningsstöd och livsföring i övrigt.

Försörjningsstödet ska täcka dina grundläggande behov, såsom kostnader för mat, kläder och boende.

Livsföring i övrigt kan täcka kostnader för behov som kan ingå i en skälig levnadsnivå och som uppstår då och då. Exempel är kostnader för sjukvård, medicin och umgänge med barn. I socialtjänstlagen står det att ekonomiskt bistånd ska garantera att man får en skälig levnadsnivå. En individuell prövning görs för att ta reda vad som är en skälig levnadsnivå för just dig.

Har du ekonomiska problem och vill söka ekonomiskt bistånd ringer du vår mottagning via kommunens servicecenter.

Första gången du ansöker

För dig som ringer första gången eller inte har någon handläggare:

Kontakta mottagningen via kommunens servicecenter: 0243-740 00

Ordinarie telefontid: måndag - fredag kl. 10:00-12:00 samt 13:00-14:00

Återansökan

Du ska göra en återansökan via e-ansökan om du:

 • redan har kontakt med en socialsekreterare hos ekonomiskt bistånd
 • har sökt ekonomiskt bistånd under de senaste två månaderna

De som är sambos eller gifta har försörjningsskyldighet gentemot varandra och ansöker om ekonomiskt bistånd tillsammans som ett hushåll.

Innan du ansöker om ekonomiskt bistånd:

 • Du ska bo och vara folkbokförd i Borlänge kommun.
 • Du ska ha fyllt 18 år.
 • Du ska ha gjort allt du kan för att försörja dig själv.
 • Du ska ha sökt alla bidrag eller ersättningar som du kan ha rätt till.
 • Du saknar tillgångar.

Du som är arbetslös

Detta gäller om du är arbetslös:

 • Du ska vara inskriven på Arbetsförmedlingen och vara aktivt arbetssökande.
 • Du ska ha en regelbunden kontakt med din handläggare på Arbetsförmedlingen.
 • Du ska redovisa att du söker arbete aktivt. Du måste söka alla arbeten du kan få och är kvalificerad för.

Om du tackar nej till ett arbete, inte bedöms vara aktivt arbetssökande eller tackar nej till en arbetsmarknadsåtgärd kan din rätt till försörjningsstöd komma att ifrågasättas. Du riskerar då att få helt eller delvis avslag på din ansökan om försörjningsstöd.

Om du inte har aktivitet via Arbetsförmedlingen kan socialnämnden även ställa krav på att du skall delta i kompetenshöjande verksamhet via kommunens arbetsmarknadsenhet (AMI) för att öka dina möjligheter att nå egen försörjning.

Du som är sjukskriven

Du som är sjukskriven för helt eller delvis nedsatt arbetsförmåga:

 • Du som inte kan söka arbete eller arbeta på grund av hälsoskäl ska ha ett aktuellt läkarintyg som styrker detta.

Du som är föräldraledig

 • Du som är föräldraledig ska ta ut föräldrapenning via Försäkringskassan sju dagar per vecka med full ersättning.
 • Du som inte har ett arbete att gå tillbaka till efter din föräldraledighet ska i god tid ansöka om barnomsorgsplats så att du kan vara inskriven på Arbetsförmedlingen och aktivt söka arbete när föräldradagarna är slut.

 

 • Ifylld ansökningsblankett
 • Legitimation/id-handling (uppvisas vid besök hos handläggare)
 • Beslut om arbetstillstånd eller uppehållstillstånd (permanent eller tillfälligt) från Migrationsverket (om du inte är svensk medborgare)
 • Redovisa sysselsättning, annan planering eller sjukskrivning (se exempel i bilaga under ”sysselsättning”)

 • Kopia på ert hyreskontrakt/2:a handskontrakt/inneboendekontrakt (om ni betalar hyra)

 • Kontoöversikt från banken = handling som visar vilka/alla engagemang ni har i banken, t.ex. flera bankkonton, fonder m.m. (även för barn)

 • Kontoutdrag från samtliga konton (från alla banker) tre månader tillbaka till exempel privatkonton, kreditkonton, spelkonton. (även barns)
 • Inkomstbesked de senaste tre månaderna för samtliga inkomster och bidrag (t.ex. lönespecifikationer)

 • Aktuella fakturor eller kvitton avseende kostnader, så som hyra, el, hemförsäkring, a-kasseavgift och fackavgift, internet, sjukvård med mera
 • Kopia på senaste inkomstdeklarationens alla sidor (inklusive sidorna ”preliminär skatteuträkning” samt ”specifikation till inkomstdeklaration”). Om ni inte har deklarerat ska ni istället bifoga kontroll och inkomstuppgift från Skatteverket.
 • Skattekontoutdrag från Skatteverket. Om ni inte själva kan skriva ut nämnda handlingar, kontakta Skatteverket (telefon 0771-567 567, eller besök deras kontor på Stationsgatan)

Bra att veta angående ekonomiskt bistånd:

Vi behöver utreda er rätt till ekonomiskt bistånd. Därför kan vi, beroende på hur er situation ser ut, komma att begära in ytterligare handlingar än vad som nämns i kallelsen.

Du behöver söka andra möjliga bidrag/ersättningar i första hand;

 • Om du har rätt till att söka till exempel bostadsbidrag, underhållsstöd, aktivitetsstöd, sjukpenning, aktivitetsersättning med mera, då behöver du göra det.
 • Om du har barn under 12 år, behöver du visa handling från Försäkringskassan som visar återstående dagar med föräldrapenning.
 • Till vissa studier krävs att du söker studiemedel från CSN.

Övriga kostnader (till exempel hyra)

 • Vi kommer begära in hyresavtal/inneboendekontrakt/andrahandskontrakt, där det framgår summa avseende hyra, perioden för avtalet, vad som ingår i hyran och hur hyran betalas.
 • Underlag som styrker att du betalat din hyra de senaste tre månaderna.
 • Kvitto/specifikation/faktura på annat du avser att ansöka om, t ex. hemförsäkring, elräkning, fackavgift, avgift a-kassa, internet.
 • Ansöker du om medicin behöver du inkomma med receptspecifikation samt kvitto på betald medicin.

Redovisning inkomster

 • Om du saknar bankkonto ska du lämna in intyg från storbankerna: Nordea, SEB, Swedbank, Handelsbanken, Länsförsäkringar Bank, ICA-Banken samt Forex som styrker att du saknar engagemang hos dessa banker.
 • Inkomstspecifikationer, de tre senaste månaderna.
 • Om du haft försörjningsstöd i annan kommun den senaste tiden, lämna in senaste beslut/utredning från socialtjänsten i den kommunen.

Sysselsättning

Beroende på vilken sysselsättning du har eller om du är sjukskriven så kommer vi begära in underlag som styrker detta. Du kommer tillsammans med handläggare att göra en individuell plan. Exempel på underlag kan vara:

 • Tjänstgöringsintyg/arbetsgivarintyg (om du har slutat jobba)
 • Anställningsavtal, och uppgift om lön (om du jobbar)
 • Du behöver vara inskriven på Arbetsförmedlingen om du är arbetssökande.
 • Aktuell handlingsplan och daganteckningar från Arbetsförmedlingen. Redovisa alternativt datum för planeringssamtal.
 • Aktivitetsrapport.
 • Ifylld arbetssökarlista med sökta arbeten en månad tillbaka i tiden alternativt från dagen du stod utan arbete eller sysselsättning.
 • Intyg på SFI-studier. Det ska stå om du studerar på A; B eller C-nivå och vilket datum dina studier började.
 • Underlag avseende övriga studier.
 • Om du är sjuk/förhindrad skall du bifoga läkarintyg eller annan uppgift/underlag som styrker dina begränsningar och att du inte kan stå till arbetsmarknadens förfogande.

Tillgångar

Vi kommer att göra kontroller kring dina tillgångar. Det är därför som vi kräver in handlingar från skatteverket och från banken (se kallelsen). Vi behöver även kontrollera:

 • Om du har ett företag.
 • Kontohistorik/utdrag från eventuellt spelkonto.
 • Redogörelse för eventuella fonder och aktier.
 • Tillgångar i utlandet.
 • Om du har ett fordon kommer vi begära in underlag om dess värde. Fordon anses vara en tillgång med ett värde och kommer beaktas i utredning av ekonomiskt bistånd.
 • Om du äger en bostadsrätt eller villa behöver du inkomma med: överlåtelseavtal/köpekontrakt, avgiftsavi, uppgifter om räntebetalningar, uppgifter om lån hos banken, beslut om skattejämkning, uppgifter om andra boendekostnader.
 • Har du make/maka i ett annat land behöver vi även utreda dennes inkomster.

Detta ska lämnas in första gången - sammanställning Pdf, 171.4 kB.
(av informationen ovan)

När vi fått in alla uppgifter görs en utredning som tar max 10 arbetsdagar. När utredningen är klar får du beslut på din ansökan hemskickat. Om du inte är nöjd med beslutet har du möjlighet att överklaga det.

Om du får avslag eller delavslag på det du ansökt om och inte är nöjd med ett fattat beslut har du rätt att överklaga beslutet inom tre veckor.

När du får ett avslag på en ansökan får du information från handläggaren som fattat beslutet om hur du gör för att överklaga. Överklagan ska skickas till socialtjänsten som är skyldiga att se över beslutet innan det skickas vidare till förvaltningsrätten för överprövning.

Överklagan ska vara skriftlig och förutom personuppgifter innehålla:

 • information om vilket beslut som ska överklagas
 • varför du vill att beslutet ändras
 • vilken ändring du vill ha

Blankett - överklaga ett beslut (pdf) Pdf, 184.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Tystnadsplikt

Vi har tystnadsplikt! Det kan vara jobbigt att vara så utlämnande som du får lov att vara i kontakten med oss och det kan därför vara skönt att veta att allt du säger skyddas av offentlighets- och sekretesslagen.

Aktivitetsplikt

Aktivitetsplikt kan bli aktuellt för dig som får ekonomiskt bistånd till din försörjning. Syftet med aktivitetsplikten är att öka dina möjligheter att komma ut i arbete eller studier. Det är din socialsekreterare som bedömer om du är aktuell för aktivitetsplikt.

Om du är aktuell för aktivitetsplikt förväntas du att delta i aktiviteter. Om du utan godtagbara skäl avböjer eller uteblir från aktivitetsplikten, kan din rätt till ekonomiskt bistånd komma att ifrågasättas i enighet med 4 kap 5 § Socialtjänstlagen.

Läs mer om aktivitetsplikten