Borlänge kommuns logotyp

Barnahus

Barn och ungdom

Till Barnahus i Dalarna kommer barn och ungdomar för att få hjälp när man misstänker att de blivit utsatta för våldsbrott, sexualbrott eller andra övergrepp.

Barns rättigheter

Barn som utsätts för brott samt rätten till stöd och hjälp omnämns också särskilt i Barnkonventionen:

Artikel 12: Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Hänsyn ska tas till barnets åsikter, utifrån barnets ålder och mognad.

Artikel 19: Barn ska skyddas mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande, inklusive sexuella övergrepp.

Artikel 34: Barn har rätt att skyddas mot alla former av sexuella övergrepp och mot att utnyttjas i prostitution och pornografi.

Artikel 39: Barn som blivit offer för vanvård, utnyttjande, försummelse, tortyr, väpnade konflikter eller annan omänsklig behandling har rätt till rehabilitering och social återanpassning. Sådan rehabilitering och sådan återanpassning skall äga rum i en miljö som befrämjar barnets hälsa, självrespekt och värdighet.

Hur går det till när man kommer till Barnahus?

När du kommer till Barnahus tas du emot av en barnutredare som jobbar hos polisen. Du får sen sitta ned och vänta i väntrummet en liten stund tillsammans med den som följt med dig till Barnahus. 

Du kommer sen att få möjlighet att berätta om något har hänt dig och hur du har det. Det kallas för förhör. 

Om det behövs får du också träffa en läkare på ett sjukhus. 

Hur kan det kännas?

Det kan kännas olika för barn att berätta. En del barn och ungdomar har lätt för att berätta, och tycker att det känns bra. Andra har svårare och kan känna rädsla, skam eller skuld för det som hänt.

Det är viktigt att försöka berätta, även om det känns jobbigt i stunden. Många barn känner sig arga på personen som begått brottet eller är rädda. Andra barn kan känna att det som hände är deras fel. Ibland tycker man fortfarande om personen som begått brottet, för den personen kanske också gör bra saker.

Ibland när man känner starka känslor så påverkar det hur man beter sig. Ibland kan man känna sig otrygg och inte vilja sova ensam, ibland kan man vara väldigt arg och hamna i bråk med andra barn. Ibland kan man känna sig ledsen och vilja vara i fred. Det kan också vara så att man inte känner något speciellt. Alla de här känslorna kan ibland finnas kvar under en längre tid. Det är bra om du kan prata med en vuxen som det känns bra att berätta för.

Vem blir utsatt?

Många barn utsätts för våld eller övergrepp under sin uppväxt. Det kan drabba både pojkar och flickor i alla åldrar. Det syns inte på den som utsätter ett barn att det är en brottsling. Det går inte heller att se på ett barn att det är utsatt. Det är därför det är så viktigt att berätta.

Vad en vuxen gör eller säger är aldrig ett barns fel. Man får aldrig slå eller utnyttja ett barn oavsett vad ett barn gör. I Sverige har vi en bra lag som säger att det är förbjudet.