Borlänge kommuns logotyp

Brottsskadeersättning och skadestånd

Om en dömd gärningsperson inte kan betala skadeståndet och du inte har någon försäkring som täcker skadan, kan du i vissa fall få ersättning från staten. Sådan ersättning kallas brottsskadeersättning.

För att få brottsskadeersättning krävs en skriftlig ansökan. Ansökan kan göras elektroniskt eller skriftligt. Skriftlig ansökan görs på särskilda ansökningsblanketter som finns på Brottsoffermyndighetens hemsida.

Ansökan måste i regel ha kommit in till myndigheten inom tre år från brottet eller från det att det rättsliga förfarandet har avslutats. Barn som utsatts för brott har alltid rätt att ansöka om brottsskadeersättning fram till sin 21-årsdag.

För att få hjälp med ansökningsblanketten kan du vända dig till Brottsoffermyndigheten eller en lokal brottsoffer- eller kvinnojour.

Barn under 18 år

Barn under 18 år får inte själva ansöka om skadestånd eller brottsskadeersättning. Det juridiska ombudet ska hjälpa barn att få ut skadestånd och brottsskadeersättning. För att få ersättning måste brottet vara polisanmält och i de flesta fall krävs en fällande dom.

SoL 5 kap. 11 §, Socialtjänstens ansvar för brottsoffer

Till socialnämndens uppgifter hör att verka för att den som utsatts för brott och dennes närstående får stöd och hjälp.

Socialnämnden ska särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation.

Socialnämnden ansvarar för att ett barn, som utsatts för brott, och dennes närstående får det stöd och den hjälp som de behöver.

Socialnämnden ska också särskilt beakta att ett barn som bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot närstående är offer för brott och ansvara för att barnet får det stöd och hjälp som det behöver.

Barn som bevittnat våld mot närstående

Barn som har bevittnat ett brott som är ägnat att skada barnets trygghet och tillit i förhållande till en närstående person kan ha rätt till skadesånd. Staten har ett speciellt ersättningsansvar för barn som bevittnat allvarliga brott mot en närstående, trots att barnet inte kan få skadestånd från förövaren. Det som framförallt avses är att barnet bevittnar våld och hot i en nära relation.

Vem räknas som närstående?
Som närstående räknas främst mor, far, foster- eller styvföräldrar. Även mor- och farföräldrar och andra nära släktingar kan vara närstående. Det kan också handla om övergrepp mot syskon.  Oftast krävs det att barnet har en nära och förtroendefull relation till både den som slår och blir slagen. Att barnet t.ex. bevittnar att mamma blir misshandlad av en för barnet okänd person ger alltså inte rätt till ersättning.

Den som är under 18 år vid brottstillfället räknas som barn
Med barn avses den som var under 18 år när brottet begicks. Uttrycket ”bevittnat brott” innebär främst att barnet har sett eller hört den brottsliga handlingen. Vilka brott som kan ge rätt till ersättning ska bedömas utifrån samtliga omständigheter i det enskilda fallet.

Vilka brott kan leda till ersättning?
Bevittnande av vålds- och sexualbrott kan ge rätt till ersättning. De fall som avses är där ett barn bevittnat till exempel att en förälder blivit misshandlad av den andra föräldern eller av någon annan närstående till barnet. Det kan också handla om övergrepp mot syskon. Även när en förälder hotat den andra föräldern eller slagit sönder det gemensamma hemmet inför barnet kan ersättning utgå.

Framför allt är det den skada, kränkning och fara som brottet kan antas ha skapat som ska beaktas. Allvaret i det eller de brott som barnet bevittnat avgör ersättningens storlek.

Fällande dom krävs

För att ett barn som bevittnat brott ska kunna få brottsskadeersättning krävs i de allra flesta fall en fällande dom för det brott som barnet bevittnat. Dessutom måste det finnas någon form av dokumentation, helst i förundersökning, gärningsbeskrivning eller dom, som visar att barnet sett eller hört brottet.