Borlänge kommuns logotyp

Information till föräldrar

Barnahus erbjuder ett bra omhändertagande till barn och ungdomar som misstänks vara utsatta för våldsbrott i nära relationer och sexualbrott oavsett relation.

Målet med Barnahus är att erbjuda barn och ungdomar, som misstänks vara utsatta för våldsbrott i nära relationer och sexualbrott oavsett relation, ett bra omhändertagande, anpassat utifrån barnets behov.

Åklagare, polis, barnmedicin, socialtjänst och BUP samverkar i en gemensam lokal. Samordnarna på Barnahus kan ge råd och stöd.

Enligt socialtjänstlagen, 14 kap § 1, är alla som arbetar med barn och ungdomar skyldiga att anmäla oro gällande barn som far illa till socialtjänsten. Vid misstanke om att barnet varit utsatt för brott i sin familj eller av något som står familjen nära gör socialtjänsten en bedömning om en polisanmälan ska göras. De brott som det oftast handlar om är vålds- och sexualbrott.

Socialtjänstens arbete

Socialtjänsten har, i vissa fall, rätt att avvakta under en kortare tid med att informera vårdnadshavarna om vilka uppgifter som inkommit samt att en polisanmälan gjorts. En del föräldrar kan uppleva sig kränkta och förbigångna av detta men för barnets bästa är det ändå viktigt socialtjänsten och vårdnadshavare samarbetar.

Ansvarsområden, socialtjänst och polis

Socialtjänsten och polisen har olika ansvarsområden, socialtjänsten ansvarar för barnets behov av skydd och stöd och det görs genom att en utredning inleds. Polisens uppgift är att utreda brott så när en polisanmälan görs inleder de en förundersökning. Då råder förundersökningssekretess.

Socialtjänsten berättar oftast inte för vårdnadshavarna om innehållet i den anmälan som gjorts till polisen eftersom det då finns risk för att barnets berättelse påverkas. Socialtjänstens och polisens utredningar kan pågå samtidigt men är oberoende av varandra.