Borlänge kommuns logotyp

Familjerätt

Familjerätten hjälper dig med frågor om vårdnad, boende, umgänge, adoptioner och faderskap.

Föräldraskap/faderskap

Om föräldrarna till ett barn inte är gifta vid barnets födelse ska faderskapet fastställas av kommunens socialnämnd. Detta görs av handläggare vid familjerätten. För samkönade par behöver föräldraskapet alltid fastställas på familjerätten.

En bekräftelse av föräldraskapet/faderskapet sker skriftligen och ska bevittnas av två personer. Alla handlingar kan färdigställas under graviditeten eller efter barnets födelse. Fastställande kan dock inte ske förrän barnet är fött och det tar oftast någon vecka innan alla uppgifter kan ses hos Skatteverket.

Kontakta familjerätten för att beställa tid för ett möte.

Vårdnad, boende, umgänge

Om föräldrarna inte lyckats lösa vårdnads-, boende- och umgängesfrågor kan de beställa en tid för samarbetssamtal hos familjerätten. Om det trots frivilliga samarbetssamtal finns svårigheter att komma överens kan ärendet gå vidare till tingsrätten om någon av föräldrarna vill ha frågorna prövade i domstol. Barnets bästa ska vara avgörande i frågor om vårdnad, boende och umgänge.

Samarbetssamtalen leds av samtalsledare som har stort kunnande inom området. Genom samtalen kan föräldrar få hjälp att komma fram till en gemensam syn på frågor som rör vårdnad, boende och umgänge. Målet med samtalen är att komma fram till en samförståndslösning. Överenskommelsen ska ta hänsyn till barnets behov och önskemål och fokusera på barnets bästa. Initiativet till samarbetssamtal kan komma från föräldrarna själva. Tingsrätten kan även ge familjerätten uppdrag att anordna samarbetssamtal, som ett led i att söka nå samförståndslösningar tidigt i domstolsprocessen.

Ärendet går vidare till tingsrätten om någon av föräldrarna vill få saken prövad av domstol. Domstolen ska se till att frågor om vårdnad, boende och umgänge blir ordentligt utredda. Domstolen får ge socialnämnden i uppdrag att verkställa en utredning gällande vårdnad, boende och umgänge. Domstolen kan även ange riktlinjer för hur utredningen ska genomföras samt när den ska vara slutförd.

Familjerättens ambition är att genomföra utredningarna med delaktighet och tydlighet. Föräldrar och barn erbjuds att aktivt delta i utredningen. Utredningsprocessen ska vara tydlig så att den ger trygghet för de berörda. Utredningarna har ett tydligt barnperspektiv som stödjer sig på forskning och beprövad erfarenhet.

Adoption

Adoption är en möjlighet för barn, som av olika skäl inte kan växa upp med sina biologiska föräldrar, att få en ny familj. En adoption är till för barnets skull och ska ge barnet en trygg och god uppväxt.

Internationella adoptioner är vanligast. I vissa länder finns det barn som lämnats till barnhem eller sjukhus därför att föräldrarna avlidit eller inte haft möjlighet att ta hand om dem. Beslut om att ett barn ska adopteras till nya föräldrar tas först i barnets hemland.

För att få adoptera ett utländskt barn ansöker man hos socialnämnden om ett medgivande. För att få adoptera måste man ha fyllt 18 år. Par som vill adoptera behöver inte vara gifta. Det är också möjligt att adoptera som ensamstående. Innan utredning påbörjas finns krav på genomgången föräldrautbildning. En utredning görs avseende de sökandes lämplighet och förmåga.

Nationella adoptioner kan vara spädbarnsadoptioner men vanligast är närståendeadoptioner, det vill säga adoption av ett barn till make/maka eller registrerad partner.

Funderar du på att adoptera eller vill ställa frågor gällande adoption är du välkommen att höra av dig till familjerätten.

Utveckling och tillsyn av familjerätten

MFOF är en statlig myndighet under Socialdepartementet. MFOF arbetar för att internationella adoptioner sker på ett lagligt och etiskt sätt med barnets bästa som utgångspunkt.  MFOF ska bedriva ett kunskapsbaserat arbete i frågor som rör familjerätt, familjerådgivning och föräldrastöd.

Inspektionen för vård och omsorg ansvarar för tillsynen av familjerättens verksamhet.

Läs mer på:
Inspektionen för vård och omsorg. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd Länk till annan webbplats.