Borlänge kommun

Familjerätt

Familjerätten hjälper dig med frågor om vårdnad, boende, umgänge, adoptioner och faderskap.

Fastställa faderskap eller föräldraskap

Om du har fött ett barn och inte är gift behöver du enligt lag bekräfta vem den andra föräldern är. Barn har rätt till båda sina föräldrar. Det handlar bland annat om barnets rätt till försörjning och arv.

Beroende på hur din och den andra förälderns situation ser ut finns det numer olika sätt att bekräfta faderskap och föräldraskap. Här får du information om hur du kan göra för att bekräfta ditt föräldraskap.

Bekräfta föräldraskap digitalt

Du kan bekräfta ditt faderskap/föräldraskap via e-tjänst hos Skatteverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Det gäller för barn som är födda den 1 januari 2022 eller senare.

För att det ska vara möjligt att göra en bekräftelse via e-tjänsten hos Skatteverket gäller följande:

  • Båda föräldrarna ska vara myndiga och folkbokförda när barnet föddes.
  • Barnet ska vara folkbokfört när bekräftelsen lämnas.
  • Bekräftelsen måste lämnas och godkännas senast 14 dagar efter barnets födelse.
  • Båda föräldrarna ska ha tillgång till e-legitimation (bank-id).

Om en digital bekräftelse hos Skatteverket inte görs inom 14 dagar från barnets födelse kommer den som fött barnet att bli kontaktad av socialnämnden i den kommun där barnet är folkbokfört.

Om det inte är möjligt att använda Skatteverkets e-tjänst

I vissa fall är det inte möjligt att göra bekräftelsen av faderskap/föräldraskap via Skatteverkets e-tjänst. Det kan vara för att kraven för e-tjänsten inte uppfylls eller för att det finns tveksamheter kring de uppgifter som du ska lämna i e-tjänsten. Då kan du boka tid hos kommunens familjerätt som utreder och bekräftar faderskapet/föräldraskapet. Använd e-tjänsten nedan.

Anmäla gemensam vårdnad

I samband med att du bekräftar faderskap/föräldraskap i Skatteverkets e-tjänst finns också möjlighet att anmäla gemensam vårdnad. Skatteverket fattar beslut om gemensam vårdnad och registrerar det i folkbokföringen. Anmäla gemensam vårdnad när barnet är fött genom att kontakta Skatteverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

När det är oklart vem som är fadern

Finns det tveksamheter om vem som är barnets fader? Kontakta familjerätten via kommunens servicecenter för mer information.

Kontakta familjerätten via kommunens servicecenter:
Telefon: 0243-74000

Vårdnad, boende, umgänge

Samarbetssamtal

Om separerade föräldrar inte lyckats lösa vårdnads-, boende- och umgängesfrågor kan de beställa en tid för samarbetssamtal hos familjerätten. Samarbetssamtalen leds av samtalsledare som har stort kunnande inom området. Genom samtalen kan föräldrar få hjälp att komma fram till en gemensam syn på frågor som rör vårdnad, boende och umgänge. Målet med samtalen är att komma fram till en samförståndslösning. Överenskommelsen ska ta hänsyn till barnets behov och önskemål och fokusera på barnets bästa. Initiativet till samarbetssamtal kan komma från föräldrarna själva. Tingsrätten kan även ge familjerätten uppdrag att anordna samarbetssamtal, som ett led i att söka nå samförståndslösningar tidigt i domstolsprocessen.

För att boka tid för samarbetssamtal, kontakta Borlänge kommuns servicecenter på telefonnummer 0243-740 00.

Informationssamtal

Om det trots frivilliga samarbetssamtal finns svårigheter att komma överens kan ärendet gå vidare till tingsrätten om någon av föräldrarna vill ha frågorna prövade i domstol. Barnets bästa ska vara avgörande i frågor om vårdnad, boende och umgänge. Domstolen ska se till att frågor om vårdnad, boende och umgänge blir ordentligt utredda. Domstolen får ge socialnämnden i uppdrag att verkställa en utredning gällande vårdnad, boende och umgänge. Domstolen kan även ange riktlinjer för hur utredningen ska genomföras samt när den ska vara slutförd.

Familjerättens ambition är att genomföra utredningarna med delaktighet och tydlighet. Föräldrar och barn erbjuds att aktivt delta i utredningen. Utredningsprocessen ska vara tydlig så att den ger trygghet för de berörda. Utredningarna har ett tydligt barnperspektiv som stödjer sig på forskning och beprövad erfarenhet.

2022-01-01 trädde Lagen om informationssamtal i kraft. Detta innebär att socialnämnden i den kommun där barnet är folkbokfört ska utfärda ett samtalsintyg till en förälder som deltagit i ett informationssamtal. 2022-03-01 infördes krav på att föräldrar ska ha deltagit i informationssamtal innan de inleder en tvist i domstol om vårdnad, boende och umgänge. Familjerätten ansvarar för informationssamtalen och de är kostnadsfria. Efter samtalet får föräldrarna ett intyg som bekräftar deltagande i informationssamtal. Intyget ska sedan bifogas en ansökan om stämning i domstol rörande vårdnad, boende och umgänge.

Följ länken nedan för att läsa mer om informationssamtal samt för att lämna en begäran om informationssamtal till familjerätten.

Informationssamtal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Adoption

Adoption är en möjlighet för barn, som av olika skäl inte kan växa upp med sina biologiska föräldrar, att få en ny familj. En adoption är till för barnets skull och ska ge barnet en trygg och god uppväxt.

Internationella adoptioner är vanligast. I vissa länder finns det barn som lämnats till barnhem eller sjukhus därför att föräldrarna avlidit eller inte haft möjlighet att ta hand om dem. Beslut om att ett barn ska adopteras till nya föräldrar tas först i barnets hemland.

För att få adoptera ett utländskt barn ansöker man hos socialnämnden om ett medgivande. För att få adoptera måste man ha fyllt 18 år. Par som vill adoptera behöver inte vara gifta. Det är också möjligt att adoptera som ensamstående. Innan utredning påbörjas finns krav på genomgången föräldrautbildning. En utredning görs avseende de sökandes lämplighet och förmåga.

Nationella adoptioner kan vara spädbarnsadoptioner men vanligast är närståendeadoptioner, det vill säga adoption av ett barn till make/maka eller registrerad partner.

Funderar du på att adoptera eller vill ställa frågor gällande adoption är du välkommen att höra av dig till familjerätten.

Utveckling och tillsyn av familjerätten

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFOF) är en statlig myndighet under Socialdepartementet. MFOF arbetar för att internationella adoptioner sker på ett lagligt och etiskt sätt med barnets bästa som utgångspunkt.  MFOF ska bedriva ett kunskapsbaserat arbete i frågor som rör familjerätt, familjerådgivning och föräldrastöd.

Inspektionen för vård och omsorg ansvarar för tillsynen av familjerättens verksamhet.

Läs mer på:
Inspektionen för vård och omsorg. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd Länk till annan webbplats.