Borlänge kommuns logotyp

Folkhälsoarbete

En god och jämlik folkhälsa skapar social hållbarhet.Social hållbarhet handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls.

Det är en av tre dimensioner (ekologisk, ekonomisk och social) inom hållbar utveckling som innebär att tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

En god hälsa i befolkningen är en grundförutsättning för en hållbar samhällsutveckling, och hälsoutvecklingen är en av de viktigaste indikatorerna att följa om man vill veta hur det går för detta samhälle. Hälsan hos befolkningen påverkas av såväl strukturella faktorer, som yttre miljöer och demokratiska rättigheter i samhället, som av familjeförhållanden, närmiljöns utformning och individens egna levnadsvanor.

Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige har sedan länge blivit allt bättre. Det finns dock skillnader i hälsa beroende på utbildningsnivå, socioekonomi, etnicitet, ålder och kön. Skillnaden i hälsa mellan olika grupper ökar. Målet för folkhälsoarbetet i Sverige och i Borlänge är en god och jämlik hälsa, där skillnaderna i hälsa mellan olika grupper minskar.

Nationella mål för folkhälsan

Det övergripande nationella folkhälsomålet är att "skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen". Folkhälsoarbetet struktureras inom elva målområden. De elva målområdena grupperar hälsans bestämningsfaktorer, d.v.s. de faktorer i människors livsvillkor och levnadsvanor som har störst betydelse för hälsan.

Folkhälsostrategi i Dalarnas län

Folkhälsoarbetet i länet utgår från en folkhälsostrategi som baseras på de nationella målen. Strategin tydliggör samverkan mellan kommunerna och landstinget som en nyckelfaktor för att nå en god och jämlik hälsa i ett hållbart Dalarna.

Strategiskt folkhälsoarbete i Borlänge

Syftet med det strategiska folkhälsoarbetet i Borlänge kommun är att synliggöra folkhälsoperspektivet för att främja en jämlik hälsa i befolkningen. Attityd- och beteendepåverkan gentemot Borlängeborna är en viktig del. Arbetet följs upp kontinuerligt genom olika rapporter t.ex. det kommunala hållbarhetsbokslutet.

Folkhälsodata

Folkhälsoutvecklingen följs genom olika återkommande befolkningsundersökningar, vilka utgör underlag till folkhälsoarbetet i kommunen.

Hälsa på Lika Villkor är en undersökning om livsvillkor, levnadsvanor och hälsa som genomförs nationellt årligen i åldersgruppen 16-84 år.

Drogvaneundersökningen är en undersökning om alkohol, narkotika, dopning och tobak som genomförs ungefär vart tredje år bland elever i årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet. Undersökningen administreras av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN).

LUPP (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) är en undersökning om ungdomars livsvillkor och levnadsvanor som genomförs i årskurs 8 och årskurs 2 på gymnasiet ungefär vart tredje år. Undersökningen administreras av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). 

Senast uppdaterad: 08 maj 2020

0243 - 740 00

Telefontid: 8.00-16.30 måndag-fredag

Besök: Stadshuset, Röda vägen 50

8.00-16.00 måndag-fredag

E-post: kommun@borlange.se

Post

Borlänge kommun

781 81 Borlänge

Org.nr: 212000-2239

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om cookies här