Borlänge kommuns logotyp

Skälig ersättning

Här följer information kring ekonomisk ersättning för personlig assistans enligt 9 § 2 LSS.

Ersättning personlig assistans enligt 9 §2 LSS

I förarbetena till lagstiftningen och rättspraxis framgår bland annat att kommunen svarar för ekonomiskt stöd för faktiska och skäliga kostnader, det vill säga normala lönekostnader och vissa administrativa kostnader, för att utföra assistansen om den enskilde inte väljer kommunen som assistansanordnare. 

Borlänge kommun utger ekonomiskt stöd endast för skäliga och faktiska kostnader för beviljade assistanstimmar enligt 9 § 2 LSS. Redovisning sker via ansökan, fakturor godtas ej. Det är kommunen som bedömer vilka kostnader som anses skäliga och har rätt att begära tillförlitliga underlag som även styrker att yrkade kostnader är faktiska. Kommunens beslut kan överklagas i förvaltningsdomstol.

Redovisning tillfällig utökning (TUT)

TUT - Redovisning av tillfällig utökad tid ska uppges på separat ansökan, efter det att ansökan gjorts hos biståndshandläggare.

Att tänka på när du ansöker

Handlingar som efterfrågas:

  • Avtal mellan brukare och anordnare
  • Betalningsmottagare (vid ny anordnare) – Anges på ”Blankett om betalningsmottagare”
  • Uppgifter om personlig assistent – Lämnas på ”Blankett anmälan från arbetsgivare”
  • Tidsredovisning
  • Tillstånd från IVO
  • Fullmakt

Redovisning och efterfrågat underlag lämnas månadsvis i efterhand. Utbetalning sker sedan månaden som följer. Ansökan ska vara Borlänge kommun tillhanda på avsedda blanketter. Vid betydande brister i redovisning kan kommunen komma att underrätta IVO.

Ersättning för personlig assistans lämnas endast under förutsättning att den som är arbetsgivare för eller uppdragsgivare åt en personlig assistent lämnar uppgifter som visar den arbetstid som en assistent har arbetat hos en assistansberättigad.

Det utbetalas inget ekonomiskt stöd för timmar som överstiger beviljade timmar, Borlänge kommun gör kontinuerliga avstämningar.

För att utbetalning ska kunna ske behöver Borlänge kommun ha efterfrågat och komplett underlag. Andra redovisningskrav än de som hör till ansökan kan förekomma vid behov.

Om behovet av assistans skulle förändras kontaktas LSS-handläggare på biståndsenheten.

Om Försäkringskassan fattar beslut om assistansersättning för samma tid som ersättning betalats ut av Borlänge kommun ska ersättningen snarast återbetalas till kommunen.

Ansökan om ersättning skickas till:

Borlänge kommun, Funktionshinderomsorgen 2 
Tunagatan 44, plan 3
784 33 Borlänge

Vid frågor, kontakta:

personligassistans@borlange.se