Borlänge kommuns logotyp

Ansöka om stöd enligt LSS

Här kan du läsa om hur du med funktionsnedsättning ansöker om insatser enligt lagen om stöd och service (LSS) till vissa personer med funktionsnedsättning, vart du vänder dig och hur utredningen går till.

LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, är en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande och varaktiga funktionshinder goda levnadsvillkor. Lagen ska säkra att de får den hjälp de behöver i det dagliga livet och att de kan påverka vilket stöd och vilken service de får. Målet är att den enskilde får möjlighet att leva som andra. Mer information hittar du i länk till broschyren nedan.

Vart vänder du dig?

Personlig kontakt med biståndshandläggare

Du kan få hjälp att komma i kontakt med biståndshandläggare genom att ringa Borlänge kommuns servicecenter 0243 - 740 00.

Använd ansökningsblankett eller skriv ett brev 

Du kan även skriva ett vanligt brev eller skriva ut en blankett. En biståndshandläggare hör sedan av sig till dig och ni kommer överens om en tid för hembesök eller ett möte. Anhöriga eller legal företrädare (god man/förvaltare) får gärna vara med.

Ansöka om insats enligt LSS Pdf, 611.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Vad händer vid hembesöket?

Vid hembesöket eller mötet samtalar du och biståndshandläggaren om den insats du ansökt om, hur dina behov ser ut, vad du klarar själv och vad du behöver hjälp med.

Utredning och beslut

Efter hembesöket gör biståndshandläggaren en utredning. I utredningen prövas först din personkretstillhörighet. Det betyder att biståndshandläggaren utreder om du har rätt att ta del av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Om du tillhör en av lagens personkretsar utreder biståndshandläggaren om du har behov av den sökta insatsen. Du får sedan hem ett skriftligt beslut på din ansökan. I beslutet framgår om önskade insatser blivit beviljade eller om du fått avslag. Om behovet ändras kan du när som helst ansöka igen.

De personer som inte omfattas av någon av personkretsarna kan ha rätt till insatser via socialtjänstlagen, SoL.

Handläggning av ärendet

Med handläggning menas all den verksamhet och insamling av uppgifter som syftar till att göra det möjligt för nämnden att fatta ett beslut. Handläggning av allas ärenden ska ske skyndsamt.

Utredningstidens längd

Enligt 7 § Förvaltningslagen framgår att en utredning ska genomföras så snabbt som möjligt utan att säkerheten eftersätts. Att en utredning ska genomföras skyndsamt får alltså inte innebära att kraven på objektivitet, opartiskhet och allsidighet eftersätts. Vad som menas med så snabbt som möjligt kan inte anges generellt, utan måste bli en bedömning i varje enskilt ärende.

Överklaga beslut

Är du missnöjd med ditt beslut, kan du överklaga till Förvaltningsrätten. Om du behöver hjälp hur du ska överklaga ditt beslut, kan din biståndshandläggare stödja dig med din överklagan.