Borlänge kommun

Schablonbelopp

Ersättningen delas in i fyra övergripande kostnadsslag. Samtliga kostnader gäller 2024 års ersättning för personlig assistans.

(För 2023 års ersättning, se längst ned på sidan)

Fördelning av grundersättningen

Fördelning av grundersättningen

Löne- och bikostnader

249,46

Utbildningskostnader

6,65

Omkostnader

6,65

Administrationskostnader

26,60

Summa

289,36

Löne- och bikostnader

Med löne- och lönebikostnader avses samtliga lönekostnader och kostnadsersättningar till anställda, lagstadgade sociala avgifter, särskild löneskatt, premier för försäkringar, skattepliktiga förmåner och andra liknande ersättningar och kostnader (RAR 2002:6).

Löne- och lönebikostnader ersätts utifrån individens behov och insatsens utformning hos den assistansberättigade.

Utbildningskostnader

Med utbildningsomkostnader avses kostnader för kurser, lärare och föreläsare samt lokaler för utbildning och fortbildning av assistenter och ersättningsberättigade. Vidare avses kostnader för handledning av assistenter utöver lönekostnader för assistenterna (RAR 2002:6).

Utbildningskostnader ersätts som mest med 6,65 kronor per timme.

Omkostnader

Omkostnader innefattar assistansomkostnader, personalomkostnader och arbetsmiljöinsatser.

Med assistentomkostnader avses kostnader som den försäkrade har för sina personliga assistenter i samband med gemensamma aktiviteter utanför bostaden. Som exempel kan nämnas resekostnader för assistenterna samt inträdesavgifter och liknande kostnader för assistenter vid aktiviteter tillsammans med den försäkrade (RAR 2002:6).

Med arbetsmiljöinsatser avses kostnader för att stärka arbetet för en god arbetsmiljö för de personliga assistenterna. Som exempel kan nämnas kostnader för hjälpmedel av enklare slag, kostnader för att lösa arbetsmiljöfrågor, insatser för att möjliggöra personalens hygien.

Med personalomkostnader avses kostnader för företagshälsovård, friskvård, kaffe, hudkräm, tvål och liknande till assistenterna samt personalarrangemang, personaldagar och liknande aktiviteter (RAR 2002:6).

Omkostnader ersätts med som mest 6,65 kronor per timme.

Administrationskostnader

Med administrationskostnader avses kostnader för att administrera assistansen. Det kan till exempel handla om kostnader för köp av administrativ hjälp, revision, företagsförsäkringar samt kostnader till arbetsgivar- och branschorganisation eller liknande (RAR2002:6).

Administrationskostnader ersätts som mest med 26,60 kronor per timme.

 

Ansökan om ersättning skickas till:

Borlänge kommun, Funktionshinderomsorgen 2 
Tunagatan 44, plan 3
784 33 Borlänge

Vid frågor, kontakta:

personligassistans@borlange.se