Borlänge kommuns logotyp

Skälig ersättning

Här följer information kring ekonomisk ersättning för personlig assistans enligt 9 § 2 LSS.

Ersättning personlig assistans enligt 9 §2 LSS

I förarbetena till lagstiftningen och rättspraxis framgår bland annat att kommunen svarar för ekonomiskt stöd för faktiska och skäliga kostnader, det vill säga normala lönekostnader och vissa administrativa kostnader, för att utföra assistansen om den enskilde inte väljer kommunen som assistansanordnare. 

Borlänge kommun utger ekonomiskt stöd endast för skäliga och faktiska kostnader för beviljade assistanstimmar enligt 9 § 2 LSS. Redovisning sker via ansökan, fakturor godtas ej. Det är kommunen som bedömer vilka kostnader som anses skäliga och har rätt att begära tillförlitliga underlag som även styrker att yrkade kostnader är faktiska. Kommunens beslut kan överklagas i förvaltningsdomstol.

Redovisning tillfällig utökning (TUT)

TUT - Redovisning av tillfällig utökad tid ska uppges på separat ansökan, efter det att ansökan gjorts hos biståndshandläggare.

Utbetalning sker nästkommande månad efter handläggning av komplett inkommen ansökan.

Ansökan om ersättning skickas till:

Borlänge kommun, Funktionshinderomsorgen 2 
Tunagatan 44, plan 3
784 33 Borlänge

Vid frågor, kontakta:

personligassistans@borlange.se