Borlänge kommun

Ytterligare ersättning

Ansökan om ytterligare ersättning 9 § 2 LSS

Har ytterligare kostnader än angiven ersättningsnivå uppnåtts, ska ansökan göras.

Blanketten ”Ansökan om ytterligare ersättning” ska vara komplett ifylld och underlag för merkostnader ska bifogas. I ansökan ska den faktiska kostnaden för assistansen under ansökt period anges. Beräkning av ytterligare ersättning görs i beräkningsmallen som bifogas ansökan.

Utbetalning sker skyndsamt efter handläggning av komplett inkommen ansökan.

Ansökan om ersättning skickas till:

Borlänge kommun, Funktionshinderomsorgen 2 
Tunagatan 44, plan 3
784 33 Borlänge

Vid frågor, kontakta:

personligassistans@borlange.se