Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Överförmyndare i samverkan
0243-666 44 (07:30-16:15)
Postadress: Röda vägen 50, 781 81 Borlänge
Besöksadress: Humanistgatan 2 b, 781 70 Borlänge (endast bokade besök)
Dela sidan på sociala medier

Ensamkommande barn

Barn som kommer till Sverige utan vårdnadshavare behöver en god man som företräder dem.

Det är överförmyndarens uppgift att utse en god man för barnet.

Gode mannen företräder endast det ensamkommande barnet. Han eller hon representerar inte och är inte anställd av någon myndighet.

Gode mannens uppgift är att se till att barnet får det stöd som han eller hon behöver och har rätt till under sin första tid i Sverige.

En god man ska exempelvis hjälpa till i kontakten med Migrationsverket, ansöka om aktuella bidrag (studiestöd, barnbidrag). Gode mannen ska också se till att barnet har ett fungerande boende och får hälso- och sjukvård när han eller hon behöver det.

Kommunerna Borlänge, Ludvika, Falun, Gagnef, Säter och Smedjebacken samverkar i en gemensam organisation för överförmyndarverksamhet. Kontoret finns i Borlänge.

Förändring av arvodesnivån för god man till ensamkommande barn

Från 2017-11-01 kommer en förändring av arvodesnivån för godemän till ensamkommande barn ske.

God man för ensamkommande barn har enligt Föräldrabalkens regler i 12 kap 16 § rätt till ett skäligt arvode för sitt uppdrag och ersättning för nödvändiga kostnader för uppdrages fullgörande.

Arvode

Kommunfullmäktige i samtliga av våra samverkanskommuner har fattat beslut om ett fast arvode om 2,6 % per månad av det vid varje tid gällande prisbasbelopp. För år 2017 motsvarar 2,6 % av prisbasbeloppet 1165 kr. Detta belopp kommer att utgå oavsett om barnet är asylsökande eller har fått permanent uppehållstillstånd alternativt tillfälligt uppehållstillstånd.
Om barnet avviker sänks arvodet till 500 kr/månad i tre månader. Om inte barnet återfunnits tar vi beslut om god mans entledigande.

Kostnadsersättning

Kommunfullmäktige i samtliga av våra samverkanskommuner fattade även beslut angående kostnadsersättningen. Kostnadsersättningen blir en fast schablon om 200kr per uppdrag och månad.

Resor till migrationsverket

Vid resa med huvudmannen till Migrationsverket utgår extra ersättning med 2000 kr under förutsättning att Migrationsverket kallat till mötet. En annan förutsättning för att ersättningen skall betalas ut är att mötet äger rum på en enhet som ligger utanför Dalarnas län. Vid resor till Migrationsverket inom Dalarnas län utgår inte någon ersättning.
De 2000 kr som betalas ut vid resa till Migrationsverket förväntas täcka samtliga kostnader för resa, logi och övriga utgifter. Inga ytterligare ersättningar för kostnader som uppkommer i samband med resan utgår.

Automatisering

Från 2017-11-01 kommer utbetalningarna av arvodet till godemän till ensamkommande barn att automatiseras.
Tidigare har utbetalningar av arvodet betalats ut kvartalsvis, från november i år kommer det att ske en automatisering då kommer utbetalning av arvodet ske månadsvis. Vid förändring för barnet exempelvis vid flytt, om barnet avviker, beviljas uppehållstillstånd mm måste ni som gode män skyndsamt meddela oss på överförmyndaren.
Ansökan om själva arvodet och kostnadsersättning skall inte längre lämnas in.
Dock skall ansökan om extra ersättning vid extra ordinära händelser lämnas in. Exempelvis vid resa till Migrationsverket, resa till offentligt biträde. Blankett för extra ordinära händelser kommer att finnas tillgänglig på vår hemsida från och med 1 november. Redogörelseblanketten skall fortsättningsvis skickas in kvartalsvis. Ny blankett kommer att finnas tillgänglig på vår hemsida inför kvartal fyras redogörelse i december.

Uppskrivning

I ett tidigare informationsbrev från överförmyndaren daterat 2017-02-06 gick vi ut med information om att god man kvarstod trots att barnet skrevs upp till myndig ålder. Nu blir det dock åter en förändring gällande detta.
Styrgruppen för våra samverkanskommuner fattade beslut 2017-09-05 att godmanskapet kan komma att upphöra när ett ensamkommande barn skrivs upp i ålder. Överförmyndare i samverkan kommer nu att göra, efter beslut från migrationsverket om uppskrivning i ålder, en egen bedömning om godmanskapet skall upphöra. Efter utredning om upphörande skickas nytt beslut ut till god man.
Förändringen börjar att gälla hos överförmyndaren från 2017-09-18.

Sidan senast uppdaterad