Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Överförmyndare i samverkan
0243-666 44 (07:30-16:15)
Postadress: Röda vägen 50, 781 81 Borlänge
Besöksadress: Humanistgatan 2 b, 781 70 Borlänge (endast bokade besök)
Dela sidan på sociala medier

Förvaltare

Förvaltarskap är en tvångsåtgärd som används när en person inte kan vårda sig själv eller sin egendom och ett godmanskap inte är tillräckligt.

Den som får en förvaltare mister en del av sin egen rättshandlingsförmåga. Istället är det förvaltaren som ensam kan utföra rättshandlingar och hjälpa den behövande med det som bestämts i förordnandet (beslutet om förvaltarskap).

I övrigt har en förvaltare samma uppgifter som en god man.

Vem kan få en förvaltare

Det är samma kriterier för att få en förvaltare som det är för att få en god man det vill säga sjukdom samt hjälpbehov. Vid förvaltarskap krävs det dessutom att personen i fråga företar rättshandlingar som skadar sig själv eller sin egendom. Det kan vara att personen blir utnyttjad eller lurad av andra eller att den själv ingår ofördelaktiga avtal, exempelvis att personen har avtal om 5 mobilabonnemang som han eller hon betalar för men inte använder. I lagen uttryckt som att personen ska vara ”ur stånd att vårda sig eller sin egendom”.

Tingsrätten är väldigt restriktiv med att anordna förvaltarskap, det räcker inte med att det finns en risk för att personen ska bli utnyttjad utan det ska faktiskt vara så att personen blir utnyttjad för att den ska kunna få förvaltare. Förvaltare får aldrig anordnas om det är tillräckligt med godmanskap.

Skillnad mellan god man och förvaltare

Vid godmanskap har huvudmannen kvar sin rättshandlingsförmåga och de rättigheter och skyldigheter den hade innan, medan den vid förvaltarskap inskränks motsvarande omfattningen av uppdraget. Den som får förvaltare förlorar helt eller delvis sin rättshandlingsförmåga. Förvaltaren får i motsvarande utsträckning rätt att ingå rättshandlingar för sin huvudmans räkning.

Godmanskap kräver samtycke medan förvaltarskap ofta anordnas mot den enskildes vilja.

Om uppdraget omfattar förvalta egendom; Vid godmanskap har huvudmannen själv tillgång till samtliga av sina tillgångar när som helst, vid förvaltarskap har den endast tillgång till de tillgångar som förvaltaren godkänt.

Det är störst skillnad för huvudmannen, uppdraget för en ställföreträdare är det samma oavsett om du är god man eller förvaltare det vill säga bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person.

Uppdraget

Uppdragen varierar mycket beroende på omständigheterna i det enskilda fallet, huvudmannens förmåga, behov och så vidare men det kan innebära:

  1. Bevaka rätt handlar om att tillvarata den enskildes rättigheter. Det kan dels vara speciella rättshandlingar såsom att ingå avtal, förhandla om avbetalningsplaner men det kan också vara att bevaka huvudmannens rätt gentemot samhället och olika myndigheter. Det kan exempelvis handla om att ansöka till försäkringskassan om bidrag, ansöka hos kommunen om hjälpinsatser och överklaga beslut.

  2. Förvalta egendom innebär förvaltning av huvudmannens tillgångar. Ta hand om inkomster, betala räkningar, lämna medel till huvudmannen, göra budget, förvalta kapital och fastigheter och prioritera i ekonomin.

  3. Sörja för person innebär att god man är en intressebevakare över mer personliga frågor. Här ska ställföreträdaren se till så att huvudmannen får god vård och omsorg. En viktig del är att ställföreträdaren besöker sin huvudman för att se hur den har det, det är en förutsättning för att också kunna sköta övriga delar av uppdraget.

Intresseanmälan

Intresseanmälan för dig som är intresserad av att få veta mer om uppdrag som god man eller förvaltare för personer över 18 år.

Årsräkningar

Årsräkningen ska lämnas in till överförmyndaren före 1:a mars varje år. Den ska avse förvaltningen under kalenderåret innan.

Sidan senast uppdaterad