Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Överförmyndare i samverkan
0243-666 44 (07:30-16:15)
Postadress: Röda vägen 50, 781 81 Borlänge
Besöksadress: Humanistgatan 2 b, 781 70 Borlänge (endast bokade besök)
Dela sidan på sociala medier

God man

En god man är en person som hjälper en medmänniska i främst ekonomiska frågor, men även när det gäller rättigheter och levnadssituation. Ett godmanskap innehåller inget tvång utan är en helt frivillig hjälp som ges till personer med behov.

För att få en god man krävs det att tre kriterier är uppfyllda.

  1. Sjukdom. Det krävs att huvudmannen har en sjukdom så som demens, stroke eller liknande, psykisk störning så som schizofreni, personlighetsstörning eller liknande, försvagat hälsotillstånd,oftast hög ålder eller liknande förhållande till exempel missbruk. Ett läkarintyg inhämtas i princip alltid in vid anordnade.
  2. Hjälpbehov. Förutom att ha en sjukdomsbild krävs också att personen, på grund av sitt hälsotillstånd har ett hjälpbehov inom en eller flera av följande delar; Bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person.
  3. Samtycke. Godmanskap bygger på samtycke. Kravet på samtycke gäller bara om huvudmannen förstår vad saken om godmanskap gäller, en person som har en demenssjukdom kanske inte bedöms förstå vad saken gäller och då krävs inget samtycke, detta bedöms av läkare. 

För att få en god man krävs alltså att personen har en dokumenterad medicinsk diagnos som ett begåvningshandikapp, demens. Det ska också finnas ett samband mellan hälsotillståndet och behov av hjälp, det vill säga att det är hälsotillståndet som gör att personen behöver hjälp. Till sist krävs det också att huvudmannen vill ha en god man.

Vem måste ha god man

Den personen som en läkare bedömer ”inte förstår vad saken gäller” måste ha en god man eller företrädas av anhörig med stöd av FB 17 kap. Exempelvis en person med demenssjukdom som inte bedöms förstå vad saken gäller kan inte själv bevaka sina egna rättigheter eller skyldigheter och behöver därför en god man som hjälper till med det.

När en person inte bedöms förstå vad saken gäller antas det i samband med det att huvudmannen också saknar förmåga att bevaka en fullmaktstagare, det innebär att personen inte heller kan lämna ut en fullmakt till någon och få hjälp på det sättet. På samma sätt är tidigare utlämnad fullmakt inte längre giltig i de fall huvudmannen inte längre förstår vad saken gäller. Undantaget är framtidsfullmakt som huvudmannen skrivit innan sjukdomstillståndet blev sådant att han/hon inte längre förstår vad saken gäller.

Vem kan bli god man

Att bli god man är ett lekmannauppdrag och det krävs inte särskilda erfarenheter eller kunskaper. De krav som är uppställda i lagen är att en god man ska vara rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig. Kortfattat innebär det att man som god man inte får förekomma hos polisen eller kronofogden, att man ska behärska svenska i tal och skrift samt i övrigt ha allmänna kunskaper om ekonomi och samhället i stort.

Det ställs samma krav på anhöriga som på utomstående ställföreträdare och det är samma lämplighetsbedömning oavsett.

Uppdraget

Uppdragen varierar mycket beroende på omständigheterna i det enskilda fallet, huvudmannens förmåga, behov och så vidare men det kan innebära:

  1. Bevaka rätt handlar om att tillvarata den enskildes rättigheter. Det kan dels vara speciella rättshandlingar såsom att ingå avtal, förhandla om avbetalningsplaner men det kan också vara att bevaka huvudmannens rätt gentemot samhället och olika myndigheter. Det kan exempelvis handla om att ansöka till försäkringskassan om bidrag, ansöka om hjälpinsatser hos kommunen eller överklaga beslut.

  2. Förvalta egendom innebär förvaltning av huvudmannens tillgångar. Ta hand om inkomster, betala räkningar, lämna medel till huvudmannen, göra budget, förvalta kapital och fastigheter och prioritera i ekonomin.

  3. Sörja för person innebär att god man är en intressebevakare över mer personliga frågor. Här ska ställföreträdaren se till så att huvudmannen får god vård och omsorg. En viktig del är att ställföreträdaren besöker sin huvudman för att se hur den har det, det är en förutsättning för att också kunna sköta övriga delar av uppdraget.

Vad ska en god man göra

Handha inkomster, betala räkningar, göra ansökningar om insatser och bidrag. Besöka huvudmannen, överklaga beslut, se till så den har god vård och omsorg. 

Vad ska en god man inte göra

Fika, gå på stan, handla kläder, ordna tårta till födelsedag, köpa julklappar, följa med till läkare, byta gardiner, påsk pynta, packa vid flytt eller liknande. En god man kan sägas vara en möjliggörare, inte en genomförare.

En person som är god man får naturligtvis följa med sin huvudman och göra ovanstående saker, men då gör den inte det som god man utan som medmänniska, arvode kommer inte utgå för detta.

Intresseanmälan

Intresseanmälan för dig som är intresserad av att få veta mer om uppdrag som god man eller förvaltare för personer över 18 år.

Årsräkningar

Årsräkningen ska lämnas in till överförmyndaren före 1:a mars varje år. Den ska avse förvaltningen under kalenderåret innan.

Blanketter

Här hittar du blanketter som hör till Överförmyndare i samverkan.

Arvoden

Kommunfullmäktige i varje kommun bestämmer nivån på arvodet utifrån riktlinjer från SKL Sveriges kommuner och landsting

Sidan senast uppdaterad