Borlänge kommuns logotyp

Bostadsanpassning

Bostadsanpassningsbidraget är ett kommunalt bidrag som riktar sig till dig som har en funktionsnedsättning. Med bidraget kan du göra anpassningar i din bostad som är nödvändiga för att ditt dagliga liv ska fungera.

Bostadsanpassningsbidraget är avsett för anpassningar av bostadens fasta funktioner. Syftet är att underlätta för dig så att du kan bo kvar i ditt hem och leva så självständigt som möjligt. Det kan exempelvis vara anpassningar som behövs för att du ska kunna ta dig in och ut ur bostaden, förflytta dig inomhus, laga mat, sova, vila och sköta din hygien.

 • Reparationsbidrag kan sökas för produkter som installerats tidigare genom bostadsanpassningsbidrag.
 • Återställningsbidrag kan endast ansökas av fastighetsägare för flerbostadshus.

Du kan ansöka om bidrag oavsett hur stor inkomst du har, om du bor i hyresrätt, bostadsrätt eller i eget hus.

Bostadsanpassningsbidrag, reparationsbidrag och återställningsbidrag regleras i Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag. Lagen om bostadsanpassningsbidrag är ett komplement till Plan- och bygglagen.

Villkor för bostadsanpassningsbidrag

En förutsättning för att få bostadsanpassningsbidrag är att åtgärden är nödvändig och att behovet inte kan tillgodoses med hjälpmedel eller omdisponering av bostaden.  Anpassningen ska ge sökanden en ökad självständighet. Bostadsanpassningsbidrag lämnas för att anpassa och komplettera fasta funktioner i eller i anslutning till bostaden

Vem kan ansöka om bostadsanpassningsbidrag? 

Du som har en funktionsnedsättning kan ansöka om bostadsanpassningsbidrag. Det gäller även om det är någon annan som äger eller hyr bostaden.

Du som söker har en bestående eller långvarig funktionsnedsättning till exempel nedsatt rörlighet, nedsatt syn, nedsatt minne eller annan kognitiv funktionsnedsättning som för med behov av anpassning i din permanentbostad och/eller i närmiljön kring bostaden.

Du kan ansöka för att anpassa en annan persons bostad där du bor periodvis. Villkoret är att den du bor hos har åtagit sig att svara för omvårdnaden av dig i sin bostad. Det periodiska boendet ska vara regelbundet och långsiktigt.

Exempel på anpassningar 

Du kan söka bidrag till åtgärd/anpassning av bostadens fasta funktioner. Med fast funktion menas sådant som normalt inte tas med när du flyttar.

Exempel på åtgärder som du kan söka bidrag för att:

 • Ta bort trösklar och/eller montering av tröskelplåtar/tröskelkilar
 • Sätta upp stödhandtag och ledstänger
 • Montera ramp, både ute och inne
 • Installera spisvakt
 • Bredda dörrar
 • Anpassa toalett/badrum
 • Förstärka fast belysning i kök och badrum.

Begränsningar i bidraget

Det finns ingen begränsning för hur många gånger du kan ansöka om bidrag för att anpassa din bostad. Däremot kan du inte få bidrag till:

 • Anpassningar om funktionsnedsättningen är tillfällig om det inte gäller enklare anpassningar.
 • Normalt bostadsunderhåll, det är fastighetsägarens ansvar.
 • Anpassning av fritidshus.
 • Inköp av lösa inventarier.
 • Åtgärder som behöver utföras av andra orsaker än funktionsnedsättningen, till exempel vattenskada i badrum eller byggnadsteknisk brist.

Särskilt boende

Om bostaden beviljats efter en särskild biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen eller Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade har du inte rätt att ansöka om bostadsanpassningsbidrag.

Om du ska flytta – byta bostad

Det är viktigt att du väljer ny bostad med omsorg. När du byter bostad har du ansvar att välja en bostad utifrån dina funktionsnedsättningar. Du kan inte få bostadsanpassningsbidrag om boendet är olämpligt i fråga om planlösning, antal våningsplan eller andra nivåskillnader i eller i anslutning till bostaden.

Fastighetsägarens och nyttjanderättshavares medgivande

För bostadsanpassningsbidrag krävs att den som äger bostaden och/eller har nyttjanderätten går med på att anpassningen utförs. Den som äger bostaden måste garantera att ingen ersättning krävs för att återställa anpassningarna av dig eller den/de som har nyttjanderätten till bostaden.

 • Om du bor i hyresrätt eller bostadsrätt krävs fastighetsägarens skriftliga medgivande för de sökta åtgärderna.
 • Om du bor i villa och inte ensam äger fastigheten måste samtliga ägare lämna sitt skriftliga medgivande till sökta åtgärder.

Så här ansöker du om bidrag till bostadsanpassning

Du gör en skriftlig ansökan på blanketten ”Ansökan bidrag till bostadsanpassning”. Ansökan ska innehålla:

 • Medicinskt intyg från arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast, läkare eller annan sakkunnig.
 • Kopia på anbud/offert eller kostnadsberäkning bifogas vid större anpassningar.
 • Ritningar över bostaden före respektive efter en ändring/anpassning, gäller vid större anpassningar.

Ansökningsblankett

Fyll i alla fält enligt anvisningarna ”så här fyller du i ansökan om bostadsanpassning”:

 • Fyll i vad du vill ansöka bidrag för.
 • Bifoga skriftliga medgivande av fastighetsägare och nyttjanderättshavare för sökt åtgärd (om fler eller andra personer äger fastigheten eller står för hyreskontraktet).
 • Bifoga ett registerutdrag om ställföreträdarskap eller en kopia på skriftlig fullmakt om din ansökan företräds av en annan person, till exempel god man.

Ansökan om bidrag till bostadsanpassning Pdf, 342 kB, öppnas i nytt fönster.

Medicinskt intyg

Till din ansökan bifogar du ett aktuellt medicinskt intyg. Intyget ska vara skrivet av en arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig person som beskriver din funktionsförmåga i din bostad och vilka hinder i miljön som funktionsnedsättningen kan medföra. Kopplingen mellan funktionsnedsättningen och de sökta åtgärderna ska vara så stark att åtgärderna kan bedömas som nödvändiga med hänsyn till din funktionsnedsättning. Intyget är ditt bevis att för att du har ett behov av åtgärderna.

Om det saknas uppgifter i din ansökan?

Du blir kontaktad eller får ett brev om vilka uppgifter som saknas i din ansökan, för att kunna gå vidare så att du får en rättvis prövning om bostadsanpassningsbidrag.

Anbud, offert eller kostnadsberäkning

Vid större och/eller avancerade anpassningar behöver du ta in offert/kostnadsberäkning. Kopia på minst en offert måste skickas in. Det är önskvärt att flera offerter bifogas. Du kan kontakta valfri entreprenör med F-skattsedel som på ett fackmannamässigt sätt kan utföra åtgärderna.

Ritningar över bostaden

Vid omfattande åtgärder/anpassningar behöver du bifoga ritningar över bostaden före respektive efter anpassningen. Av ritningen ska det tydligt framgå för vilka ytor bidrag sökts för.

Ansöka om bidrag i efterhand

Normalt ansöker du om bostadsanpassningsbidrag innan du utfört någon åtgärd, men du har rätt att ansöka i efterhand när åtgärden är utförd. Det är samma ansökningsförfarande som när ansökan skickas innan åtgärd är utförd. 

Om du ansöker om bidrag i efterhand ska du kunna visa att du har rätt till bidrag. Det kan exempelvis vara att bifoga fotografier före och efter att anpassningen är utförd tillsammans med ansökningshandlingarna. Det kan vara svårare att utreda om förutsättningarna för bidrag är uppfyllda om du ansöker om bidrag i efterhand. Observera att ROT-avdrag inte kan användas samtidigt med bidrag till bostadsanpassning.

Vad händer efter att ansökan skickats till kommunen?

Du får ett brev om att vi har tagit emot din ansökan. En handläggare utreder och prövar enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag om du har rätt till bidrag och om åtgärden är nödvändig med hänsyn till din funktionsnedsättning. I samband med utredningen kan handläggare göra ett hembesök.

Du får ett skriftligt beslut

Du får ett skriftligt beslut när ditt ärende är klart, om du har ja eller nej på din ansökan.

Du får veta om du har fått ja på hela eller delar av din ansökan. I beslutet kan du se vilka åtgärder som bidraget gäller för och den skäliga kostnaden för åtgärden. Bidraget ska täcka kostnaden för standardutförande för de åtgärder som beviljats och är tidsbegränsat, 6 eller 12 månader beroende av omfattning på åtgärderna. Du kan förlänga tidsbegränsningen av beslutet om du inte har hunnit utföra beviljade åtgärder. Kontakta då bostadsanpassningen via kommunens Servicecenter.

Vid avslag betyder det att du fått nej på din ansökan. Du har rätt att överklaga beslutet, både bifall- och avslagsbeslut till förvaltningsdomstol inom tre veckor.

Fullmakt vid beställning av åtgärder

Du kan efter kontakt och prövning av kommunen i vissa fall efter att bifallsbeslut är fattat ge en skriftlig fullmakt till kommunen att välja entreprenörer och beställa genomförandet av de åtgärder som bidrag beviljats för. Fullmakten ska vara skriftlig och formulerad på en separat handling för att minska risk för missförstånd och framtida tvister. Fullmaktförfarandet är endast möjlig för enklare åtgärder som t.ex. trösklar och montering av stödhandtag.

En fullmakt ger kommunen möjlighet att handla i sökandes räkning med direkt bindande verkan för honom eller henne. Dock är sökande fortfarande den egentliga avtalsparten i förhållande till entreprenör.

Undantaget från att fullmaktsförfarande endast är möjlig vid enklare åtgärder är där bidrag utgår till sökande för en begagnad produkt. Fullmakten lämnas då innan beslut fattas och i överenskommelse med sökande.

Sökanden kan låta hyresvärd eller bostadsrättsförening överta bidraget för anpassningar i allmänna utrymmen

Fastighetsägaren i flerbostadshus har möjlighet att överta rätten till bidrag. Om en person som blivit beviljad bostadsanpassningsbidrag och en ägare av ett flerbostadshus är överens kan rätten till bostadsanpassningsbidrag övertas av en hyresvärd eller en bostadsrättsförening för anpassningsåtgärder i anslutning till en lägenhet där sökanden bor.

Övertagande kan ske av bidrag som avser åtgärder i anslutning till en lägenhet, det vill säga i allmänna utrymmen inomhus eller utomhus, såsom trapphus, tvättstugor och entréer.
Skriftlig överenskommelse mellan sökande och fastighetsägaren ska inkomma till
kommunen. Vid sådant övertagande tar fastighetsägaren över ägandet av beviljade
åtgärder. Fastighetsägaren har möjlighet att använda bidraget till en generell anpassning så länge kraven för sökande blir uppfyllda.

Vem ansvarar för att utföra anpassningen?

Du har ansvar för att kontakta en entreprenör/firma för att få anpassningen utförd, för att konsumenttjänstlagen ska gälla. I vissa fall kan du få hjälp av oss på kommunen via fullmakt med beställning av beviljad åtgärd.

Vem äger anpassningen som bidrag erhållits till?

Du äger den anpassning som du har fått bidrag för samt:

 • har ansvar för underhåll och eventuell reparation av anpassningen.
 • har även ansvar för service och besiktning om anordningen kräver det, exempelvis vid trapphissar.

Du kan ansöka om reparationsbidrag för reparationer, service och besiktning av anordningen. Reparationsbidrag kan beviljas om felet är av teknisk art, men inte om anordningen använts på felaktigt sätt. Rekommendationen är att du ser över din hemförsäkring vid anpassningar av teknisk art.

Utbetalning av bidrag

Kontantbidraget betalas ut i efterhand, till angivet kontonummer, efter att specificerad fakturakopia skickats till kommunen. Det ska framgå på fakturan vilka åtgärder entreprenören utfört. Du kan vända dig till Stadshusets reception, Röda vägen 50, för att få hjälp att kopiera fakturan och skicka den till bostadsanpassningen. Om kostnaden blir lägre än beviljat kontantbidrag utgår den faktiska kostnaden. Vid högre belopp än det som angetts i beslutet prövar kommunen om merkostnaden är inom ramen för skälig kostnad för utförd anpassning.

Återkallelseförbehåll

Kommunen har rätt att återkalla det beviljade kontantbidraget om de förutsättningar som låg till grund för beslutet inte längre finns.

Återbetalning

Kommunen kan kräva tillbaka pengar från sökande om den sökande vilselett kommunen eller om kommunen har betalat ut ett för högt belopp för anpassningsåtgärden som den sökande borde ha insett.

Reparationsbidrag

Reparationsbidrag kan endast fås för kostnader för reparationer, besiktning och service av tekniskt avancerad utrustning som har anskaffats via bostadsanpassningsbidrag. Specialistkompetens krävs av reparatör för att anordningen ska kunna anses som säker och att funktionen säkerställs. Ansökan, blankett reparationsbidrag och fakturakopia måste inkomma, men intyg endast om kommunen anser att det behövs.

Ansökan om reparationsbidrag Pdf, 158.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Så här fyller du i ansökan om reparationsbidrag Pdf, 152 kB, öppnas i nytt fönster.

Återställningsbidrag

Du som är fastighetsägare till flerbostadshus kan under vissa förutsättningar beviljas återställningsbidrag till utförda anpassningar. Bestämmelserna är olika beroende om det gäller en hyresrätt eller bostadsrätt. Till exempel kan inte bidrag lämnas för att ta bort anpassningar inne i en bostadsrättslägenhet. Återställningsbidraget gäller inte för egna hem.

Folder och lästips

Folder om bostadsanpassning Pdf, 870.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Folder om reparationsbidrag Pdf, 738 kB, öppnas i nytt fönster.

Information om vad som gäller vid ägande av hiss Pdf, 553.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Lagen om bostadsanpassningsbidrag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Boverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.