Borlänge kommun

Hot och våld

Lever du i en situation där det förekommer kränkningar, hot eller våld? Det kan handla om fysiskt, psykiskt, ekonomisk eller sexuellt våld, men även att du känner dig tvingad till något du inte vill. Förekommer våld i din närhet har du rätt till stöd och hjälp! Här hittar du information om olika former av hot och våld, samt var du kan vända dig vid behov av stöd och hjälp.

Lämna sidan snabbt

Akut hjälp

Om du eller någon som står dig nära är i akut behov av hjälp med fara för liv och hälsa ska du ringa SOS Alarm på telefonnummer 112.

Om du har frågor eller vill lämna tips om våld kan du kontakta polisen på 114 14.

Vid misstanke om att barn utsatts för brott

Om du misstänker att ett barn blivit utsatt för ett brott bör du genast anmäla detta till socialtjänsten. Tänk på att även barn som bevittnar våld mellan närstående räknas som brottsoffer och har rätt till stöd från socialtjänsten.

Du får kontakt med Socialtjänsten genom att ringa Borlänge kommuns servicecenter. Socialtjänstens mottagning för barn och unga har telefontid:
Vardagar kl. 10.00-14.00. Lunchstängt mellan kl. 12.00-13.00.
Vardagar efter kl. 16.00, helger och storhelger, ring Socialjourens telefon 112.

Här finner du information om vad våld i nära relationer och hedersrelaterat våld är och vad det kan innebära. Du finner också kontaktuppgifter dit du kan vända dig för hjälp och stöd om du blir utsatt för våld av någon som står dig nära. Informationen är även till för dig som känner någon i din närhet som du tror kan vara utsatt för våld.

Vad är våld i nära relationer?

Med våld i nära relationer menar vi våldsamma handlingar från en person som står dig nära och det kan vara fysiskt, psykiskt, sexuellt, materiellt, ekonomiskt våld eller försummelse. Våld i nära relationer innebär just det, psykisk eller fysisk våld från någon närstående, någon som du står nära. Det kan vara en partner, en sambo, en förälder, ett syskon eller någon annan form av släktrelation.

Vem utsätts för våld?

Det är viktigt att komma ihåg att både kvinnor, män, hbtqi-personer samt barn/ungdomar kan vara våldsutsatta. Vem som helst kan utsättas för våld i en nära relation oavsett ålder, kultur, kön, könsidentitet, sexuell läggning m.m. Alla som blir utsatta för våld har rätt till stöd och skydd och ett liv fritt från våld.

Vad är våld?

Våld är varje handling riktad mot en annan person som skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får personen att göra något mot sin vilja eller avstå göra något som den vill. Våld skapar lidande och sorg för den som utsätts, upplever eller utövar det. Men det finns hjälp att få. Det är inte ditt fel och det är alltid den som använder våld som bär hela ansvaret.

Psykiskt våld

Hot, tvång, trakasserier, glåpord och att bli hånad/förlöjligad är exempel på psykiskt våld. Det kan också vara att bli utsatt för kontroll och social isolering.

Fysiskt våld

Exempel på fysiskt våld är att bli utsatt för örfilar, knytnävsslag, slag med redskap, knivstick, sparkar och stryptag. Det kan också vara att förövaren biter, river, drar i håret, bränner, skakar eller knuffar.

Sexuellt våld

Att tvingas utföra sexuella handlingar, bli tafsad på och/eller få kränkande kommentarer där man blir kallad för nedsättande sexuella ord är exempel på sexuellt våld.

Materiellt våld

Kan t.ex. vara att gemensamma/personliga tillhörigheter/ägodelar förstörs av den som utövar våld.

Ekonomiskt våld

Ekonomiskt förtryck av en närstående ses också som våld. Det kan t.ex. vara att någon du lever med inte tillåter dig att ha egna pengar eller kontrollerar hur du använder ditt bankkonto. Det kan också vara att bli tvingad till att utföra ekonomiska olagligheter.

Försummelse

Exempel på försummelse är att inte få behövlig hjälp med mat, medicin eller hygien. Det kan t.ex. vara att bli nekad till att få hjälp med att komma ur sängen, få för lite, för mycket mat eller felaktig medicin.

Våld mot äldre och personer med funktionsnedsättning 

En äldre person eller en person med funktionsnedsättning kan vara beroende av sin partner eller andra i sin närhet för att klara av vissa saker i vardagen, t.ex. om man har svårt att förstå, se, höra eller gå. Det kan exempelvis vara en partner, ett vuxet barn eller en omsorgspersonal eller granne som utnyttjar personens beroendeställning genom att använda våld. 

Sveriges expertcentrum för kvinnofrid, NCK

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet arbetar på regeringens uppdrag med att höja kunskapen på nationell nivå om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer.

Stödtelefoner och jourer finner du här

Vad är hedersrelaterat våld?

Hedersrelaterat våld och förtryck finns i många samhällen. I hederskulturer hänger familjens heder ihop med vad du och de andra familjemedlemmarna gör och säger.

Det kan betyda att du kontrolleras på ett sätt som begränsar dina val i livet. Det kan handla om vad du har på dig, vem du träffar, vem du ska gifta dig med, om du vill skilja dig, eller vilket yrke du ska välja. De som har kontrollen är ofta andra familjemedlemmar.

Du kan råka illa ut om du bryter mot de regler och normer som du förväntas att följa, ibland räcker det med ett rykte för att bli bestraffad.

Hedersrelaterat våld kan drabba dig som är flicka eller kvinna, pojke eller man, homo- eller bisexuell eller dig som har könsöverskridande identitet.

Du är inte ensam. Det finns hjälp att få!

Stödtelefoner och jourer finner du här

Barn som utsätts för eller bevittnar våld

När vårdnadshavare inte kan ta sitt ansvar fullt ut är det socialtjänsten som ska se till att barn får det stöd och den hjälp som de behöver. För att de ska kunna göra det behöver de hjälp att uppmärksamma barn som far illa. Därför är personal i förskolan, skolan, socialtjänsten, kriminalvården, hälso- och sjukvården och tandvården skyldiga att genast anmäla misstankar om att barn far illa till socialtjänsten. Tänk på att även barn som bevittnar våld mellan närstående räknas som brottsoffer och har rätt till stöd från socialtjänsten.

Om du misstänker eller känner till att ett barn far illa ska det i regel anmälas till socialtjänsten.Socialnämnden ansvarar jml 5 kap 11 § SoL för att ett barn, som utsatts för brott, och dennes närstående får det stöd och den hjälp som de behöver.

Det finns personer som upplever våld i sin relation som inte vågar söka hjälp på grund av oro och rädsla för vad som ska hända med barnen.

Barn som upplever våld-NCK Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här nedan finns information att ta del av i olika språk gällande hur socialtjänsten arbetar.

Läs mer om hur socialtjänsten arbetar för barns bästa Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stödtelefoner och jourer finner du här

Polisen (vid akut situation ring 112)
Telefon: 114 14

Socialtjänsten
Telefon: 0243-740 00

Lämna sidan snabbt