Borlänge kommuns logotyp

Våld i nära relation

Här hittar du information om olika typer av hot och våld från någon som står dig nära och var du kan vända dig vid behov av stöd. Informationen är även till för dig som känner någon i din närhet som du tror kan vara utsatt för våld.

Om panikknappen "Lämna sidan snabbt"

Vad är våld i nära relationer?

Med våld i nära relationer menar vi våldsamma handlingar från en person som står dig nära och det kan vara fysiskt, psykiskt, sexuellt, materiellt, ekonomiskt våld eller försummelse. Våld i nära relationer innebär just det, psykisk eller fysisk våld från någon närstående, någon som du står nära. Det kan vara en partner, en sambo, en förälder, ett syskon eller någon annan form av släktrelation.

Vem utsätts för våld?

Det är viktigt att komma ihåg att både kvinnor, män, hbtqi-personer samt barn/ungdomar kan vara våldsutsatta. Vem som helst kan utsättas för våld i en nära relation oavsett ålder, kultur, kön, könsidentitet, sexuell läggning m.m. Alla som blir utsatta för våld har rätt till stöd och skydd och ett liv fritt från våld.

Vad är våld?

Våld är varje handling riktad mot en annan person som skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får personen att göra något mot sin vilja eller avstå göra något som den vill. Våld skapar lidande och sorg för den som utsätts, upplever eller utövar det. Men det finns hjälp att få. Det är inte ditt fel och det är alltid den som använder våld som bär hela ansvaret.

Psykiskt våld

Hot, tvång, trakasserier, glåpord och att bli hånad/förlöjligad är exempel på psykiskt våld. Det kan också vara att bli utsatt för kontroll och social isolering.

Fysiskt våld

Exempel på fysiskt våld är att bli utsatt för örfilar, knytnävsslag, slag med redskap, knivstick, sparkar och stryptag. Det kan också vara att förövaren biter, river, drar i håret, bränner, skakar eller knuffar.

Sexuellt våld

Att tvingas utföra sexuella handlingar, bli tafsad på och/eller få kränkande kommentarer där man blir kallad för nedsättande sexuella ord är exempel på sexuellt våld.

Materiellt våld

Kan t.ex. vara att gemensamma/personliga tillhörigheter/ägodelar förstörs av den som utövar våld.

Ekonomiskt våld

Ekonomiskt förtryck av en närstående ses också som våld. Det kan t.ex. vara att någon du lever med inte tillåter dig att ha egna pengar eller kontrollerar hur du använder ditt bankkonto. Det kan också vara att bli tvingad till att utföra ekonomiska olagligheter.

Försummelse

Exempel på försummelse är att inte få behövlig hjälp med mat, medicin eller hygien. Det kan t.ex. vara att bli nekad till att få hjälp med att komma ur sängen, få för lite, för mycket mat eller felaktig medicin.

Våld mot äldre och personer med funktionsnedsättning 

En äldre person eller en person med funktionsnedsättning kan vara beroende av sin partner eller andra i sin närhet för att klara av vissa saker i vardagen, t.ex. om man har svårt att förstå, se, höra eller gå. Det kan exempelvis vara en partner, ett vuxet barn eller en omsorgspersonal eller granne som utnyttjar personens beroendeställning genom att använda våld. 

Sveriges expertcentrum för kvinnofrid, NCK

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet arbetar på regeringens uppdrag med att höja kunskapen på nationell nivå om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer.

1177 våld i nära relationer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Brott i nära relation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kvinnofridslinjen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nationellt centrum för kvinnofrid Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ungdomsmottagningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jag vill veta Länk till annan webbplats.

Stödtelefoner och jourer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kvinnofridsrådgivningen
kvinnofrid@borlange.se
Telefon 0243- 666 40