Borlänge kommuns logotyp

Ensamkommande barn

Ensamkommande asylsökande barn är personer under 18 år som vid ankomsten till Sverige är skilda från båda sina föräldrar eller någon annan vuxen som trätt i föräldrarnas ställe. Barnen kommer från olika delar av världen och har ensamma flytt från krig eller andra typer av oroligheter.

Ensamkommande flyktingbarn

Som nyanländ flykting handlar tillvaron mycket om att vänta på besked – en väntetid som kan innebära oro för framtiden. De flesta av barnen har liten eller ingen kontakt med sina familjer i hemlandet. Ungdomarnas framtid i Sverige avgörs i ett första skede av Migrationsverket, som utreder om barnen ska få uppehållstillstånd i Sverige eller ej.

Ensamkommande flyktingbarn, Migrationsverket Länk till annan webbplats.

Socialtjänstens roll

Socialtjänstens barn- och ungdomsenhet arbetar med att utreda och följa upp barnens behov utifrån principen om barnets bästa. Barnen placeras av socialtjänsten i ett hem för vård och boende eller i ett familjehem. Målet för verksamheten är att barnen ska bli självständiga, självförsörjande och trygga vuxna.

Rätten till en god man

Alla asylsökande ungdomar tilldelas en god man så snart som möjligt efter ankomst till Sverige. God man företräder barnet i både vårdnadshavarens och förmyndarens ställe. Om ungdomen får permanent uppehållstillstånd träder en särskilt förordnad vårdnadshavare in istället.

God man

Rätten till skolgång

Kommunen ansvarar för ensamkommande barns skolgång. Alla barn har rätt att gå i skolan och kommunen där de bor ska se till att de får gå i skolan på samma villkor som andra barn och ungdomar i kommunen.