Borlänge kommuns logotyp

Flyktingmottagning

Borlänge kommun har sedan många år avtal med staten, Migrationsverket, om att ta emot flyktingar. Sedan etableringsreformen införande 2010-12-01 delas ansvaret för vuxna nyanländas etablering mellan Arbetsförmedlingen (staten) och kommunerna. Arbetsförmedlingen har ett samordningsansvar för den nyanländes etablering genom att upprätta en etableringsplan som skall innehålla Samhällsorientering, SFI, svenska för invandrare och andra arbetsförberedande insatser. De nyanlända har möjlighet att få ta del av dessa olika stödinsatser under de två första åren.

Kommunernas ansvar i etableringen är att anordna Samhällsorientering och SFI, mottagande av barn, erbjuda socialt stöd och viss initial försörjning.

I Borlänge är Mottagningsenheten Sopranen kommunens mottagningsorganisation för nyanlända vuxna och barn. Mottagningsenheten byggdes upp efter etableringsreformens införande.  Syftet var att utveckla och samordna kommunens hela mottagnings- och utbildningsorganisation utifrån ett mångfalds – och integrationsperspektiv

Mottagningsenheten Sopranen erbjuder:

  • Socialt stöd
  • Initial försörjning vid behov
  • Samhällsorientering
  • Elevhälsa
  • SFI, svenska för invandrare och annan vuxenutbildning
  • Skola, förskoleverksamhet och barnomsorg

Försörjning under etableringsperioden

Under den så kallade etableringsperioden får den nyanlände ekonomisk ersättning från Försäkringskassan. Kommunen ansvarar för försörjningen av personer som har fyllt 65 år vid ankomst till Sverige eller som av någon anledning inte kan delta i olika etableringsinsatser.

Rätt till tolk

Om du inte behärskar svenska språket har du rätt till tolk i din kontakt med alla myndigheter. För mer information se Tolkförmedlingen i vänstermenyn.

Migrationsverketlänk till annan webbplats