Borlänge kommuns logotyp

Flyktingmottagning

Nyanlända

Borlänge kommun har sedan många år avtal med staten, Migrationsverket, om att ta emot flyktingar. Sedan etableringsreformens införande 2010-12-01 delas ansvaret för vuxna nyanländas etablering mellan Arbetsförmedlingen, som bär huvudansvaret, och kommunerna.

Arbetsförmedlingen har ett samordningsansvar för den nyanländes etablering genom att upprätta en etableringsplan som skall innehålla Samhällsorientering, svenska för invandrare och andra arbetsförberedande insatser. Den nyanlände har möjlighet att ta del av de olika stödinsatserna under dennes två första år i Sverige, under den s.k. etableringsperioden.

Kommunens arbete

Borlänge kommuns mottagningsenhet tar emot nyanlända Borlängebor som fått uppehållstillstånd och hjälper dem att installera sig på sin nya hemort. Kommunernas ansvar i etableringen är att anordna Samhällsorientering och SFI, mottagande av vuxna och barn samt erbjuda socialt stöd och viss initial försörjning

Försörjning under etableringsperioden

Under den så kallade etableringsperioden får den nyanlände ekonomisk ersättning från Försäkringskassan. Kommunen ansvarar för försörjningen av personer som har fyllt 65 år vid ankomst till Sverige eller som av någon anledning inte kan delta i olika etableringsinsatser.

Ensamkommande barn

Kommuner har en skyldighet att ta emot ensamkommande barn. Barn som är mellan 12 och 15 år ger placering i familjehem. Ungdomar som är 16 - 17 år placeras vanligen på ett stödboende, som kommunen ansvarar för. När de sedan blir myndiga vid 18 års ålder kan de få bo kvar i stödboendet om de bedöms ha behov av detta, eller flytta till eget boende. Barn- och utbildningslförvaltningen ansvarar för beslut om placering av barn/ungdomar och har även ansvar för att godkänna familjehem.

Ensamkommande barn Öppnas i nytt fönster.

Tolk

Som nyanländ har du alltid rätt till tolk när du träffar personer i olika myndigheter.

Tolkförmedling Öppnas i nytt fönster.

Migrationsverket Länk till annan webbplats.