Borlänge kommuns logotyp

Missbruk och beroende

Socialtjänsten arbetar för att personer med missbruks- och beroendeproblematik ska ta sig ur sitt missbruk.

Missbruksenheten - för vuxna

Socialförvaltningens missbruksenhet arbetar med vuxnas alkohol- drogproblematik och spel om pengar. Hit kan Du vända dig för stöd och behandling. Om du är under 18 år ska du vända dig till barn och ungdomsenheten vi länken nedan.

Länk till Barn- och ungdomsenheten.

Vi utreder dina behov och beslutar i samråd med dig om vilka insatser som är lämpliga. Det är din sociala situation och omfattningen på missbruket som avgör vilken vårdinsats som blir aktuell. Kontakta Borlänge kommuns servicecenter 0243-740 00.

Är du orolig för någon?

Är du orolig för någon som använder alkohol, droger eller spel om pengar kan du göra en orosanmälan till missbruksenheten.

Öppenvården alkohol-och drogrådgivningen

Verksamheten är Covid anpassad, anhörig gruppen är pausad och övrig verksamhet följer vi folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Har du spel, alkohol eller drogrelaterade problem? Är tiden inne för en förändring?

För vuxna som har ett missbruk eller är beroende av alkohol, narkotika eller spel om pengar. Vi erbjuder även stöd till anhöriga. Öppenvård ger möjlighet att bli kvar i sin normala miljö med arbete och socialt umgänge. Ibland är dock missbruket så omfattande att man behöver komma bort från sin vanliga miljö och få mer genomgripande vård på behandlingshem under en tid. Vård på behandlingshem kompletteras oftast med efterföljande eftervård på hemmaplan.

Metoder och behandlingsprogram

Missbruksvård skall likt all annan vård bygga på vetenskap och väl beprövade metoder. Socialstyrelsen ger återkommande anvisningar i sina nationella riktlinjer för missbruksvården:

  • Motiverande samtal
  • 12-stegs behandling
  • Spelmissbruk
  • Återfallsprevention
  • Kognitiv psykoterapi
  • Haschavvänjningsprogram
  • Anhörigstöd i grupp

Så går det till:

  • För att få öppenvårdens insatser behöver du ett beslut från socialtjänsten.
  • En individuell planering görs tillsammans med socialsekreterare.
  •  Du har även möjlighet att erbjudas rådgivning, information utan ansökan, max fem samtal.

Ring öppenvårdens mottagningstelefon, den är öppen tisdagar och torsdagar mellan 9:30-11:30.

Telefon 0243 - 662 07

Brukarråd för missbruks- och spelberoende

Medverkan av följande föreningar: Verdandi Borlänge, RFHL Dalarna, SPES Dalarna, RIA Ludvika, IOGT-NTO Dalarna, FMN Mora/Orsa och Länkarna Borlänge med flera.

Kontaktperson
Anders Taavo, ordförande Verdandi Borlänge
E-post: anders.taavo@verdandi.se
Mobiltelefon: 0706-02 48 29