Borlänge kommuns logotyp

Överförmyndare i samverkan

Årsräkning

Årsräkningen ska lämnas in till överförmyndaren före den 1 mars varje år. Den ska avse förvaltningen under kalenderåret innan.

Granskning av årsräkning

När årsräkningen blir granskad beror till stor del på när den lämnas in. Överförmyndaren får in ca 1350 årsräkningar årligen som ska granskas vilket oftast tar stora delar av året. Desto tidigare årsräkningen inkommer, desto tidigare blir den granskad. Vi granskar årsräkningarna i datumordning utifrån när de inkom till oss.

Du vet att granskningen av din årsräkning är klar när du får ett arvodesbeslut hemskickat. Även de som inte begärt något arvode får arvodesbeslut. På hemsidan uppdateras veckovis vilket datum överförmyndaren granskar just nu samt hur stor del av alla årsräkningar som har granskats.

Vad behöver vara med i årsräkningen?

I årsräkningen ska ställföreträdaren ta upp den egendom som den har förvaltat under året. I årsräkningen ska tas upp:

 • Tillgångar vid början och slutet av den period som redovisas. Har en god man varit förordnad ett helt år är det tillgångar per den 1/1 samt tillgångar per den 31/12.
 • Sammanställning av inkomster och utgifter för perioden. Det innefattar samtliga transaktioner som skett på huvudmannens konton under perioden på de konton som ställföreträdaren disponerar.
 • Balansräkning, i den blankett överförmyndaren tillhandahåller innebär det att tillgångarna vid årets början (a) tillsammans med inkomsterna under året (b) ska bli samma summa som tillgångarna vid årets (c) plus den sammanlagda summan av alla utgifter (d), a+b = c+d.

Ställföreträdare måste specificera både inkomster och utgifter och kan exempelvis inte ange 300 000 som en utgift, de ska delas upp i respektive kategori.

Vilka verifikat som ska skickas med till årsredovisningen kan förändras från år till år. 

Vanliga kompletteringar vid årsräkningar

Om en årsräkning är bristfällig på något sätt begär handläggare komplettering från ställföreträdaren. Nedanstående är exempel på vanliga misstag.

 • Fel period redovisas. Ställföreträdare får/ska bara redovisa för den period de varit förordnad, vare sig kortare eller längre. Det är väldigt viktigt att det är exakt med datum.
 • Saldobeskeden är per fel datum. Måste alltid vara den 31/12.
 • Alla verifikat som är begärda har ej inkommit.
 • Inkomsten är redovisad netto men ska redovisas brutto (före skatt)
 • Redovisningen är inte i balans, en redovisning som inte är i balans kommer skickas tillbaka till ställföreträdaren, överförmyndaren kan inte ”hitta felet” år ställföreträdaren.
 • Ej förbrukade medel som lämnats till huvudmannen tas upp både under tillgångar och utgifter. Antingen ska pengarna tas upp i sin helhet som en utgift, exempelvis 12000 har överförts till huvudmannen och då är 12000 en utgift oavsett om det finns 1000 kvar eller så tas 11000 kronor upp som en utgift och 1000 som en tillgång. Vanligt fel är att ställföreträdare både tar upp 12000 som utgift och 1000 som tillgång vilket medför att 1000 blir upptaget två gånger.
 • Reinvesterad utdelning tas upp som en inkomst, utdelning som återinvesteras i fonder ska inte tas upp som en inkomst eftersom utdelningen synliggörs genom värdeökning på fonden.
 • Försäljningslikvid tas inte upp som en inkomst, exempelvis försäljning av värdepapper.
 • Kontantprincipen är missad. Endast det som faktiskt gått in och ut på kontot ska tas upp i redovisningen, endast det som syns på kontoutdragen. En hyra som hör till december -22 men som blir betald i januari -23 ska inte vara med i redovisningen för -22.
 • Fel ingångsvärden är angivna, förordnandedatum gäller.
 • Huvudmannens egna konto summeras med övriga konton men vad som hänt på de kontot är inte upptaget i övriga redovisningen. Huvudmannens konto ska redovisas separat och inte vara med i balansen.
 • Om årsbeskedet från banken gäller för den 30/12 tar inte det hänsyn till vad som hänt på kontot den 31/12. Transaktioner den 31 kan då inte tas med i redovisningen för då blir det inte i balans. Alternativt bör kontoutdrag skickas in som komplement till årsbeskedet.

Årsräkning Pdf, 522 kB, öppnas i nytt fönster.

Redogörelse Pdf, 651.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Instruktion till årsräkningen Pdf, 696.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Instruktion till redogörelse Pdf, 592.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Körjournal Pdf, 395.2 kB, öppnas i nytt fönster.