Borlänge kommuns logotyp

Överförmyndare i samverkan

Arvode

God man och förvaltare får en gång om året ett arvode som beslutas av överförmyndaren utifrån riktlinjer från SKL och kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige i varje kommun bestämmer nivån på arvodet utifrån riktlinjer från SKL Sveriges kommuner och landsting 

God man och förvaltare arvoderas lika.

I vår samverkan gäller att; om en ställföreträdare har alla tre delarna i sitt uppdrag får den, vid ett vanligt uppdrag 20% av prisbasbeloppet (ca 9600 före skatt). Utöver det utgår milersättning om 18.50 kronor milen (körjournal ska bifogas) och kostnadsersättning, alltså utlägg för porto och liknande (faktisk kostnad).

Är det så att ställföreträdaren har ett svårare uppdrag som kräver mycket tid ska detta framgå av redogörelsen, arvodet kan då justeras till högre än 20%. Om uppdraget och andra sidan varit väldigt enkelt och huvudmannen t.ex. skött vissa delar själv kan arvodet justeras till mindre än 20%.

Det går aldrig att säga innan vad arvodet kommer hamna på eftersom det beror på hur svårt uppdraget varit under året.

Om en ställföreträdare har flera huvudmän ställs krav på att denne så långt det är möjligt ska samordna sina resor för att värna om huvudmännens ekonomi.

Utbetalning av arvode

Arvode utgår en gång om året i samband med att överförmyndaren granskar inlämnad årsredovisning/årsredogörelse från god man/förvaltare.

Överförmyndaren granskar i den ordningen de kommer in men har ca 1300 årsredovisningar att granska årligen varför det ofta tar stora delar av året att granska.

Vem som betalar arvodet regleras i lagen. Huvudregeln är att huvudmannen själv ska betala arvodet till sin ställföreträdare. Har huvudmannen inga vare sig inkomster eller tillgångar kan arvodet hamna på kommunen.

Beloppsgränserna regleras i lagen men är ungefär som följer; om huvudmannen har över ca 96 000 kr (2 x prisbasbeloppet) i tillgångar eller över ca 127 000 kr (2,65 x prisbasbeloppet) i skattegrundande inkomster på ett år får huvudmannen själv betala arvodet.

Om du som god man ser att huvudmannen kommer hamna över beloppsgränserna och huvudmannen har dålig ekonomi kan det vara bra att du varje månad sparar undan till ditt arvode, observera att du inte får föra över pengar till dig själv innan överförmyndaren fattat beslut. Har huvudmannen skuldsanering ska god man vid ansökan om skuldsanering göra förbehåll för arvodet. Ibland är det möjligt att få hjälp av Försäkringskassan för att betala arvodet. Det går att ansöka om ett bidrag som heter merkostnadsersättning (tidigare hette det handikappersättning). 

Ställföreträdaren för själv över arvodet från huvudmannen till sig själv enligt beslut från överförmyndaren. Det åligger också ställföreträdaren att betala in skatt och sociala avgifter/arbetsgivaravgifter till skatteverket. Det görs via en förenklad arbetsgivardeklaration som går att finna på skatteverkets hemsida. Sociala avgifter/arbetsgivaravgiften framgår av arvodesbeslutet, skatt får ställföreträdaren själv räkna ut.

Skatteverket - om arvode Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Försäkringskassan - merkostnadsersättning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.