Borlänge kommuns logotyp

Överförmyndare i samverkan

Ensamkommande barn

Barn som kommer till Sverige utan vårdnadshavare behöver en god man som företräder dem.

Det är överförmyndarens uppgift att utse en god man för barnet. Gode mannen företräder endast det ensamkommande barnet. Han eller hon representerar inte och är inte anställd av någon myndighet. Gode mannens uppgift är att se till att barnet får det stöd som han eller hon behöver och har rätt till under sin första tid i Sverige.

En god man ska exempelvis hjälpa till i kontakten med Migrationsverket, ansöka om aktuella bidrag (studiestöd, barnbidrag). Gode mannen ska också se till att barnet har ett fungerande boende och får hälso- och sjukvård när han eller hon behöver det.


Förändring av arvodesnivån för god man till ensamkommande barn

Från 2017-11-01 förändrades arvodesnivån för godemän till ensamkommande barn. God man för ensamkommande barn har enligt Föräldrabalkens regler i 12 kap 16 § rätt till ett skäligt arvode för sitt uppdrag och ersättning för nödvändiga kostnader för uppdragets fullgörande.

Arvode

Kommunfullmäktige i samtliga av våra samverkanskommuner har fattat beslut om ett fast arvode om 2,6 % per månad av det vid varje tid gällande prisbasbeloppet. Arvodet utbetalas kvartalsvis efter inskickad redogörelse. För år 2023 är arvodet per kvartal 4095 kr. Detta belopp kommer att utgå oavsett om barnet är asylsökande eller har fått permanent uppehållstillstånd alternativt tillfälligt uppehållstillstånd.
Om barnet avviker sänks arvodet till 500 kronor per månad i tre månader. Om inte barnet återfunnits tar vi beslut om god mans entledigande.

Kostnadsersättning

Kommunfullmäktige i samtliga av våra samverkanskommuner fattade även beslut angående kostnadsersättningen. Kostnadsersättningen blir en fast schablon om 200 kronor per uppdrag och månad.

Resor till Migrationsverket

Vid resa med huvudmannen till Migrationsverket utgår extra ersättning med 2000 kronor under förutsättning att Migrationsverket kallat till mötet. En annan förutsättning för att ersättningen skall betalas ut är att mötet äger rum på en enhet som ligger utanför Dalarnas län. Vid resor till Migrationsverket inom Dalarnas län utgår inte någon ersättning.
De 2000 kr som betalas ut vid resa till Migrationsverket förväntas täcka samtliga kostnader för resa, logi och övriga utgifter. Inga ytterligare ersättningar för kostnader som uppkommer i samband med resan utgår.

Uppskrivning

I ett informationsbrev från överförmyndaren daterat 2017-02-06 gick vi ut med information om att god man kvarstod trots att barnet skrevs upp till myndig ålder. Styrgruppen för våra samverkanskommuner fattade dock 2017-09-05 beslut om att godmanskapet kan komma att upphöra när ett ensamkommande barn skrivs upp i ålder. Överförmyndare i samverkan kommer nu, efter beslut från Migrationsverket om uppskrivning i ålder, att göra en egen bedömning om godmanskapet ska upphöra. Efter utredning om upphörande skickas nytt beslut ut till god man.

Denna förändring gäller från 2017-09-18.

Redogörelse god man ensamkommande barn Pdf, 1013.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Informationsskrift: Min rätt - Din roll Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.