Borlänge kommuns logotyp

Överförmyndare i samverkan

Förmyndarskap för minderåriga

Alla barn ska ha en vårdnadshavare och förmyndare. Det är normalt föräldrarna som är vårdnadshavare och förmyndare för sina barn tills de fyllt 18 år. Som förmyndare ska föräldrarna förvalta barnets tillgångar och redovisa till överförmyndaren om barnet har stora tillgångar eller fast egendom. Vissa åtgärder som den som är förmyndare företar för ett barns räkning kräver alltid överförmyndarens samtycke.

Det gäller främst köp och försäljning av fastighet eller bostadsrätt samt utlåning och drivande av rörelse. Även för inteckning, upptagande av lån eller annan skuldförbindelse för den omyndiges räkning krävs överförmyndarens samtycke. Om den omyndige får ett arv skall arvskifte upprättas och lämnas in till överförmyndaren för granskning och godkännande.

I situationer där det finns motstridiga intressen mellan barnet och förmyndaren, exempelvis när båda har delägarskap i samma dödsbo, är det nödvändigt att förordna en tillfällig god man. Avsikten är att säkerställa att barnets rättigheter tas tillvara.

Kontakta överförmyndare i samverkan för mer information.