Borlänge kommuns logotyp

Överförmyndare i samverkan

Barn som vill driva rörelse

När får ett barn under arton år driva rörelse?

Föräldrar får inte låta barn under 16 år driva rörelse. För omyndiga som har fyllt 16 år får dock föräldrarna, med överförmyndarens samtycke, låta den omyndige bedriva rörelse som medför bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen. Föräldrar får inte bedriva en sådan rörelse för den omyndiges räkning utan överförmyndarens samtycke. Samtycke får endast lämnas om den omyndiges ekonomiska och personliga förhållanden är sådana att det med beaktande av rörelsens art är lämpligt att samtycke ges. Överförmyndaren gör bland annat en bedömning av hur stort ekonomiskt risktagande rörelsen medför för den omyndige.

En omyndig som med samtycke från överförmyndaren bedriver rörelse får enligt lag själv ingå rättshandlingar inom ramen för rörelsen. Det betyder att den omyndige, för firmans räkning, kan förvärva egendom, låna pengar, pantsätta egendom med mera. Den omyndige får dock inte för firmans räkning köpa eller sälja fast egendom eller bostadsrätt, ingå avtal om nyttjanderätt till fast egendom.

Kravet på överförmyndarens samtycke för att underårig ska få bedriva rörelse finns för att säkerställa att barn inte riskerar att bli skuldsatta eller gå i personlig konkurs.

Olika bolagsformer

Olika former av näringsverksamhet medför olika grad av risker för den omyndiges ekonomi.

  • En enskild firma innebär att den omyndige själv står ansvarig för alla ekonomiska förpliktelser som han eller hon har ådragit sig genom firman.
  • Ett handelsbolag med minst två delägare medför att den omyndige tillsammans med den andre eller de andra bolagsmännen är personligt och solidariskt ansvarig för förpliktelser. Det personliga ansvaret innebär att bolagsmännen ansvarar med sin privata ekonomi för företagets skulder och ingångna avtal.
  • Ett kommanditbolag är en särskild form av handelsbolag. I ett kommanditbolag ska det finnas minst en bolagsman med ett begränsat ansvar (kommanditdelägare) och minst en med ett obegränsat ansvar (komplementär). Om den omyndige är kommanditdelägare är han eller hon bara ansvarig upp till den kapitalinsats som han eller hon har lagt in i firman.
  • Ett aktiebolag innebär att firman såsom juridisk person är ansvarig för bolagets förpliktelser. Eftersom ett sådant bolag kräver en större kapitalinsats bör det inte komma i fråga för överförmyndaren att ge samtycke till en sådan rörelse. Undantagssituationer kan förekomma, till exempel om det rör sig om ett familjeföretag.

Ansökan om samtycke till att driva rörelse

För att ansöka om överförmyndarens samtycke fyll i blanketten Ansökan om samtycke för underårig att driva rörelse och skicka den sedan till Överförmyndare i samverkan. För att vi ska kunna pröva ansökan ska ansökningsblanketten vara undertecknad av båda förmyndarna samt den underårige/a. Om något underlag saknas eller om vi behöver ytterligare information kan vi behöva begära komplettering. När ansökan är komplett kommer den att behandlas vid nästa möjliga nämndsammanträde. Nämnden sammanträder ca en gång varje månad.


Blankett för ansökan omyndig starta rörelseWord

Läs mer om unga företagare på skatteverkets hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

  • Ingen giltig användare vald.