Borlänge kommuns logotyp

Överförmyndare i samverkan

Särskilt förordnad vårdnadshavare/förmyndare

Vad är en särskilt förordnad vårdnadshavare?

Den som är under arton år är omyndig och kan i de flesta situationer inte företräda sig själv (vissa undantag finns för den som fyllt sexton år). Alla omyndiga personer ska med anledning därav ha en vårdnadshavare och en förmyndare. I de allra flesta fall är föräldrarna både vårdnadshavare och förmyndare, men ibland måste tingsrätten särskilt förordna en person för uppdraget. Uppdraget kallas särskilt förordnad vårdnadshavare. Som särskilt förordnad vårdnadshavare är man i regel också särskilt förordnad förmyndare för barnet, om det inte finns särskilda skäl för att någon annan än den särskilt förordnade vårdnadshavaren ska förordnas till förmyndare (t.ex. om barnet har omfattande ekonomiska tillgångar eller om förvaltningen på annat sätt är komplicerad och särskild kunskap eller erfarenhet krävs av förmyndaren). Uppdraget som särskilt förordnad vårdnadshavare delas alltså in i två delar: vårdnadshavarskapet och förmynderskapet. Den delen som avser vårdnadshavarskapet står under socialtjänstens tillsyn. Överförmyndaren utövar tillsyn över förmynderskapet.

När ska en särskilt förordnad vårdnadshavare förordnas?

Om ett barns båda föräldrar avlider eller om föräldrarna är olämpliga som vårdnadshavare och förmyndare ska en särskilt förordnad vårdnadshavare utses för barnet. En särskilt förordnad vårdnadshavare kan också utses om föräldrarna är förhindrade att besluta i frågor som rör barnet, t.ex. på grund av att föräldrarna är försvunna eller skilda från barnet under lång tid. När ett ensamkommande barn beviljas uppehållstillstånd (permanent eller tillfälligt) i Sverige ska en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare förordnas för barnet.

Vad ska en särskilt förordnad vårdnadshavare göra?

Den som förordnas till särskilt förordnad vårdnadshavare tar över föräldrarnas roll som vårdnadshavare och i normalfallet även förmyndaruppdraget. Den som är särskilt förordnad vårdnadshavare har ansvaret för barnets personliga angelägenheter till dess att barnet fyller arton år. Den särskilt förordnade vårdnadshavaren företräder barnet i frågor om skolgång, sjukvård, myndigheter, omsorg och i frågor som rör den långsiktiga planeringen för barnets framtid. I uppdraget ingår att ha löpande kontakt med socialtjänsten för att bevaka att barnet får rätt tillsyn, omsorg och trygghet. För mer information om vårdnadshavarskapet hänvisas till den socialtjänst som är ansvarig för barnet.

Som ovan nämnts är den som är vårdnadshavare för ett barn i regel också förmyndare för barnet. Det innebär ett ansvar för förvaltningen av barnets tillgångar och en redovisningsplikt till överförmyndare i samverkan. I förmynderskapsrollen ingår också att söka barnbidrag, studiebidrag och andra ersättningar samt att underteckna ansökningar och andra dokument som kräver vårdnadshavarens namnteckning. I förvaltningen av barnets tillgångar ingår också att företräda barnet vid öppnande av bankkonto eller inköp av varor som inte täcks av barnets fickpengar. När barnet fyller sexton år får barnet fritt förfoga över inkomst förvärvad genom eget arbete. Om barnet hamnar i en rättslig tvist åligger det i regel förmyndaren att företräda barnet.

Den förordnade förmyndaren är skyldig att se till att barnets tillgångar i skälig omfattning används till barnets uppehälle, utbildning och nytta i övrigt. Medel som inte används för dessa ändamål ska placeras på ett sätt att skälig avkastning erhålls och så att tillräcklig trygghet finns för dess bestånd. För vissa placeringar behöver den särskilt förordnade förmyndaren ansöka om vårt samtycke. Förmyndaren ska också hålla barnets tillgångar åtskilda från medel som förmyndaren i övrigt förvaltar. Det innebär att barnets pengar inte under några omständigheter får blandas ihop med förmyndarens egna pengar eller pengar som förmyndaren förvaltar åt någon annan än barnet. Endast medel som behövs för löpande utgifter ska finnas tillgängliga för fri förvaltning. Övriga tillgångar som barnet har ska placeras på ett annat konto i barnets namn och kontot ska förses med överförmyndarspärr. Detta görs genom att den förordnade förmyndaren visar upp sitt registerutdrag för banken och meddelar att endast ett konto ska vara öppet för löpande utgifter. Bevis om överförmyndarspärr ska skickas in till överförmyndare i samverkan snarast efter genomförandet. Tillgångar placerade på spärrat konto kan endast tas ut efter beslut av överförmyndare i samverkan.

Den förordnade förmyndaren får inte under några omständigheter ge bort barnets tillgångar, inte ens med samtycke från överförmyndare i samverkan. Undantag för denna bestämmelse finns när det är fråga om personliga presenter av – i förhållande till barnets ekonomiska situation – ringa värde. Det handlar alltså om födelsedagspresenter, julklappar eller andra personliga presenter som sett till barnets ekonomiska förutsättningar inte nämnvärt belastar ekonomin.

Om redovisningsskyldigheten

Redovisningsskyldigheten är lagstadgad. Den förordnade förmyndaren ska löpande föra räkenskaper över förvaltningen av barnets tillgångar samt göra noteringar över utförda åtgärder.

Följande redovisning ska lämnas till överförmyndare i samverkan:

1.Tillgångsförteckning: lämnas till överförmyndare i samverkan inom två månader från det att tingsrätten beslutat om förordnandet. I förteckningen ska redovisas barnets samtliga tillgångar och skulder per datumet för tingsrättens beslut.

2. Årsredovisning: ska lämnas till överförmyndare i samverkan före den första mars varje år. I årsräkningen ska redovisas förvaltningen av barnets tillgångar under året. Om den särskilt förordnade förmyndaren förordnats under året redovisas från det datumet till årets slut. Till årsredovisningen ska bifogas saldobesked från bank, kontoutdrag och annat underlag som visar förvaltningen av barnets egendom. En redogörelse ska också bifogas där den förordnade förmyndaren redogör för uppdraget samt begär arvode för sin insats.

3. Slutredovisning: ska lämnas till överförmyndare i samverkan inom en månad från det att uppdraget upphörde. Uppdraget upphör t.ex. när barnet fyller arton år. Redovisningen ska avse aktuell period under innevarande år, t.ex. från den första januari – myndighetsdagen. I övrigt gäller samma som nämnts ovan för årsredovisning.

Om omständigheterna i ärendet talar för det eller om det finns särskilda skäl kan vi besluta om befrielse från redovisningsskyldigheten. Så kan exempelvis vara fallet när barnet har mycket låga tillgångar och nästan inga inkomster. Vi kan dock inte befria den förordnade förmyndaren från att lämna in en förteckning.

Rätt till arvode för uppdraget

Den som är särskilt förordnad vårdnadshavare har enligt 12 kap. 6 § föräldrabalken rätt till ett skäligt arvode för uppdraget. Överförmyndare i samverkan Falun-Borlängeregionen beslutar om arvode till särskilt förordnade vårdnadshavare för barn folkbokförda i Borlänge, Falun, Ludvika, Säter, Smedjebacken och Gagnef. Arvodet utgörs av en ekonomisk ersättning för den del av uppdraget som avser förmynderskapet. Utöver arvodet beviljas kostnadsersättning för de faktiska kostnader som den särskilt förordnade vårdnadshavaren haft i uppdraget, t.ex. för porto. Kvitton ska bifogas redovisningen. Reseersättning om 18,50 kronor milen beviljas för resor som varit skäligen påkallade för uppdragets utförande. Det innebär att överförmyndare i samverkan inte beviljar ersättning för resor för den del av uppdraget som avser vårdnadshavarskapet, utan endast de resor som varit påkallade för utförande av uppdraget som förmyndare för barnet.

Arvodets storlek varierar beroende på uppdragets karaktär och omfattning. Arvodet ska vara skäligt i förhållande till uppdraget. Överförmyndare i samverkan har för närvarande två ersättningsnivåer som utgångspunkt. För uppdrag av normal karaktär utgår ersättning om 3 % av prisbasbeloppet, vilket för år 2019 motsvarar 1395 kronor. För uppdrag som är mer komplicerade eller kräver en mer omfattande förvaltning utbetalas arvode om 5 % av prisbasbeloppet, dvs. 2325 kronor. Ersättningen avser ett år och beslut om arvode fattas efter slutförd granskning av års- eller slutredovisning. Med stöd i lag kan vi göra avsteg från dessa arvodesbestämmelser. Om barnet har omfattande tillgångar eller höga inkomster får denne själv betala arvodet, annars betalar folkbokföringskommunen.

Ersättning för den del av uppdraget som avser vårdnadshavarskapet beslutas av den socialtjänst som är ansvarig för barnet. Överförmyndare i samverkan har ingen kännedom om denna ersättning och kan inte besvara frågor som rör ersättningen. Istället hänvisas till ansvarig socialtjänst.

Entledigande från uppdraget

En särskilt förordnad vårdnadshavare har rätt att på begäran bli entledigad från sitt uppdrag. Begäran om entledigande ska skickas till Falu tingsrätt, inte till överförmyndare i samverkan. Den särskilt förordnade vårdnadshavaren kan också bli entledigad – mot sin vilja – om denne missköter sitt uppdrag, är försumlig eller av andra skäl som påverkar lämpligheten för uppdraget.

Årsräkning för omyndigPDF

Redogörelse för omyndigPDF

FörteckningPDF