Borlänge kommuns logotyp

Överförmyndare i samverkan

Uttag från spärrat konto

Följande utbetalningar till en omyndig ska alltid sättas in på ett överförmyndarspärrat konto i barnets namn om beloppet uppgår till minst ett prisbasbelopp:

  • Utbetalning på grund av arv eller testamente
  • Försäkringsersättning till barnet
  • Brottsskadeersättning
  • Skadestånd från staten eller enligt skollagen
  • Utbetalning från ett individuellt pensionssparkonto

Kontrollerad förvaltning gäller också om barnet har tillgångar som sammanlagt överstiger 8 prisbasbelopp eller om barnet har fått egendom med villkor om överförmyndarkontroll.

Att kontot har en överförmyndarspärr innebär att det krävs samtycke från överförmyndaren för att förmyndarna ska kunna göra uttag från kontot. Föräldra­balken säger att förmyndare ska fullgöra sina skyldigheter på ett omsorgsfullt sätt och alltid handla på sådant sätt som bäst gagnar barnet. Till förmyndarens skyldigheter hör även att se till att barnets medel i skälig omfattning används för barnets uppehälle, utbildning och nytta i övrigt. De medel som inte används för dessa ändamål ska placeras så att tillräcklig trygghet finns för deras bestånd och så att de ger skälig avkastning.

Ansökan om uttag från överförmyndarspärrat konto ska alltid göras skriftligen. I ansökan ska anges vilket belopp man vill ta ut, från vilket konto och vad pengarna ska användas till. Båda förmyndarna måste underteckna ansökan och om den omyndige fyllt 16 år ska även denne skriva under. I vår samverkan har vi en gemensam överförmyndarnämnd som beslutar om ansökan om uttag från barns överförmyndarspärrade konto ska beviljas eller ej. Nämnden sammanträder 10 ggr per år.

Om förmyndare vill omplacera sitt barns pengar som finns på överförmyndarspärrat konto till annat sparkonto eller fond så ska det normalt sett kunna genomföras utan överförmyndarens inblandning om också den nya sparformen är försedd med överförmyndarspärr eller är kopplad till ett överförmyndarspärrat konto. Omplacering i kapitalförsäkring eller aktier kräver däremot samtycke från överförmyndaren. Viktigt att tänka på är att man inte bör placera barns pengar med någon hög risk.

Föräldrar har underhållsskyldighet för sina barn och det som normalt anses ingå i denna underhållsskyldighet är inte något som överförmyndaren brukar bevilja uttag till från barnets överförmyndarspärrade pengar.

Blankett för ansökan uttagstillstånd för barn Pdf, 708 kB.