Borlänge kommuns logotyp

Överförmyndare i samverkan

God man och förvaltare

Den gode mannen eller förvaltaren är ombud för en person som behöver hjälp med att bevaka sina ekonomiska, rättsliga eller personliga intressen. Godmanskap och förvaltarskap anordnas med stöd av bestämmelser i Föräldrabalken.

Gode män  och förvaltare är ställföreträdare som behövs för personer som själva saknar förmåga att bevaka sina ekonomiska, juridiska och personliga intressen. Den person som har ställföreträdare kallas i sammanhanget för huvudman.

Uppdrag som god man eller förvaltare kräver ingen särskild utbildning. Om det ibland krävs expertkunskaper, till exempel vid en fastighetsförsäljning eller större kapitalplaceringar, bör ställföreträdaren anlita någon som har sådana kunskaper.

Skillnad mellan god man och förvaltare

Det finns en avgörande skillnad mellan godmanskap och förvaltarskap.

Gode mannen är endast ett biträde till huvudmannen. Huvudmannen har alltså kvar sin bestämmanderätt. Det betyder att gode mannen måste inhämta huvudmannens samtycke till alla åtgärder som gode mannen skall företa för sin huvudman. Undantag gäller för vardagliga och återkommande åtgärder, exempelvis att betala hyran. Om huvudmannen på grund av sitt hälsotillstånd saknar förmåga att ge sitt samtycke får gode mannen själv företa åtgärder inom ramen för sitt förordnande och för huvudmannens bästa.

En förvaltare har, inom ramen för sitt förordnande, ensam behörighet att företa rättshandlingar för huvudmannens räkning, utan att inhämta dennes samtycke.

Tingsrätten beslutar

Det är tingsrätten som på förslag från överförmyndaren fattar beslut om anordnande, utökning eller inskränkning av godmanskap och förvaltarskap. Det är också tingsrätten som upphäver godmanskap och förvaltarskap. Vid byte av ställföreträdare fattas beslut av överförmyndaren. Det bör observeras att ställföreträdaren måste kvarstå tills ny ställföreträdare är förordnad.

Ställföreträdarskapets omfattning framgår av tingsrättens beslut och det registerutdrag som överförmyndaren sänt ut.

Rollkoll - information om vad en god man eller förvaltare gör Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.