Borlänge kommuns logotyp

Överförmyndare i samverkan

Klagomål gällande förmyndare, god man eller förvaltare

Överförmyndaren är tillsynsmyndighet över förmyndare, gode män och förvaltares verksamhet. Det innebär att det är till överförmyndaren du ska vända dig om du har klagomål på hur en förmyndare, god man eller förvaltare sköter sitt uppdrag.

  • Klagomål ska lämnas skriftligt. Det är viktigt att det framgår av klagomålet om det är något särskilt syfte med klagomålet, exempelvis om du vill att ställföreträdaren ska bytas ut eller om du vill att ställföreträdaren i något avseende ska bättra sig.
  • Alla kan lämna klagomål till överförmyndaren. Klagomål kan lämnas anonymt men det är bara huvudmannen själv (den som har god man/förvaltare) och dennes närmast anhöriga som kan begära att gode mannen ska bytas ut.
  • Inkomna klagomål ska enligt förvaltningslagens regler om partsinsyn delges berörd ställföreträdare. Den som klagomålet gäller kommer få ta del av klagomålet och få möjlighet att yttra sig över det och bemöta kritiken.
  • Huvudmannen och den som är nära anhörig har rätt att ta del av ställföreträdarens svar. Som utomstående finns det, på grund av sekretess, ingen möjlighet att få återkoppling i ärendet. När yttranden är klara tar överförmyndaren ställning till om det behöver vidtas några åtgärder i ärendet.

Det är vanligt att klagomål grundar sig i missförstånd gällande vad en god man/förvaltare ska göra. Längst ner på den här sidan finns en länk till häftet ”rollkoll” där det bland annat finns en tabell som tydliggör vem som ska göra vad.

En enkel förklaring av gode mannens/förvaltarens uppdrag är att den är "en möjliggörare, inte en genomförare".

Om klagomålet är riktat mot oss på Överförmyndare i samverkan så kan man kontakta Länsstyrelsen Dalarna som utövar tillsyn över oss.

Rollkoll Länk till annan webbplats.

Klagomål skickas till:

Överförmyndare i samverkan
Borlänge kommun
781 81 Borlänge