Borlänge kommuns logotyp

Överförmyndare i samverkan

Vanliga frågor

Hur ansöker jag om att bli god man?

Skicka in en intresseanmälan till överförmyndaren så kommer du bli inbjuden till ett informationsmöte om godmanskap. Det går bra att maila eller anmäla sig direkt på hemsidan.
Handlar det om att bli god man till en särskild person som inte redan har god man kan man vid ansökan om god man till tingsrätten ange förslag på god man direkt i blanketten. 

Hur ansöker jag om att få god man?

Den enskilde och dennes närmaste anhöriga ansöker direkt till tingsrätten om god man. Blankett finns på sidan blanketter och heter ”ansökan om god man till tingsrätten”. Läkarintyg ska bifogas ansökan för att den ska vara komplett. Ansökan skickas till tingsrätten, adress finns på blanketten.

Jag vill bli god man för fler personer, hur gör jag?

Den som redan har uppdrag som god man eller förvaltare meddelar överförmyndaren att den är tillgänglig för fler uppdrag och så tar handläggare kontakt. Det går bra att anmäla sig på hemsidan eller via e-post eller telefon.

Hur ansöker jag om tillfällig god man exempelvis vid fastighetsförsäljning eller bevaka rätt i dödsbo?

Ansökan om tillfällig god man ska göras till överförmyndaren. Ingen särskild blankett finns men till ansökan ska anges vem ansökan gäller och varför det finns behov.

Hur lämnar jag klagomål på godman eller förvaltare?

Klagomål/ansökan om byte av god man ska göras skriftligt till överförmyndaren. Är det huvudmannen själv som önskar klaga och den inte har möjlighet att skriva ner klagomål och skicka till oss så kan huvudmannen ringa till oss istället.

Klagomål kan lämnas av vem som helst men ansökan om byte av god man/förvaltare kan göras av huvudmannen själv eller dennes närmaste anhöriga.

Ställföreträdaren kommer att få ta del av klagomålet och få en möjlighet att yttra sig över detta/bemöta kritiken.

Jag vill sluta som god man, hur gör jag?

Begäran om entledigande lämnas skriftligen till överförmyndaren, blankett finns på hemsidan (”Begäran om entledigande”). En god man/förvaltare kan begära att bli fri från sitt uppdrag (begära sig entledigad) när som helst, de kan däremot inte begära att bli entledigad med omedelbar verkan eller från ett visst datum utan måste kvarstå till dess att överförmyndaren fattat beslut om att förordna en ny person. Det kan ta olika lång tid men det handlar ofta om flera månader.

Om en förordnad god man/förvaltare slutar sköta sitt uppdrag innan den blivit entledigad, kan han/hon bli skadeståndsskyldig för den skada som åsamkats huvudmannen genom att han/hon inte skött uppdraget.

Min huvudman har avlidit, hur gör jag?

God man/förvaltares uppdrag upphör samma datum som huvudmannen avled. Överförmyndaren kommer skicka anmodan om sluträkning som ska göras fram tills dödsdagen. En sluträkning ska göras på samma sätt som en årsräkning men omfattar bara förvaltningen fram tills att ärendet upphör.

Ställföreträdare, huvudman eller anhörig vill överklaga beslut fattat av överförmyndaren – hur gör de?

Beslut som fattas av överförmyndaren är överklagningsbara, till beslut ska finnas en besvärshänvisning hur beslutet överklagas. Beslut kan bara överklagas av den som det berör.

Beslut ska överklagas skriftligt inom 3 veckor från att ställföreträdaren/huvudmannen fick del av beslutet. Beslutet ska ställas till tingsrätten men skickas till överförmyndaren. Detta eftersom överförmyndaren måste pröva dels om det finns skäl att ompröva beslutet men också om överklagan kommit in inom rätt tid. I överklagan ska det framgå;

  • Vilket beslut som överklagas
  • Vem beslutet avser
  • Vilka omständigheter som gör att beslutet anses vara felaktigt
  • Vilken ändring man vill ha
  • Övriga omständigheter du vill att rätten ska känna till och ta hänsyn till vid prövning.
  • Vill du åberopa bevis ska dessa också uppges.