Borlänge kommuns logotyp

Publicerad:

Kommunens övergripande arbete

Intern samordningsstruktur

Ny intern samordningsstruktur som ska leda till en bättre helhetsbild och samordning av kommunkoncernens insatser för ett socialt hållbart Borlänge.

Uppdraget innebär att ta fram en plan för övergripande styrning av kommunkoncernens arbete för social hållbarhet och minskad segregation. Detta med syfte att konkretisera och följa upp arbetet med de beslutade prioriteringarna; jämlik hälsa, jämlik trygghet och jämlikt lärande.

Unesco Lucs

LUCS (Local Unesco Collaboration Sweden) verkar för att skapa hållbara platser som präglas av social jämlikhet och lika rättigheter och möjligheter för alla. Arbetet inom LUCS kännetecknas av interkulturell och interreligiös dialog, och grundmurad respekt för mänskliga rättigheter.

EST- Effektiv samordning för trygghet

EST är ett systematiskt arbetssätt som bygger på kunskapsbaserad brottsprevention. Målet är att minska och förebygga brott samt otrygghet genom tidiga insatser när problem uppstår eller är på väg att kunna uppstå. En del i detta innebär att en aktuell lägesbild tas fram var 14e dag. Utifrån den aktuella lägesbilden sker sedan ett analysarbete av nuläget för att sedan besluta om nödvändiga åtgärder.

Tillsammans minskar vi risken att barn och unga begår brott

SKR (Sveriges Kommuner och Regioner), Polisen, Allmännyttan, Borlänge kommun och ytterligare fem kommuner inleder en kraftsamling i arbetet med barn och unga som begår brott eller riskerar att begå brott. Projektet startade våren 2021.

Inriktning för Borlänge kommuns brottsförebyggande arbete

Målsättningen är att inget område i Borlänge ska klassas som riskområde, samt att risken för Borlängebor, näringsidkare och besökare att utsättas för brott ska minska. Den förtydligade inriktningen och ledningsstrukturen är ett stöd för kommunens beslutsfattare och verksamheter vid planering av insatser. Inriktningen beslutades av kommunstyrelsen september 2021.