Borlänge kommuns logotyp

Publicerad:

Utsatt område, riskområde och särskilt utsatt område

Utsatt område

Ett utsatt områden är geografiskt avgränsade områden som karaktäriseras av en låg socioekonomisk status och där de kriminella har en inverkan på lokalsamhället. Påverkan är främst kopplad till den sociala kontexten i området än de kriminellas vilja att ta makten och kontrollera lokalsamhället.

Påverkan kan utgöras av direkta påtryckningar, exempelvis genom hot och utpressning, eller indirekta, som:

  • offentliga våldshandlingar som riskerar att skada tredje man
  • narkotikahandel som bedrivs öppet
  • ett utåtagerande missnöje mot samhället

Effekten blir att de boende i området upplever otrygghet, vilket i sin tur leder till en minskad benägenhet att anmäla brott och att medverka i rättsprocessen. Läget anses vara allvarligt.

Riskområde

Ett riskområde är ett område som uppfyller samtliga kriterier för ett utsatt område men inte når inte helt upp till de kriterier som kännetecknar ett särskilt utsatt område. Att ett område utnämns som riskområde innebär dock att läget är så pass alarmerande att det finns en överhängande risk att området övergår till att vara ett särskilt utsatt om inte rätta åtgärder sätts in.

Särskilt utsatt område

Detta område är ett geografiskt avgränsat område som kännetecknas av en allmän motvilja att delta i rättsprocessen. Det kan även förekomma systematiska hot och våldshandlingar mot vittnen, målsägare och anmälare i området. Situationen i området innebär att det är svårt för polisen att fullfölja sitt uppdrag, vilket kräver regelmässig anpassning av arbetssätt eller utrustning. Många gånger har det skett en normalisering vilket lett till att varken polisen eller de boende reflekterar över det avvikande läget i området.

Ett särskilt utsatt område inbegriper även i viss mån:

  • parallella samhällsstrukturer
  • extremism, såsom systematiska kränkningar av religionsfriheten eller starkt
  • fundamentalistiskt inflytande som begränsar människors fri- och rättigheter
  • personer som reser iväg för att delta i strid i konfliktområden
  • en hög koncentration av kriminella

En ytterligare försvårande uppgift är om det ligger andra utsatta områden i nära anslutning till ett särskilt utsatt område. Då finns det risk för samverkan mellan kriminella personer eller nätverk inom områdena.

Källa: polismyndigheten Länk till annan webbplats.