Borlänge kommuns logotyp

Kamerabevakning

Borlänge kommun utför kamerabevakning där personer kan identifieras vid två kommunala skolor, Skräddarbacksskolan och Tjärnaängskolan. Borlänge kommun har tillstånd för dessa bevakningar och tillstånden gäller tillsvidare.

Enligt dataskyddsförordningen ska en personuppgiftsansvarig tillhandahålla den registrerade viss information om personuppgiftsbehandling som sker under dennes ansvar. Här nedanför följer aktuell information om den personuppgiftsbehandling som följer av kamerabevakningen vid de två skolorna.

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen Borlänge kommun, 0243-74 000, kommunskydd@borlange.se

Dataskyddsombud

Ändamål med behandlingen

Förebygga, förhindra och möjliggöra utredning av brott, såsom stöld och skadegörelse mot kommunal egendom.

Rättslig grund för behandlingen

Behandlingen är nödvändig för att den personuppgiftsansvarige ska kunna fullgöra en uppgift av allmänt intresse.

Mottagare av personuppgifter

Personuppgifterna behandlas av personal på Securitas med särskild utbildning. Bilderna granskas vid misstanke om att brottsförebyggande åtgärder behöver vidtas samt vid anmälan om brott till brottsutredande myndighet. Bilderna kan också komma att lämnas ut på begäran om förutsättningar finns för ett utlämnande.

Den registrerades rättigheter

Du som registrerad har rätt att begära ut registerutdrag, rättelse, radering och överföring av de behandlade personuppgifter som rör dig. Den personuppgiftsansvarige ska bevilja detta om omständigheterna tillåter det. Du kan läsa mer om den registrerades rättigheter hos tillsynsmyndigheten som är Datainspektionen,

Läs mer om dina rättigheter på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kategorier av personuppgifter som omfattas av behandlingen

Rörliga bilder där enskilda kan identifieras. Ingen ljudupptagning sker.

Lagringstid

Bildmaterialet som samlas in vid kamerabevakningen är att betrakta som allmänna handlingar och Kommunstyrelsens dokumenthanteringsplan avgör hur länge olika uppgifter ska sparas.

Inspelat bildmaterial ska raderas efter 30 dagar.

Tillsynsmyndighet

Datainspektionen är tillsynsmyndighet för personuppgiftsbehandling. Om du har klagomål avseende hur dina personuppgifter behandlas kan du vända dig till dem via datainspektionen.se .

Övriga upplysningar

Uppgifterna samlas in genom kamerautrustning som är monterad på skolbyggnaderna.

Vid frågor avseende kamerabevakningen, kontakta kommunskydd@borlange.se

Enligt 32 kap. 3 § Offentlighets- och sekretesslagen kan uppgifter om en enskilds personliga förhållanden som inhämtats genom kamerabevakning i vissa fall skyddas av sekretess. Det kan påverka den registrerades rättigheter.