Borlänge kommun

Kamerabevakning

Borlänge kommun har tillstånd för kamerabevakning vid några kommunala skolor. Detta för att förebygga, förhindra och möjliggöra utredning av brott, såsom stöld och skadegörelse mot kommunens egendom.

Personer kan identifieras via kamerabevakningen. Enligt dataskyddsförordningen ska en personuppgiftsansvarig tillhandahålla den registrerade viss information om personuppgiftsbehandling som sker under dennes ansvar. Nedan följer information om den personuppgiftsbehandling som sker via kamerabevakningen.

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen Borlänge kommun, 0243-740 00, kommunskydd@borlange.se

Dataskyddsombud

Ändamål med behandlingen

Förebygga, förhindra och möjliggöra utredning av brott, såsom stöld och skadegörelse mot kommunens egendom.

Rättslig grund för behandlingen

Behandlingen är nödvändig för att den personuppgiftsansvarige ska kunna fullgöra en uppgift av allmänt intresse.

Mottagare av personuppgifter

Bilderna granskas vid misstanke om att brottsförebyggande åtgärder behöver vidtas samt vid anmälan om brott till brottsutredande myndighet. Bilderna kan också komma att lämnas ut på begäran om förutsättningar finns för ett utlämnande.

Den registrerades rättigheter

Du som registrerad har rätt att begära ut registerutdrag, rättelse, radering och överföring av de behandlade personuppgifter som rör dig. Den personuppgiftsansvarige ska bevilja detta om omständigheterna tillåter det. Du kan läsa mer om den registrerades rättigheter hos Integritetsskyddsmyndigheten.

Läs mer om dina rättigheter på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kategorier av personuppgifter som omfattas av behandlingen

Rörliga bilder där enskilda kan identifieras. Ingen ljudupptagning sker.

Tillsynsmyndighet

Integritetsskyddsmyndigheten är tillsynsmyndighet för personuppgiftsbehandling. Om du har klagomål avseende hur dina personuppgifter behandlas kan du vända dig till dem via imy.se.

Övriga upplysningar

Uppgifterna samlas in genom kamerautrustning som är monterad på skolbyggnaderna.

Vid frågor avseende kamerabevakningen, kontakta kommunskydd@borlange.se

Enligt 32 kap. 3 § Offentlighets- och sekretesslagen kan uppgifter om en enskilds personliga förhållanden som inhämtats genom kamerabevakning i vissa fall skyddas av sekretess. Det kan påverka den registrerades rättigheter.