Borlänge kommuns logotyp
Vit text mot blå bakgrund: Frågor och svar om coronaviruset.

Coronaviruset - frågor och svar

På den här sidan finns länkar till vanliga frågor och svar om coronaviruset.

Borlänge kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och utför åtgärder inom våra verksamheter om och när det bedöms nödvändigt. Se vanliga frågor nedan.

Hitta rätt - bekräftad information

Många allmänna frågor och svar om coronaviruset och covid-19 hittar du även bland Folkhälsomyndighetens frågor och svar om coronaviruset Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bekräftad information

Telefonnumret 113 13 finns för mer information om coronaviruset.

Läs mer på webbsidor med bekräftad information av myndigheter:

Vårdguiden 1177 om vaccination mot covid-19 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Krisinformation.se: Bekräftad information om coronaviruset Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information på andra språk/Information covid-19 in other languages

Förskola och skola

Borlänge kommun följer Region Dalarnas råd och riktlinjer i fråga om vad som gäller för barn och elever i förskola och skola. Elever och vårdnadshavare informeras via Unikum om eller när förändringar sker inom skolverksamheten i Borlänge kommun.

 • Barnet/eleven ska stanna hemma vid symtom/sjukdom.
 • Barnet/eleven ska också stanna hemma om någon annan i familjen/hemmet är sjuk i covid-19, även om barnet/eleven är frisk/symtomfri.
 • Barn från förskoleklass och uppåt bör ta PCR-prov vid symtom på covid-19

Läs mer Region Dalarnas webbsida:

När barnet/eleven ska stanna hemma  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Om provtagning (PCR-prov) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vid misstanke om smittspridning av covid-19 på förskola/skola, tar rektor kontakt med regionens smittskyddsenhet. I dialog med smittskyddsenheten tas lämpliga smittskyddsåtgärder fram.

Nej, det råder skolplikt i Sverige och friska barn ska vara i skolan. Kommunen följer instruktioner och riktlinjer som Regionens smittskyddsläkare och Folkhälsomyndigheten ger. Det innebär i nuläget att barn och elever som är friska ska vara i skolan som vanligt, under förutsättning att de inte själva bor med någon som är sjuk i covid-19.

I Borlänge kommun kan avgiftsbefrielse medges om barnet är sjukt under en sammanhängande period som är längre än 30 dagar, för de dagar som överstiger 30. Skriftlig ansökan med bifogat läkarintyg krävs.

I Borlänge kommun är hållningen att schemat kan anpassas i dialog mellan vårdnadshavare och förskolan/fritidshemmet med hänsyn till den permitterade vårdnadshavarens arbetstider samt barnets behov, men rätten till plats på förskola och fritidshem kvarstår i samma omfattning som tidigare.

Gymnasieskolan

Borlänge kommun följer Region Dalarnas råd och riktlinjer i fråga om vad som gäller för elever i gymnaiseskolan. Elever och vårdnadshavare informeras via Unikum om eller när förändringar sker inom skolverksamheten i Borlänge kommun.

Elever på Borlänges gymnasieskolor erbjöds under höstterminen 2021 vaccin mot covid-19, efter samtycke från vårdnadshavare.

De elever som inte vaccinerade sig då men vill göra det får själva boka tid för vaccination på vårdcentral.

Boka tid för vaccination i Dalarna (1177.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Vid symtom som kan vara covid-19 ska du stanna hemma, testa dig och invänta provsvar. Du ska också stanna hemma om någon i ditt hushåll har covid-19, även om du själv är symtomfri.

Läs mer om när och hur länge du ska stanna hemma på Region Dalarnas webbplats: När och ska jag stanna hemma? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Äldreboende - särskilt boende

Uppdaterat 2022-01-20

Det är inte besöksförbud på Borlänge kommuns äldreboenden men på grund av att smittspridningen är så pass omfattande som den är i nuläget avråds anhöriga och andra tills vidare från besök inomhus på kommunens särskilda boenden.

Rådet till anhöriga är i stället att genomföra besök utomhus när vädret tillåter samt hålla kontakt via telefon och videosamtal. Ett annat alternativ är att be personal på boendet om att få tillgång till någon av de säkra besöksplatser som ordnats inomhus. Vi har rutiner för hur risk för smittspridning ska minimeras vid besök. Det är mycket viktigt att alla besökare är fullt friska, håller avstånd och följer basala hygienrutiner.

Kommunen har rutiner och resurser för att förhindra smittspridning på våra boenden. Alla medarbetare ska genomgå/har genomgått utbildningar i basala hygienrutiner och en särskild corona-relaterad utbildning.

Dagverksamheter för personer med minnesproblematik är öppna med särskilda förhållningssätt för att vara anpassade till nationella och regionala rekommendationer för att minska risk för smittspridning. För daglig verksamhet och sysselsättningsverksamhet för personer med funktionsnedsättning görs kontinuerliga bedömningar kring varje verksamhet. Vissa verksamheter håller öppet och andra stängs utifrån aktuellt behov.

Du som har hemtjänst: Du har rätt att behålla dina hemtjänstinsatser om du tackar nej till erbjudande om att flytta in på ett äldreboende.

Du som inte har hemtjänst: Kontakta en biståndshandläggare för att göra en ansökan om hemtjänst genom att ringa 0243-740 00.

Ja, det får du. Det finns rutiner i verksamheten för att minska risken för smitta.

Hemtjänst - ordinärt boende

Nej, alla kan vara trygga med att de basala behoven kommer att tillgodoses. Däremot kan vissa sociala aktiviteter utebli med hänsyn till risker för smittspridning.

Kommunen strävar efter att ha kontinuitet bland personalen, även under nuvarande omständigheter. Kommunen har rutiner för hygien och skyddsutrustning samt att personalen ska stanna hemma från jobbet vid minsta symtom. Personal uppmanas precis som allmänheten att följa de nationella råden för att undvika smittspridning.

Ja, du kan säga upp din hemtjänst eller välja att ”pausa” den. Om du behöver något annat stöd och hjälp i din vardag kan du kontakta biståndshandläggare. Känner du dig otrygg med din hemtjänst men inte vill säga upp den så kan du kontakta kommunen för att få prata om detta. Om du är i behov av hjälp med att handla dagligvaror och utföra apoteksärenden kan du beställa hjälp via kommunens servicecenter på telefonnummer 0243-740 00.

Innan du säger upp hemtjänst, tänk på att sårbarheten och risken för smitta kvarstår, även om du lyckas lösa dina behov med hjälp av andra insatser. Coronaviruset finns i samhället och det är svårt att veta vem som är smittad.

Funktionshinderomsorg

Om någon med personlig assistans enligt LSS (och som vanligtvis inte har assistans dagtid) inte kan delta i sin dagliga verksamhet på grund av coronaviruset.
De som väljer att inte delta eller inte kan delta på grund av hälsoskäl i sin dagliga verksamhet och är beviljad personlig assistans för övrig tid kan lämna in en ansökan till biståndsverksamheten om behov av tillfälligt utökad personlig assistans. Ansökan kommer att prövas utifrån den enskildes behov.

Kontinuitetsplanerna i sociala sektorn innehåller vilka verksamheter som måste kunna upprätthållas, vilka verksamheter som är prioriterade att upprätthållas, vilka verksamheter som är mindre prioriterade att upprätthållas och mest troliga att kunna flytta personal och materiella resurser från, för att förstärka prioriterad verksamhet.

Om hela verksamheten ska ses som viktig eller delar av den och om verksamheten kan upprätthållas med en lägre ambitionsnivå.

Kommunen har sett över vilken som är den lägsta bemanningsnivån för att upprätthålla de identifierade och avgränsade verksamheterna och om det finns verksamheter som kan behöva förstärkas med personal och materiella resurser.

Enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer ska du hålla dig hemma om du har hosta, feber eller små symtom för att inte smitta din ledsagare eller andra. Avboka din ledsagare om du har minsta symtom. Om du är sjuk och behöver få hjälp med att handla eller hämta ut medicin på apoteket, kan ledsagaren under de här särskilda omständigheterna hjälpa till med det. Det ska ske i överenskommelse med ledsagaren och på er planerade tid.

Kommunens webbplats, borlange.se, uppdateras dagligen och vid behov, exempelvis vid förändringar i någon av våra verksamheter). Borlänge kommun följer och använder information, restriktioner och rekommendationer som ges av Folkhälsomyndigheten.

Övriga frågor - vård och omsorg

För sjukvårdsrådgivning avseende dig själv, granne eller annan närstående, vänd dig till 1177. Om det uppstår behov av kommunala insatser utanför kontorstid har 1177 tillsammans med verksamheterna rutiner för detta. Om du är orolig för någon i din närhet som du tror behöver akut hjälp och stöd, ska du kontakta 112.

Borlänge kommuns anhörigstöd

Borlänge kommun erbjuder stöd till dig som vårdar eller stödjer närstående.
Vardagar: 8.00-16.00
Telefon: 0243-665 44
E-post: kicki.gustafsson@borlange.se

Det går också att kontakt kommunens servicecenter på telefon 0243-740 00 eller e-post kommun@borlange.se.

Annat stöd

Läs mer om stöd och råd

Personalen får löpande information via sina chefer och kommunens intranät.

Folkhälsomyndighetens och Region Dalarnas rekommendationer ligger till grund för information och instruktioner. All personal i vård och omsorg, inklusive tim- och sommarvikarier genomför digitala utbildningar i coronarelaterad information och om basala hygienrutiner.

Det går inte att garantera, men vår personal är mycket noga med hygienrutiner, skyddsutrustning och med att stanna hemma från jobbet vid minsta symtom.

Personalen är väl informerade om att de ska stanna hemma om de känner minsta sjukdoms- eller förkylningssymtom. Flertalet personal är vaccinerade, och vi uppmuntrar all personal att vaccinera sig.

Vi har förtroende för att alla följer de riktlinjer som gäller. För att kunna upptäcka eventuellt smittad personal så erbjuds för närvarande ovaccinerad personal inom vård och omsorg att genomgå snabbtester två gånger per vecka inför arbetspassen. Utbildad personal och hälso- och sjukvårdspersonal utför testerna. Personal som visar positivt på provtagningen ska genast lämna arbetsplatsen, sjukskriva sig och boka tid för självprovtagning.

Region Dalarna informerar bara kommunen om det finns anledning att verksamheterna ska agera på ett särskilt sätt. På grund av patientsekretessen lämnar inte Region Dalarna ut information om smittade, misstänkt smittade och inte heller vilka personer som kan behöva provtagning. Om kommunen skulle ha information om smittade eller misstänkt smittade invånare så omfattas de av patientsekretess. Därför lämnar kommunen aldrig ut några uppgifter om patienter.

Borlänge kommun har god tillgång till den skyddsutrustning som behövs i alla verksamheter inom vård och omsorg.

Borlänge kommun följer Region Dalarnas rekommendationer när det gäller skyddsutrustning. Det finns rutiner för när vilken typ av skyddsutrustning ska användas och det kan vid behov se olika ut på olika boenden vid behov, vilken skyddsutrustning som används.

Vård- och omsorgspersonal ska ha tillgång till bland annat:

 • Handdesinfektion
 • Ytdesinfektion
 • Nitrilhandskar
 • Plastförkläde
 • Skyddsvisir
 • Munskydd
 • Andningsskydd

Personal är inte skyldig att berätta om de är vaccinerade eller inte, oavsett anställningsform eller arbetsplats. Borlänge kommun för heller inga register över vilka medarbetare som är vaccinerade eller inte.

Vill du hjälpa till?

Välkommen att skicka in din intresseanmälan för att jobba inom vård och omsorg eller inom skolan/förskolan via länken nedan. Du blir kontaktad om det finns aktuella behov som matchar med din kompetens.

Intresseanmälan - vikariera inom förskola och skola Länk till annan webbplats.

Intresseanmälan - legitimerad personal inom hälso- och sjukvård Länk till annan webbplats.

Vikariera inom äldreomsorgen Länk till annan webbplats.

 • Ingen giltig användare vald.