Borlänge kommuns logotyp
Vit text på blå bakgrund: "Så arbetar vi med coronasituationen"

Kommunens arbetssätt

Under en kris är det viktigt att försöka arbeta på samma sätt som vanligt, men i vissa lägen inrättas en stab för att stärka samordningen inom kommunen och med andra aktörer.

Borlänge kommun följer löpande händelseutvecklingen och rekommendationer från ansvariga myndigheter som Folkhälsomyndigheten och Utrikesdepartementet (UD) och deltar i regional samverkan med Länsstyrelsen och Region Dalarna.

Borlänge kommuns arbete under krisen

Här finns två rapporter som beskriver Borlänge kommunkoncerns arbete med covid-19 från januari-augusti 2020.

Beskrivning av Borlänge kommunkoncerns arbete med covid-19PDF

Krisledningsnämndens skriftliga redovisning till kommunfullmäktigePDF

Alla kommuner i Sverige har ett stort ansvar i händelse av kris. Kommunen har ansvar för att den egna verksamheten ska fungera (till exempel skola, omsorg och socialtjänst) men också ett geografiskt ansvar. Det geografiska ansvaret innebär att kommunen ska samordna arbetet mellan olika aktörer (till exempel mellan myndigheter, företag, frivilligorganisationer, kyrkor och föreningar) och samordna informationen till allmänheten och medier. Kommunen ska också hålla länsstyrelsen informerad om läget i kommunen.

Länsstyrelsen i Dalarna:

  • har som regional krishanteringsmyndighet aktiverat sin stabsfunktion och följer löpande händelseutvecklingen.
  • deltar på regelbundna nationella samverkanskonferenser med ansvariga myndigheter.
  • har också löpande kontakt med ansvarig smittskyddsläkare på Region Dalarna. Det är Smittskyddsläkaren som planerar, organiserar och leder smittskyddsarbetet i länet.

Borlänge kommun har sedan början av mars en krisledningsstab igång för situationen med coronaviruset. Staben samordnar och planerar det arbete som behöver göras av olika aktörer. Staben träffas varje tisdag och torsdag och går igenom dagsläget, vilken inriktning och vilka beslut som behöver tas, vilka åtgärder som ska genomföras och vilken kommunikation som behövs med olika grupper.

I krisledningsstaben ingår en rad olika funktioner och verksamheter, till exempel kommunskydd, elevhälsa, medicinskt ansvarig sköterska, skola, omsorg, kostverksamhet, lokalvård och kommunala bolag. Dessutom finns personer som arbetar med samband, analys, kommunikation och dokumentation. När behov finns tar staben kontakt med andra funktioner inom och utanför kommunen och deltar i regionala samordningsmöten.

Borlänge kommuns stab informerar om läget och vilka åtgärder som genomförts främst via borlange.se, kommunens intranät och mejl till vissa grupper.

Alla kommuner är enligt lag skyldiga att ha en krisledningsnämnd som ska kunna träda in vid en extraordinär händelse. Krisledningsnämnden har rätt att ta över beslutanderätten från andra kommunala nämnder och ska samordna den kommunala verksamheten under krisen.

  • 2 april 2020 aktviverade Borlänge kommun en krisledningsnämnd.
  • 18 augusti 2020 återlämnande krisledningsnämnden befogenheterna till omsorgsnämnden.
  • 15 september 2020 beslutade kommunfullmäktige att avsluta Borlänge kommuns krisledningsnämnd.

Mer information

Du kan ringa 113 13 för mer information om coronaviruset. All information som
113 13 lämnar ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet.

Länkar till andra myndigheters webbplatser, öppnas i nytt fönster.

Folkhälsomyndighetens frågor och svar om coronaviruset länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vårdguiden 1177 om coronaviruset länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Krisinformation.se: Myndigheterna om det nya coronavirusetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Reserekommendationer från Folkhälsomyndigheten och UDlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hjälp med att utföra ärenden - film om hur det går till

  • Ingen giltig användare vald.