Borlänge kommuns logotyp

Krisberedskap

En kris eller samhällsstörning är en oväntad händelse som drabbar många människor och stora delar av samhället.

Eftersom en kris ofta uppstår plötsligt är det viktigt att vara förberedd på att hantera krisen.

Kommunens ansvar vid kris

På lokal nivå har kommunen ett geografiskt områdesansvar. Det innebär att man ska följa händelseutvecklingen och vara beredd att vidta de åtgärder som behövs. Kommunen ansvarar för samordning av alla inblandade aktörer i området inför, under och efter en kris.

I kommunen finns en krisorganisation som aktiveras vid en kris. Krisorganisationen består av olika personer beroende på hur allvarlig krisen är. Vid en extraordinär händelse kan kommunens krisledningsnämnd ta över hela eller delar av beslutanderättanden från andra nämnder.  Kommunfullmäktige avgör när krisledningsnämndens verksamhet ska upphöra. Definitionen av en extraordinär händelse hittar du längre ner på sidan.

Vad är en kris?

En kris är något som hotar grundläggande funktioner och värden, som exempelvis elförsörjningen, vår hälsa eller vår frihet. Det kan vara att väldigt många människor drabbas eller att en händelse får stora konsekvenser att samhället inte fungerar som det ska.

En kris ska hanteras där den inträffar och av dem som är närmast berörda och ansvariga. Kommunen har en viktig roll för hela samhällets beredskap – för ju bättre kommunen är på att hantera kriser, desto bättre blir hela samhället på att hantera kriser.

Vad är krisberedskap?

Krisberedskap bygger på att samhället klarar av både vardagliga olyckor och störningarna som inträffar ofta (men som har ganska små konsekvenser för samhället) till de mer allvarliga samhällskriserna som inte inträffar särskilt ofta. Krisberedskapen ska även vara grunden för samhällets förmåga att hantera höjd beredskap Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Målet med krisberedskap

Målet för krisberedskapen är att så långt som möjligt kunna upprätthålla funktionalitet i samhällsviktiga verksamheter och kunna hantera störningar och påfrestningar av olika typer, grader och över tid.

Kommunen, myndigheter och regionen är skyldiga att ha en förmåga att kunna hantera och möta kriser. Därför berör krisberedskap stora delar av kommunens organisation, men även många privata aktörer liksom andra myndigheter.

Lagar och regler

Enligt Lagen om skydd mot olyckor och Lagen om extraordinär händelse ska kommunen upprätta handlingsprogram som revideras för varje politisk mandatperiod. Handlingsprogrammet upprättas i samverkan mellan kommunerna Borlänge, Falun, Säter och Gagnef samt Räddningstjänsten Dala Mitt.

Handlingsprogram för skydd mot olyckor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Extraordinär händelse

Ibland används begreppet extraordinär händelse. Det är en händelse som avviker från det normala. Som till exempel en allvarlig störning eller överhängande risk, som på ett allvarligt sätt påverkar viktiga samhällsfunktioner och kräver omedelbara insatser av samhället.

En kris kan vara lokal i en eller flera kommuner. Ett exempel på en extraordinär händelse som skett i Borlänge kommun är gasololyckan på rangerbangården 2000.

Den kan vara regional, i ett eller flera län eller nationell om det rör hela eller stora delar av landet. Skogsbranden i Västmanland är ett exempel på en händelse som började på lokal nivå och efter ett tag blev på regional nivå. Tsunamikatastrofen i Thailand och Estoniakatastrofen är exempel på nationella extraordinära händelser.

Viktigt meddelande till allmänheten

Varnings- och informationssystemet VMA (viktigt meddelande till allmänheten)

Broschyren: Är du beredd?

Broschyren finns på svenska och är en variant av Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) information Om kriget eller krisen kommer.

Broschyrer

Broschyren Är du beredd? I händelse av kris eller krig.pdf  Pdf, 769.2 kB.(Borlänge kommun, utskick till hushållen i Borlänge maj 2019). Antalet trygghetspunkter har ändrats. Aktuella trygghetspunkter.

Broschyren: Om kriget eller krisen kommer  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.(MSB:s utskick till alla hushåll i Sverige maj 2018). Broschyren finns med text på lättläst svenska, inläst på svenska och engelska och översatt till 13 språk. Alla versioner finns som pdf-filer på webbsidan på Msb.se.

Other languages (andra språk)

The brochure If Crisis or War Comes describes how those of us who live in Sweden can become better prepared for the consequences of serious accidents, extreme weather, IT attacks or military conflicts.

The brochure in 16 other languages (broschyren på 16 andra språk) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Msb.se är en webbplats om risker och säkerhet och riktar sig till dig som privatperson.

Vill du engagera dig?

Borlänges frivilliga resursgrupp (FRG) finns till hands när kommunens ordinarie resurser behöver förstärkas i utsatta lägen eller vid andra behov. Vid större kriser kan fler FRG kallas in, som till exempel vid branden i Västmanland 2014. FRG finns i cirka 120 av landets kommuner. Civilförsvarsförbundet har utbildningsansvaret.

Läs mer om hur du kan göra skillnad  Länk till annan webbplats.

Sveriges nationella informationsnummer 113 13

113 13 är ett telefonnummer som allmänheten kan ringa om man vill ha information om kriser, till exempel energikriser, större stormar, översvämningar eller sjukdomsutbrott. Det går även att ringa om allvarliga olyckor som en stor trafikolycka eller brand.