Borlänge kommun
Servicecenter
telefon: 0243 - 740 00
Telefontid: 08:00-16:30, måndag - fredag.
Dela sidan på sociala medier

Krisberedskap

En kris eller samhällsstörning är en oväntad händelse som drabbar många människor och stora delar av samhället. Eftersom en kris ofta uppstår plötsligt är det viktigt att vara förberedd på att hantera krisen.

Kommunens ansvar vid kris

På lokal nivå har kommunen ett geografiskt områdesansvar. Det innebär att man ska följa händelseutvecklingen och vara beredd att vidta de åtgärder som behövs. Kommunen ansvarar för samordning av alla inblandade aktörer i området inför, under och efter en kris.

I kommunen finns en krisorganisation som aktiveras vid en kris. Krisorganisationen består av olika personer beroende på hur allvarlig krisen är. Vid en extraordinär händelse kan kommunens krisledningsnämnd ta över hela eller delar av beslutanderättanden från andra nämnder.  Kommunfullmäktige avgör när krisledningsnämndens verksamhet ska upphöra. Definitionen av en extraordinär händelse hittar du längre ner på sidan.

Vad är en kris?

En kris är något som hotar grundläggande funktioner och värden, som exempelvis elförsörjningen, vår hälsa eller vår frihet. Det kan vara att väldigt många människor drabbas eller att en händelse får stora konsekvenser att samhället inte fungerar som det ska.

En kris ska hanteras där den inträffar och av dem som är närmast berörda och ansvariga. Kommunen har en viktig roll för hela samhällets beredskap – för ju bättre kommunen är på att hantera kriser, desto bättre blir hela samhället på att hantera kriser.

Vad är krisberedskap?

Krisberedskap bygger på att samhället klarar av både vardagliga olyckor och störningarna som inträffar ofta (men som har ganska små konsekvenser för samhället) till de mer allvarliga samhällskriserna som inte inträffar särskilt ofta. Krisberedskapen ska även vara grunden för samhällets förmåga att hantera höjd beredskap.

Håll dig informerad under en kris

Vid en kris i Borlänge kommun kan du hämta information i de här kanalerna:

• borlange.se

• Borlänge kommuns officiella Facebooksida

• Borlänge kommuns servicecenter, telefon 0243-740 00 eller e-post kommun@borlange.se

Du kan också hålla dig informerad via:

• Sveriges Radio P4

• krisinformation.se 

Extraordinär händelse

Ibland används begreppet extraordinär händelse. Det är en händelse som avviker från det normala. Som till exempel en allvarlig störning eller överhängande risk, som på ett allvarligt sätt påverkar viktiga samhällsfunktioner och kräver omedelbara insatser av samhället.

En kris kan vara lokal i en eller flera kommuner.  Ett exempel på  en extraordinär händelse som skett i Borlänge kommun är gasololyckan på rangerbangården 2000. Den kan  vara regional, i ett eller flera län eller nationell om det rör hela eller stora delar av landet. Skogsbranden i Västmanland är ett exempel på en händelse som började på lokal nivå och efter ett tag blev på regional nivå. Tsunamikatastrofen i Thailand och Estoniakatastrofen är exempel på nationella extraordinära händelser.  

Hemberedskap - så förbereder du dig

Om det blir ett långvarigt strömavbrott eller någon störning eller kris i samhället så måste du själv vara beredd på att ordna vatten, värme och något att äta. Du behöver också kunna kommunicera med andra och få information från media och myndigheter.

Risker i Borlänge

En kris får alltid konsekvenser på lokal nivå eftersom kommunen bedriver samhällsviktig verksamhet och har ett geografiskt områdesansvar.

Mål med krisberedskap

Målet för krisberedskapen är att så långt som möjligt kunna upprätthålla funktionalitet i samhällsviktiga verksamheter och kunna hantera störningar och påfrestningar av olika typer, grader och över tid.

Kommunen, myndigheter och landsting är skyldiga att ha en förmåga att kunna hantera och möta kriser. Därför berör krisberedskap stora delar av kommunens organisation, men även många privata aktörer liksom andra myndigheter.

Lagar och regler

Enligt Lagen om skydd mot olyckor och Lagen om extraordinär händelse ska kommunen upprätta handlingsprogram som revideras för varje politisk mandatperiod. Handlingsprogrammet upprättas i samverkan mellan kommunerna Borlänge, Falun, Säter och Gagnef samt Räddningstjänsten Dala Mitt.

Sidan senast uppdaterad