Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Krisberedskap

En kris eller samhällsstörning är en oväntad händelse som drabbar många människor och stora delar av samhället. Eftersom en kris ofta uppstår plötsligt är det viktigt att vara förberedd på att hantera krisen.

Kommunens ansvar vid kris

På lokal nivå har kommunen ett geografiskt områdesansvar. Det innebär att man ska följa händelseutvecklingen och vara beredd att vidta de åtgärder som behövs. Kommunen ansvarar för samordning av alla inblandade aktörer i området inför, under och efter en kris.

I kommunen finns en krisorganisation som aktiveras vid en kris. Krisorganisationen består av olika personer beroende på hur allvarlig krisen är. Vid en extraordinär händelse kan kommunens krisledningsnämnd ta över hela eller delar av beslutanderättanden från andra nämnder.  Kommunfullmäktige avgör när krisledningsnämndens verksamhet ska upphöra. Definitionen av en extraordinär händelse hittar du längre ner på sidan.

Vad är en kris?

En kris är något som hotar grundläggande funktioner och värden, som exempelvis elförsörjningen, vår hälsa eller vår frihet. Det kan vara att väldigt många människor drabbas eller att en händelse får stora konsekvenser att samhället inte fungerar som det ska.

En kris ska hanteras där den inträffar och av dem som är närmast berörda och ansvariga. Kommunen har en viktig roll för hela samhällets beredskap – för ju bättre kommunen är på att hantera kriser, desto bättre blir hela samhället på att hantera kriser.

Vad är krisberedskap?

Krisberedskap bygger på att samhället klarar av både vardagliga olyckor och störningarna som inträffar ofta (men som har ganska små konsekvenser för samhället) till de mer allvarliga samhällskriserna som inte inträffar särskilt ofta. Krisberedskapen ska även vara grunden för samhällets förmåga att hantera höjd beredskap.

Håll dig informerad under en kris

Vid en kris i Borlänge kommun finns information i de här kanalerna:

• Borlänge kommuns webbsida borlange.se

• Borlänge kommuns  Facebooksida

• Borlänge kommuns servicecenter, telefon 0243-740 00 eller e-post kommun@borlange.se

Du kan också hålla dig informerad via:

Sveriges Radio P4

• krisinformation.se 

Viktigt meddelande till allmänheten (VMA)

Varnings- och informationssystemet VMA (viktigt meddelande till allmänheten) används vid krissituationer – till exempel vid utsläpp av farliga ämnen, bränder med explosionsrisk, vid otjänligt dricksvatten och skogsbränder.

VMA sänds framför allt i Sveriges Radios kanaler, Sveriges Televisions kanaler och på SVT Text. VMA kan också skickas som SMS till mobiltelefoner och talmeddelande till fast telefoni inom ett visst område.

Lyssna på VMA (extern länk, öppnas i nytt fönster)

Utomhusvarning

Vid sällsynta tillfällen används utomhusvarning (”Hesa Fredrik”). Varningssignalen är ett högt utomhuslarm som består av en 7 sekunder lång ihållande signal följd av 14 sekunders tystnad. Det ljuder under minst två minuter. Larmet sänds omedelbart om det finns allvarliga risker.

Utomhuslarmet används också om Sverige skulle hamna i krig.

Gör så här när du hör VMA-signalen

1. Håll dig inomhus.

2. Stäng dörrar, fönster, ventiler och fläktar.

3. Lyssna på Sveriges radio P4 (Dalarna) för att få mer information.

Faran över
När faran är över sänds en 30 sekunder lång signal. Varningssystemet testkörs fyra gånger om året klockan 15.00 den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december.

Tips! ladda ner appen krisinformation.se till din mobil eller surfplatta för att kunna ta emot VMA-meddelande. Finns där appar laddas ner.

Hemberedskap - så förbereder du dig

Om det blir ett långvarigt strömavbrott eller någon störning eller kris i samhället så måste du själv vara beredd på att ordna vatten, värme och något att äta. Du behöver också kunna kommunicera med andra och få information från media och myndigheter.

Risker i Borlänge

En kris får alltid konsekvenser på lokal nivå eftersom kommunen bedriver samhällsviktig verksamhet och har ett geografiskt områdesansvar.

Vill du engagera dig?

Borlänges frivilliga resursgrupp (FRG) finns till hands när kommunens ordinarie resurser behöver förstärkas i utsatta lägen eller vid andra behov. Vid större kriser kan fler FRG kallas in,  som till exempel vid branden i Västmanland 2014. FRG finns i cirka 120 av landets kommuner. Civilförsvarsförbundet har utbildningsansvaret.

Läs mer om hur du kan göra skillnad

(extern länk, öppnas i nytt fönster).

Extraordinär händelse

Ibland används begreppet extraordinär händelse. Det är en händelse som avviker från det normala. Som till exempel en allvarlig störning eller överhängande risk, som på ett allvarligt sätt påverkar viktiga samhällsfunktioner och kräver omedelbara insatser av samhället.

En kris kan vara lokal i en eller flera kommuner.  Ett exempel på  en extraordinär händelse som skett i Borlänge kommun är gasololyckan på rangerbangården 2000. Den kan  vara regional, i ett eller flera län eller nationell om det rör hela eller stora delar av landet. Skogsbranden i Västmanland är ett exempel på en händelse som började på lokal nivå och efter ett tag blev på regional nivå. Tsunamikatastrofen i Thailand och Estoniakatastrofen är exempel på nationella extraordinära händelser.  

Mål med krisberedskap

Målet för krisberedskapen är att så långt som möjligt kunna upprätthålla funktionalitet i samhällsviktiga verksamheter och kunna hantera störningar och påfrestningar av olika typer, grader och över tid.

Kommunen, myndigheter och landsting är skyldiga att ha en förmåga att kunna hantera och möta kriser. Därför berör krisberedskap stora delar av kommunens organisation, men även många privata aktörer liksom andra myndigheter.

Lagar och regler

Enligt Lagen om skydd mot olyckor och Lagen om extraordinär händelse ska kommunen upprätta handlingsprogram som revideras för varje politisk mandatperiod. Handlingsprogrammet upprättas i samverkan mellan kommunerna Borlänge, Falun, Säter och Gagnef samt Räddningstjänsten Dala Mitt.

Sidan senast uppdaterad