Borlänge kommuns logotyp

Så hanterar Borlänge kommun coronapandemin

Under en kris är det viktigt att försöka arbeta på samma sätt som vanligt, men i vissa lägen inrättas en stab för att stärka samordningen inom kommunen och med andra aktörer.

Borlänge kommun följer löpande händelseutvecklingen och rekommendationer från ansvariga myndigheter som Folkhälsomyndigheten och deltar i regional samverkan med Länsstyrelsen och Region Dalarna.

Kommunens ansvar

Alla kommuner i Sverige har ett stort ansvar i händelse av kris. Kommunen har ansvar för att den egna verksamheten ska fungera (till exempel skola, omsorg och socialtjänst) men också ett geografiskt ansvar. Det geografiska ansvaret innebär att kommunen ska samordna arbetet mellan olika aktörer, till exempel mellan myndigheter, företag, frivilligorganisationer, kyrkor och föreningar, och samordna informationen till allmänheten och medier. Kommunen ska också hålla länsstyrelsen informerad om läget i kommunen.

Länsstyrelsen i Dalarna:

  • har som regional krishanteringsmyndighet aktiverat sin stabsfunktion och följer löpande händelseutvecklingen.
  • deltar på regelbundna nationella samverkanskonferenser med ansvariga myndigheter.
  • har också löpande kontakt med ansvarig smittskyddsläkare på Region Dalarna. Det är Smittskyddsläkaren som planerar, organiserar och leder smittskyddsarbetet i länet.

Det gör en krisledningsstab

Borlänge kommun har sedan början av mars 2020 en krisledningsstab igång för situationen med coronaviruset. Staben samordnar och planerar det arbete som behöver göras av olika aktörer. Staben hanterar vilken/vilka inriktning, beslut och åtgärder som ska genomföras.

I krisledningsstaben ingår en rad olika funktioner och verksamheter, till exempel från skola, vård- och omsorg, stödfunktioner (så kallat verksamhetsstöd) och kommunala bolag. Dessutom finns funktioner som arbetar med samverkan, analys, kommunikation och dokumentation. När behov finns tar staben kontakt med andra funktioner inom och utanför kommunen och deltar i regionala samordningsmöten.

Borlänge kommuns stab informerar om läget och vilka åtgärder som genomförts främst via borlange.se, kommunens intranät och e-post till vissa grupper.

Det gör en krisledningnämnd

Alla kommuner är enligt lag skyldiga att ha en krisledningsnämnd som ska kunna träda in vid en extraordinär händelse. Krisledningsnämnden har rätt att ta över beslutanderätten från andra kommunala nämnder och ska samordna den kommunala verksamheten under krisen.

  • 2 april 2020 aktiverade Borlänge kommun en krisledningsnämnd.
  • 18 augusti 2020 återlämnande krisledningsnämnden befogenheterna till omsorgsnämnden.
  • 15 september 2020 beslutade kommunfullmäktige att avsluta Borlänge kommuns krisledningsnämnd.

Om smitta och sekretess

All information om smittade eller sjuka omfattas av sekretess och tystnadsplikt, därför lämnar kommunen inte ut uppgifter om enskilda personer.

Sekretessen omfattar inte bara uppgifter om sjukdomstillstånd utan även uppgifter om personliga förhållanden som till exempel bostadsort eller arbetsplats. Borlängeborna ska alltid känna stort förtroende för personalen i vården och den kommunala omsorgen, därför är patientsekretessen viktig.

  • Ingen giltig användare vald.