Borlänge kommuns logotyp

Risker i Borlänge

En kris får alltid konsekvenser på lokal nivå eftersom kommunen bedriver samhällsviktig verksamhet och har ett geografiskt områdesansvar.

En del i kommunens krisberedskapsarbete är att analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa i kommunen. Det gör vi för att öka förmågan att hantera en krissituation och minska sårbarheterna i samhället. Inför varje ny mandatperiod gör kommunen en omfattande risk- och sårbarhetsanalys.

Några risker som bedöms ha stor påverkan på hela samhället och som skulle kunna leda till en extraordinär händelse:

Brandrisk

Dammbrott

Elavbrott

Farligt gods och kemikalier

Hot mot dricksvatten

Värmebölja

Översvämning