Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Risker i Borlänge

En kris får alltid konsekvenser på lokal nivå eftersom kommunen bedriver samhällsviktig verksamhet och har ett geografiskt områdesansvar.

En del i kommunens krisberedskapsarbete är att analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa i kommunen. Det gör vi för att öka förmågan att hantera en krissituation och minska sårbarheterna i samhället. Inför varje ny mandatperiod gör kommunen en omfattande risk- och sårbarhetsanalys.

Nedan kan du läsa om några risker som bedöms ha stor påverkan på hela samhället och som skulle kunna leda till en extraordinär händelse.

Elavbrott

Samhället är beroende av elektricitet. Det svenska elsystemet är driftsäkert, men ändå sårbart för olyckor, sabotage, tekniska fel och extremt väder.

Värmebölja

Värmeböljor kan påverka hälsan negativt och ha andra följder för samhället. SMHI kan varna för höga temperaturer, till hjälp för exempelvis sjukvården.

Hot mot dricksvatten

Dricksvatten brukar kallas vårt viktigaste livsmedel. Bra dricksvatten är också en förutsättning för att övrig livsmedelsindustri ska fungera, till exempel bryggerier, mejerier och slakterier.

Översvämning

Översvämningar orsakar ofta stora skador med stora kostnader för samhället men stora översvämningskatastrofer är mycket sällsynta i Sverige.

Dammbrott

Risken för att en damm ska brista är mycket liten.

Farligt gods och kemikalier

Farligt gods transporteras dagligen genom kommunen, bland annat stora mängder kemikalier.

Sidan senast uppdaterad