Borlänge kommuns logotyp

Farligt gods och kemikalier

Farligt gods transporteras dagligen genom kommunen, bland annat stora mängder kemikalier.

Därför finns det alltid en risk för olyckor som brand och explosion. Sannolikheten för att en allvarlig olycka ska inträffa är liten, men eftersom den finns vill kommunen informera om risken.

Särskilt farlig verksamhet

Vid vissa anläggningar kan verksamheten vara farlig och en eventuell olycka kan orsaka allvarliga skador på människor eller miljö. Anläggningar som hanterar farliga ämnen kallas för Sevesoverksamheter. Det är länsstyrelsen i samråd med kommunen som bestämmer vilka anläggningar det är. Anläggningarna omfattas av ett EU-direktiv, Lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (1999:381), även kallad Sevesolagstiftningen. Sevesolagstiftningen berör alla verksamheter som har tillräckligt mycket av ett ämne som är tillräckligt farligt. Lagstiftningen omfattar åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av bland annat allvarliga kemikalieolyckor.

Sevesolagstiftningen - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.)

Information till boende i Borlänge

Det kan gälla din säkerhet - Bäckelund - Borlänge Energi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (extern länk, öppnas i nytt fönster)

Det kan gälla din säkerhet - SSAB (PDF) Pdf, 896.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Det kan gälla din säkerhet - SSAB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (extern länk, öppnas i nytt fönster)

Dessutom ingår två bergtäkter som gör sprängningar med mer än tio ton sprängämne. De klassas därför som Sevesoanläggningar.

Information till allmänheten - Skallerbacken.pdf Pdf, 119.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Information till allmänheten - Fågelmyra.pdf Pdf, 275.7 kB.

Det här gör kommunen

Kommunen har beredskap för att möta allvarliga samhällsstörningar. Det kan vara större störningar på el– och vattenförsörjning, översvämningar eller allvarliga kemikalieolyckor. Kommunen har en krisledningsplan för hur den ska agera och vilka åtgärder som ska genomföras. Olika enheter inom kommunen engageras beroende på vad som har hänt. Till exempel hjälper experter inom miljökontoret och räddningstjänsten till om det har skett en olycka som kan skada människor, miljön eller förorena dricksvattnet. För att planeringen ska bli enhetlig görs den i samråd med bland annat företag, Länsstyrelsen, Region Dalarna och myndigheter.

Inom räddningstjänsten finns planer för vad som ska göras vid specifika olyckor. Räddningstjänsten har ständig beredskap, resurser och utbildad personal för att snabbt kunna ingripa vid olyckor.

Vad ska jag göra om en olycka inträffar?

Ring alltid larmnumret 112 om du eller någon annan råkar ut för en nödsituation som kräver omedelbar hjälp av ambulans, räddningstjänst eller polis. Om du bara vill ge eller få information om en pågående händelse kan du ringa 113 13. På webbplatsen msb.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om när olika larmnummer ska användas och vilka frågor som operatören vill få svar på.

Hur får jag information?

Inträffar en olycka på den aktuella anläggningen finns rutiner för hur myndigheter larmas. Räddningsinsats leds av räddningsledare från Räddningstjänsten Dala Mitt. Om det sker olyckor och allvarliga händelser där allmänheten kan vara i fara använder myndigheterna viktigt meddelande till allmänheten, VMA, ett varningssystem. Det finns två typer av VMA: en ljudsignal som sänds ut utomhus och ett informationsmeddelande i radio och tv.

VMA – viktigt meddelande till allmänheten

Sveriges nationella informationsnummer 113 13

113 13 är ett telefonnummer som allmänheten kan ringa om man vill ha information om kriser, till exempel energikriser, större stormar, översvämningar eller sjukdomsutbrott. Det går även att ringa om allvarliga olyckor som en stor trafikolycka eller brand.