Borlänge kommuns logotyp
Buss vid busshållplats

Skolskjuts

Enligt skollagen är kommunen skyldig att anordna skolskjuts med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållande, funktionsnedsättning hos elev eller av någon annan särskild omständighet. Vårdnadshavare till elever i grundskolan ansöker om skolskjuts för sina barn inför varje nytt läsår.

Skolskjuts gäller mellan hemmet där eleven är skriven och den skola som kommunen placerat elev i. Skolskjuts anordnas i anslutning till skoldagens början och slut i form av skolbusskort och i vissa fall särskild anordnad skolskjuts.

Du som vårdnadshavare kan ansöka om skolbusskort eller särskild anordnad skolskjuts för ditt barn i grundskolan. Detta ska göras inför varje nytt läsår så även om ditt barn redan har ett busskort behöver du ansöka på nytt. En ny ansökan ska också göras om förutsättningar förändras under skolåret, till exempel på grund av flytt och/eller byte av skola.

Ansökan

Ansökan inför kommande läsår är öppen under våren (mars-april). Det är viktigt att ansöka under denna period för att säkerställa att skolbusskort och skolskjuts hinner beslutas inför det nya läsårets start i augusti.

Ansökan sker i första hand via vår e-tjänst. För att använda e-tjänsten behöver du ha en giltig e-legitimation. Om du inte har någon e-legitimation skaffar du det hos din bank.

Elever i särskolan, gymnasieskolan, familjehemsplacerade barn samt elever med tillfälligt personnummer hänvisas att göra ansökan på blankett som finns att få på elevens skola eller på kommunens servicecenter.

Skolskjuts - mer information

Vad gäller för skolskjuts när eleven bor växelvis hos sina vårdnadshavare? Vad ska jag göra om mitt barn tappat bort sitt busskort? Dessa och ytterligare frågor kan informationen som följer ge svar på.

Fritidshem

Skolskjuts gäller endast till och från skolans ordinarie verksamhet. Resor till och från fritidshem ansvarar vårdnadshavaren själv för.

Växelvis boende

En elev som bor växelvis hos sina vårdnadshavare i samma kommun kan ha rätt till skolskjuts från båda bostadsadresserna, oavsett vilken av dessa adresser som eleven är folkbokförd på. Då förutsatt att eleven bor ungefär lika mycket hos båda och att avståndkravet uppfylls. Eleven behöver bo minst en tredjedel av tiden hos endera vårdnadshavare för att det ska betraktas som varaktigt boende. Mindre än så betraktas det som umgänge.

Om eleven går i skolan i sin hemkommun men bor växelvis i en annan kommun har eleven däremot inte rätt till skolskjuts mellan skolan och hemmet i den andra kommunen.

Särskilda skäl

Vid beslut om skolskjuts för särskilda skäl görs en bedömning med hänsyn till elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet och ett intyg krävs. Intyget ska vara aktuellt och behovet av skolskjuts ska styrkas. Lämpligt intyg kan utfärdas av sakkunnig och insatt part så som läkare, psykolog, skolhälsa, rektor eller liknande. Vårdnadshavare eller familjemedlem är inte godkänd som utfärdare av intyg.

Skolskjuts vid val av annan skola inom kommunen

De elever som väljer att gå i en annan skola än den som kommunen annars skulle ha placerat dem i har inte rätt till skolskjuts. Men är eleven berättigad skolskjuts till sin placeringsskola så får man ett busskort som man kan använda till sin valda skola, men ingen kompletterande trafik sätts in i befintlig trafik.

Upptagningsområden i Borlänge kommun Pdf, 431.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Skolskjuts vid val av skola i annan kommun

Hemkommunens skyldighet att sörja för skolskjuts gäller inte när eleven på grund av personliga skäl tas emot i en annan kommuns grundskola. Om eleven är berättigad skolskjuts till sin placeringsskola så får man ett busskort som man kan använda till sin valda skola, men ingen kompletterande trafik sätts in i befintlig trafik. Detta gäller inte om man har valt en friskola i annan kommun.

Vinterskolskjuts

I vissa fall där trafiksäkerheten påverkas negativt under vintertid kan skolskjuts beviljas under en viss period. Att en gångväg genom en mörk och enslig skog upplevs som otrygg är inte tillräckligt skäl för att få skolskjuts. Mörker kan dock i kombination med andra omständigheter, som till exempel kraftigt minskad vägbredd på grund av snövallar, berättiga till skolskjuts.

Ansvar- se även punkt 4 i Skolskjutsreglementet:

  • Vårdnadshavare har ansvaret för eleven på vägen mellan hemmet och skolan eller skolskjutsen, liksom på skolskjutshållplatsen.
  • Under transporten är det entreprenören och föraren som ansvarar för att gällande trafikbestämmelser och ordningsregler följs.
  • Skolenhetens personal ansvarar för mottagande och avlämning vid buss/taxi i den grad det krävs utifrån elevernas ålder och mognad. Om väntetid vid skolan förekommer har skolan/kommunen ansvar för eleven under den tiden.

Förlorat eller trasigt busskort

I e-tjänsten för skolskjuts kan vårdnadshavare beställa ett nytt kort om en elev förlorat/tappat bort sitt busskort, eller om det är trasigt och inte fungerar. Gå in i e-tjänsten och välj "hantera skolskjuts". Kontakta skolans administratör vid behov av hjälp.

E-tjänst för skolskjuts Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tillfälligt behov av skolskjuts på grund av olycksfall

Behov av taxi till och från skolan på grund av olycksfall under skoltid ska vara styrkt med ett intyg från behandlande läkare. Av intyget ska framgå under vilken tid taxi beviljats. Innan taxiresorna till och från skolan beställs ska Protector kontaktas för bekräftelse. Sänd intyget i samband med skadeanmälan via Protectors hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (Välj Anmäl skada – Person – Kommunolycksfall). Efter bekräftelse från Protector kan beställning av taxiresor göras.

Om skada uppkommer på fritiden ska vårdnadshavare alltid i första hand kontrollera om eleven har egen olycksfallsförsäkring som täcker kostnaden för skolskjuts.

Hur skolskjuts anordnas

Skolskjuts sker i första hand med allmänna kommunikationsmedel (linjetrafik) och i andra hand med särskild skolbuss eller skoltaxi (beställningsskjuts). Kommunen anordnar transporterna på lämpligt sätt med hänsyn till trafikförhållanden och övriga ovan angivna omständigheter.

Rätt till skolskjuts innebär inte att skjuts måste ordnas från bostadsadressen till skolan. Elever kan exempelvis hänvisas till särskilda uppsamlingsplatser i hemmets respektive skolans närhet.

Läs mer i skolskjutsreglemente och kommunens egen bilaga.

Skolskjutsreglemente Pdf, 911.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Dalatrafik.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.