Borlänge kommuns logotyp

Samhällsutveckling och planering

Hur Borlänge ser ut styrs av olika planer. Översiktsplanerna anger övergripande hur kommunen ska arbeta med användning av mark och vatten. Detaljplanen styr hur marken får användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Översiktsplan

Borlänge har tillsammans med Falu kommun tagit fram en gemensam översiktsplan för kommunernas hela yta, Översiktsplan FalunBorlänge. Översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige i Borlänge 2014-06-17. Den redovisar hur kommunen ser på användningen av olika mark- och vattenområden på lång sikt, men också hur den redan byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. En översiktsplan är inte juridiskt bindande.

Gemensam översiktsplan för FalunBorlängelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fördjupning av översiktsplanen

Översiktsplanen kan ändras eller fördjupas för ett visst geografiskt område. Det innebär att man gör en mer detaljerad redovisning för ett visst geografiskt område.

I juni 2014 fick plan- och markkontoret i uppdrag att ta fram tre fördjupade översiktsplaner:

Fördjupad översiktsplan för Borlänge tätort
Fördjupad översiktsplan för Runn, tillsammans med Falu kommun
Fördjupad översiktsplan för delar av landsbygden

Du kan följa arbetet med de fördjupade översiktsplanerna här:

Planer just nu

Aktuella fördjupade översiktsplaner

I kommunen finns följande fördjupade översiktsplaner (FÖP):

Solbacka-Färjenäs, 1996-06-19
Samordnad översiktlig planering Falun & Borlänge - området mellan städerna, 1997 (SÖP 97)
Hönsarvsberget, 2011-03-31
Om det finns motsatsförhållanden mellan Översiktsplan FalunBorlänge och ställningstaganden i de äldre fördjupningarna gäller det som står i Översiktsplan FalunBorlänge.

Detaljplan

En detaljplan är ett juridiskt bindande kontrakt för ett visst markområde mellan kommunen, markägarna och grannarna. Detaljplanen styr hur marken får användas och hur bebyggelsen ska se ut. En detaljplan består av en karta med planbestämmelser och en planbeskrivning. I Borlänge kommun finns mer än 500 detaljplaner.

Det är plan- och markkontoret som upprättar kommunens detaljplaner, och byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige som antar detaljplanerna.

Arbetet med att göra en detaljplan startar med att kommunstyrelsen ger plan- och markkontoret ett planuppdrag. Om du vill att kommunen ska ta fram en detaljplan kontaktar du plan- och markkontoret. Du kan också ansöka om planbesked.

Mer om detaljplanering

Hållbar utveckling

Hållbar utveckling definieras vanligen som ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov."

I ett hållbart samhälle lever människor ett gott liv tillsammans och de stora miljöproblemen är lösta. Man brukar tala om tre dimensioner i den hållbara utvecklingen: social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Borlänge kommun har tagit fram övergripande mål för dessa tre dimensioner. Målen handlar om att skapa förutsättningar för välfärd och möjligheter till utbildning, arbete och företagande i kommunen. Borlänge kommun vill också prioritera arbetet för en bättre miljö med begränsad klimatpåverkan.

Det finns ett antal styrdokument som stöd i arbetet att nå de övergripande målen för ett hållbart Borlänge.

Information hos Boverket

Boverket om översiktsplaneringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Boverket om detaljplaneringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster