Borlänge kommuns logotyp

Trafik och gator

Du ska känna dig trygg i trafiken och därför arbetar vi för en trafiksäker miljö i Borlänge kommun. Kommunens trafiksäkerhetsarbete bedrivs i samverkan med Trafikverket, polis, skolor och intresseorganisationer. Trafikanters attityder och vilja att visa hänsyn är nyckelord när det handlar om trafiksäkerhet.

Trafiksäkerhetsarbetet och nollvisionens synsätt ligger till grund för trafikplaneringen och stor vikt fästs vid att förbättra trafikmiljön främst för de oskyddade trafikanterna, det vill säga gående, cyklister och mopedister.

Du som trafikant har inga rättigheter i trafiken, utan bara skyldigheter. Det kan låta konstigt men trafikordningen är en så kallad skyldighetslagstiftning. Det lägger mycket ansvar på alla som rör sig i trafiken. Trafikförordningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är den lag som reglerar trafiken. Om du har frågor om trafikregler hör du av dig till Transportstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Beskrivning av ansvar

Borlänge kommun äger, sköter och har ansvaret för de flesta gator och vägar i tätorten. Vägarna på landsbygden och de som förbinder orterna ansvarar Trafikverket för. Borlänge Energi ansvarar för drift av gator och vägar på uppdrag av kommunen. Detta kan du läsa mer om nedan.

En tredje part som äger och driver vägar är vägsamfälligheter. Vägsamfälligheter ansvarar för mindre vägar som kompletterar Trafikverkets vägnät på landsbygden. Det är dessa vägar som vi kallar enskilda vägar.

När det gäller renhållning av gator har även fastighetsägaren ett visst ansvar. Det kan du läsa om mer om i föreskrifterna som finns under relaterade dokument.

Frågor om

 • Hastigheter
 • Trafikregleringar
 • Trafikanordningsplaner (TA-planer)
 • Trafikföreskrifter
 • Parkeringsregleringar
 • Upplåtelse av allmän plats eller andra trafikrelaterade frågor

Kontakta Borlänge kommun
Telefon: 0243-740 00
E-post: kommun@borlange.se

Frågor om

 • Snöröjning och renhållning av gator, vägar och torg
 • Halkbekämpning
 • Belysning
 • Taxor och avgifter för renhållning
 • Geografisk placering av återvinningsstationer
 • Sandning av vägar och gator
 • Driftinformation

Frågor om statliga vägar

Trafikverket sköter det statliga vägnätet och har ansvar för skötseln och underhållet av vägar som förbinder orter.