Borlänge kommuns logotyp

Bro i Hångsarvet, Paradisbron

För snart tre år sedan besiktades bron över Lusbäcken i Hångsarvet och röta upptäcktes i träkonstruktionen vilket föranledde att ena körfältet stängdes av.

I samband med besiktningen togs beslut om att en bro med högre bärighet behövdes på platsen för att möta behovet från tunga transporter till närliggande industriområde. Projektet med att byta ut bron har dragit ut på tiden på grund av utredning om en ny konstruktion för att möta behovet av BK4 - bärighetsklass fyra, 74 ton.

Utredningen kom fram till att stora delar av konstruktionen behöver bytas ut för att klara av BK4. Mark- och hydrotekniska undersökningar har genomförts för att avgöra vilken konstruktion platsen tillåter. Hänsyn måste även tas till vattendraget och konstruktionen får inte påverka vattenflödet negativt. Konstruktionen behöver också tillåta viltpassage då det finns få sådana passager längs med den aktuella sträckningen av vägen.

Tidslinje för ny bro i Hångsarvet

2020

Under sommmaren upptäcktes röta i konstruktionen och under hösten 2020 togs beslut om att renovera bron

2021

Under början av 2021 pausades projektet på grund av pågående planarbete som påverkade val av konstruktion och bärighetsklass(BK4). Under senare del av året togs beslut om att höja bärighetsklassen till BK4.

2022

Val av konstruktion för att klara bärighetskraven på platsen.

2023

Geoekniska undersökningar visar på att det finns begränsade möjligheter i val av konstruktion.

Projektet befinner sig nu i det skede att val av konstruktion snart kan ske och därmed kan en ny bro upphandlas. Genomförandet är beroende på upphandling av entreprenör och innan upphandling är genomförd är det svårt att uppskatta när en ny bro kan vara på plats. Kommunens ambition är att kunna genomföra brobytet så snart som det är möjligt.

En ny bro kommer att förses med separerad gång- och cykelväg.

Frågor och svar

Ja det är säkert att ta sig över paradisbron! Ett körfält är avstängd och det finns hastighetsreducerande åtgärder för en säker passage.

Paradisbron är inte avstängd för någon fordonsklass.

Det är i dagsläget inte klart, just nu pågår ett arbete med att fastställa vilken konstruktion det ska vara.

Det beror på vilken konstruktion som kommer användas. Först i projekteringsstadiet så vet vi hur Borlängebon kommer påverkas.

  • Ingen giltig användare vald.