Borlänge kommuns logotyp

Forshuvudbron stängs för trafik

Kommunen har beslutat att stänga Forshuvudbron för all trafik förutom gång- och cykeltrafik samt moped klass 2. Bron stängs av säkerhetsskäl av från och med den 7 november.

Borlänge kommun genomför regelbundet besiktningar av samtliga kommunens broar kontinuerligt vart 6:e år. Vid besiktningen av Forshuvudbron vintern 2022 framkom att Forshuvudbron hade brister och var i sämre skick än den senaste besiktningen visade. Efter besiktningsmännens rekommendation beslutades att begränsa tung trafik med viktbegränsningar om 6 tons boggitryck samt 4 tons axeltryck. Det beslutades även om att besiktning skulle göras med 4 månaders mellanrum.

Viktbegränsningen på Forshuvudbron har under år 2023 succesivt ändrats vilket resulterat i att bron har stängts av för all fordonstrafik förutom för gång- och cykeltrafik samt moped klass 2. Anledningen är att bron inte längre uppfyller säkerhetskraven, främst på grund av dess ålder och korrosionsskador. Under vecka 45, 2023 stängdes Forshuvudbron av med fysiska hinder samt vägmärken.

Sedan tidigare har kommunen startat en utredning kring förbindelsen över Dalälven och utreder flera olika alternativ rörande Forshuvudbron. Uppförande av ny bro är ett politiskt beslut som tas i kommunfullmäktige.

Nej, bron är enbart öppen för gång- och cykeltrafik samt moped klass 2.

I nuläget är inget beslut taget utan frågan utreds tillsammans med flera andra alternativ som t ex. en ny bro. Beslut om brons framtid kommer tas i ett senare skede. Uppförande av ny bro är ett politiskt beslut som tas i kommunfullmäktige.

Bron kommer att vara avstängd tills vidare.

Skyltar för omledning av trafik har satts upp längs vägen och kommunens samhällsbyggnadssektor skickar ut information till åkeriföretag med flera.

För att inte riskera att fordon som överstiger 3 ton bruttovikt passerar Forshuvudbron har försiktighetsprincipen tillämpats och uppförande av fysiska hinder har gjorts och vägmärken monterats. Anledningen är att bron inte längre uppfyller säkerhetskraven.

Betongelement, grindar och vägmärken placeras ut på båda sidorna av bron som säkerställer att fordon inte passera över Forshuvudbron. Forshuvudbron är öppen för gång- och cykeltrafik. På gång- och cykelbana får moped klass 2 föras.

För att tillgodose trafiksäkerheten innan Forshuvudbron, är beslutet om att begränsa hastigheten till 30 km/timmen vid Kvarnsvedsvägen, Glans väg och Högsvedsvägen.

Bron är byggd på 1800-talet och var från början en järnvägsbro och konverterades under 1960-talet till en vägbro. Vid den senaste besiktningen framkom att bron var i sämre skick än tidigare besiktningar visat. Huvudanledningen till avstängningen är brons ålder samt korrosionsskador.

Beslut om åtgärd kommer tas när relevanta utredningar presenteras.