Borlänge kommuns logotyp

Elsparkcyklar

Allt fler borlängebor och besökare hyr eller köper en egen elsparkcykel. Du som kör elsparkcykel ska följa samma trafikregler som vanliga cyklar. Från den 1 september 2022 får elsparkcyklar inte parkeras eller köras på gångbanor. Här kan du läsa om vad som gäller för både användare och företag som erbjuder elsparkcyklar.

Transportstyrelsen har bestämt att elsparkcyklar klassas som cyklar. Det handlar om elsparkcyklar som har en maxhastighet på 20 km/h och en motor på max 250 watt. Elsparkcykeln är ett enpersonsfordon och får alltså bara användas av en person i taget.

Fordonsregler för cykel, Transportstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så får du köra elsparkcykel

Du som förare är skyldig att veta vilka trafikregler som gäller. Om du hyr en elsparkcykel kan det också vara bra att känna till företagets egna regler och villkor.

Elsparkcyklar ska i första hand köras på cykelbana och följa trafikregler för cyklister. De får inte köras på trottoar eller gångbana. Det är alltså samma regler som för vanliga cyklar och andra eldrivna fordon med fordonsklass cykel. Det är polisens ansvar att övervaka trafiken och se till att trafikregler följs.

Trafikregler för dig som cyklar, Transportstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Vilka trafikregler gäller för en elsparkcykel?

 • Elsparkcyklar ska köras på samma sätt som andra cyklar. Det innebär att du kan köra på cykelvägar och i viss utsträckning även på bilvägar.

 • Elsparkcykeln ska ha bromsar och en ringklocka (det finns inga krav på hur den ska se ut eller låta).

 • Kör du i mörker ska elsparkcykeln ha fram- och baklyse samt vara utrustad med reflexer.

 • Om den som kör är yngre än 15 år krävs hjälm, men vi rekommenderar att alla som cyklar ska använda ett huvudskydd.

 • Du får inte skjutsa någon på en elsparkcykel.

Uthyrare av elsparkcyklar

Det är flera olika företag som hyr ut elsparkcyklar i Borlänge.

Kommunen har en löpande dialog med företagen om deras verksamhet och de olika brukarråden som t.ex. Sveriges riksförbund för synskadade för att framkomlighet och tillgänglighet ska bli så optimal som möjligt.

Hur kan jag använda en elsparkcykel?

Elsparkcykelföretagen erbjuder borlängebon och besökare möjligheten att använda elsparkcyklar mot en avgift som respektive företag fastställer. Det finns flera olika företag som erbjuder elsparkcyklar. Priser och villkor kan därmed skilja sig åt.

Det är användarens ansvar att använda och parkera elsparkcykeln på rätt sätt, så den inte är i vägen för andra trafikanter.

Vem bär ansvaret?

Elsparkcykelbolaget ska säkerställa att deras personal inte ställer ut elsparkcyklar så att det står hindrande eller trafikfarligt, eller i strid mot andra bestämmelser i trafikförfattningar. Det med särskilt betoning på att upprätthålla framkomlighet för personer med funktionsnedsättning.

Företaget ska inom 2-4 timmar från att bolaget har fått kännedom om elsparkcyklar som parkerats trafikfarligt eller hindrande, flytta dessa till lämplig uppsamlingsplats.

Det är den som hyr elsparkcykeln som ansvarar för att parkera elsparkcykeln på ett tryggt och säkert sätt som inte hindrar andra.

Nedan hittar du avsiktsförklaringen som företag tecknar med kommunen.

Avsiktsförklaring/Överenskommelse mellan Bolag XX och Borlänge kommun

Inledning

I Borlänge kommuns trafikstrategi klargörs att för att möta klimatmålen så behöver biltrafiken kraftigt minska. Borlängeborna skall kunna leva ett gott liv i kommunen utan krav på bil och för att lyckas behövs flera olika fossilfria transportsätt kunna användas av invånarna.
Bolaget erbjuder invånare och besökare till Borlänge kommun att använda elsparkcyklar mot en avgift som bolaget fastställer.

Ersättningar

Kommunen och bolaget är överens om att kommunen inte ska betala någon ersättning till bolaget för den här tjänsten. Ingen ersättning kommer heller att betalas om elsparkcyklar skadas eller förstörs om de ligger hindrande för barmarksrenhållning eller vinterväghållning. Om kommunen beslutar om
taxa för den här sortens verksamhet så kommer bolaget bli skyldigt att erlägga den beslutade markupplåtelseavgiften om man önskar att fortsätta verksamheten i kommunen.

Följande punkter ska bolaget åta sig

 1. Bolaget ska säkerställa att deras personal inte ställer ut elsparkcyklar så att de står hindrande eller trafikfarligt, eller i strid mot andra bestämmelser i trafikförfattningar. Det med särskilt betoning på att upprätthålla framkomlighet för personer med funktionsnedsättning.
 2. Bolaget ska informera sina kunder löpande om att elsparkcyklar inte får lämnas hindrande, trafikfarlig eller i strid mot andra bestämmelser i trafikförfattningar. Det med särskilt betoning på att upprätthålla framkomligheten för personer med funktionsnedsättning.
 3. Bolaget ska löpande uppmuntra sina kunder om att använda hjälm när de använder en elsparkcykel.
 4. Bolaget ska informera sina kunder löpande om att en elsparkcykel endast får framföras på cykelbanor, och om sådan saknas ska körbanan användas. Bolaget ska informera användarna att elsparkcyklar endast får framföras på trottoarer och gångbanor om de leds av användaren.
 5. Bolaget ska, geofenca, skapa digitala staket på angivna sträckor och platser så att elsparkcykel kan köras i max 6 km/h.
  Vilka sträckor som önskas att beröras kan tas fram löpande. Vilka sträckor som är aktuella redovisas i bilaga 1.
 6. Bolaget ska anpassa sin tjänst för angivna områden så att elsparkcyklar inte kan återlämnas inom områdena. Vilka områden anges i bilaga 2.
 7. Bolaget garanterar att elsparkcyklar som är trasiga eller av annat skäl obrukbara ska tas bort inom ett dygn från att bolaget får kännedom om detta. Bolaget ska minst en gång per vecka genomföra funktionskontroll av samtliga elsparkcyklar
 8. Bolaget ska inom 2- 4 timmar från att bolaget har fått kännedom om elsparkcyklar som parkerats trafikfarlig eller hindrande, flytta dessa till lämplig uppsamlingsplats.
 9. Bolaget ska använda sig av fossilfria transporter vid utplacering och insamling av elsparkcyklar.
 10. Bolaget ska uppmuntra på olika sätt användare löpande att parkera sitt fordon i närmsta hotspot, genom till exempel information eller ekonomiska styrmedel.
 11. Bolaget ska säkerställa att elsparkcyklar inte utgör ett hinder i den dagliga
  barmarksrenhållningen och vinterväghållningen i kommunen.
 12. På uppmaning av kommunen ska bolaget lämna hotspots tomma för att möjliggöra barmarksrenhållning och vinterväghållning. Hotspots kan även stängas av i samband med evenemang eller andra arbeten.
 13. Bolaget ska hantera personuppgifter och andra känsliga uppgifter från användare och allmänheten på ett varsamt sätt i linje med rådande lagstiftning.
 14. Bolaget ska meddela kontaktperson till kommunen som kommunen kan ha kontakt med. Byte av kontaktperson ska snarast meddelas kommunen.
 15. Bolaget ska löpande informera kommunen om antalet elsparkcyklar de har i sitt bestånd och hur de avser att förändra beståndets storlek framöver.

Följande punkter ska kommunen åta sig

 1. Kommunen ska låta bolaget använda allmänna cykelställ för så kallade hotspots för elsparkcyklar där kunder kan låna eller återlämna fordonen. Hotspots kommer vara tillgängliga för samtliga aktörer som inom elsparkcyklar undertecknat avsiktsförklaringen/överenskommelsen och inte enbart begränsat till bolagets fordon. Bolaget bestämmer själv om användande av hotspots ska vara tvingande för kunderna eller om det ska ske genom incitament. Placeringen av hotspots bestäms per kalenderår, men kan även ändras under innevarande kalenderår.
 2. Kommunen kan komma att flytta elsparkcyklar som bedöms utgöra fara eller hinder för andra trafikanter eller hindrande av arbete. Bolaget får då lösa ut elsparkcykeln mot en avgift vid kommunens uppställningsplats. Om fordonet inte hämtas ut inom 90 dagar tillfaller elsparkcykeln kommunen och bolaget kan då inte göra anspråk på elsparkcykeln.
 3. Kommunen erbjuder att, på uppmaning från bolaget, dela med sig av trafikdata, till exempel trafikmätningar, som är av intresse för bolaget.
 4. Kommunen åtar sig att informera invånare och besökare i Borlänge kommun om vilka lagar och regler som gäller för framförande av elsparcyklar i kommunen.
 5. På fråga från allmänhet eller media kommer kommunen informera om den här
  överenskommelsen och dess innehåll samt lämna ut överenskommelsen i sin helhet till den som önskar att ta del av den. Kommunen kommer även att publicera överenskommelsen på borlange.se.

Övrigt

Kommunen kommer att ingå linkande överenskommelser med andra aktörer som har eller har för avsikt att etablera motsvarande verksamhet i Borlänge kommun.

Uppföljning och utvärdering

Bägge parter avser att föra löpande kontakt för att kunna följa upp och utvärdera verksamheten. Kommunen åtar sig att årsvis, vid behov mer frekvent, träffa samtliga aktörer som ingått överenskommelsen med kommunen för att i samråd diskutera utvecklingsmöjligheter för och utvecklingen av elsparkscykelverksamhet i kommunen. Avsiktsförklaringen samt bilaga 1 & 2 kan i
samband med detta komma att uppdateras enligt överenskommelse.

Avslutande av överenskommelse

Bägge parter äger rätt att ensidigt avsluta överenskommelse med en månads uppsägningstid. Detta sker genom att den ena parten meddelar detta till den andra. Vid avslutande av överenskommelsen slutar överenskomna åtaganden att gälla.

Varför har Borlänge elsparkcyklar?

I Borlänge kommuns trafikstrategi berättar vi att biltrafiken behöver minskas kraftigt för att möta klimatmålen. Borlängeborna ska kunna leva ett gott liv i kommunen utan krav på bil och för att lyckas behöver vi kunna använda flera olika fossilfria transportsätt.

Parkera din elsparkcykel rätt

En elsparkcykel ska i första hand parkeras i cykelställ. Kommunen har rätt att flytta på elsparkcyklar som lämnas på gångbanor eller utgör en fara för andra trafikanter.

Anmäl en felparkerad hyrd elsparkcykel

Du ska i första hand anmäla en felparkerad elsparkcykel till det företag som äger den. På det sättet får företaget informationen så snabbt som möjligt. Kontaktuppgifter ska finnas på elsparkcyklarna och på respektive företags webbplats. Uthyrarna har kommit överens med kommunen om att ta bort en felanmäld elsparkcykel inom två timmar efter att de fått anmälan.

Kontaktuppgifter till företag

Quick Scooter

Du kontaktar Quick Scooter via deras webbplats. Där finns en blå chattrutan i nedre högra hörnet. Klicka på rutan så får du fram ett skrivfält. Där kan du ställa frågor och informera om du ser en felparkerad elsparkcykel.

Qick Scooters webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Du kan också anmäla felparkerade elsparkcyklar via vårt Servicecenter. Vi skickar anmälan vidare till det företag som äger elsparkcykeln.

Om du har frågor?
Ring: 0243-740 00 (Servicecenter)
eller maila: kommun@borlange.se