Borlänge kommuns logotyp

Hastighet

För att skapa en trygg och säker gatumiljö är det viktigt att hastigheten är rätt utifrån gatans funktion för att minska risken för olyckor. Syftet med hastigheten är att skapa en mänskligare trafikmiljö som tar alla trafikanter i beaktande. Nollvisionen är vägledande; ingen ska mista livet eller skadas svårt i trafiken. För att illustrera hur avgörande hastigheterna är kan nämnas att:

  • Risken att dödas i trafiken som fotgängare är 70 procent vid 50 km/h
  • Risken att dödas i trafiken som fotgängare minskar till 10 procent vid 30 km/h

Lämpliga hastigheter på olika sorters gator

  • 30-gata: här kan alla trafikanter samsas; fordon, fotgängare och cyklister. För att se till att hastighetsbegränsningen efterföljs kan det behövas olika typer av fysiska åtgärder, till exempel upphöjningar i gatan.

  • 40/30 och 60/30-gata: här skiljer man fordon och oskyddade trafikanter åt, till exempel genom separat gång-och cykelbana. I korsningar och passager där fordon möter fotgängare och cyklister sänks hastigheten till 30, och upphöjningar i gatan kan behövas för att se till att hastigheten hålls.

  • 60/40-gata: här skiljer man fordon från oskyddade trafikanter på alla delar av sträckan, även i korsningar. Separata gång-och cykelbanor kombineras med till exempel tunnel eller bro.

Kan man sänka hastigheten till lägre än 30 km/h? Nej, lagen stöder inte skyltar med lägre hastigheter än 30 kilometer i timmen och Polisen kontrollerar inte heller lägre hastigheter. Det är också Polisen som är ansvarig myndighet för hastighetsefterlevnad.

Andra åtgärder för att sänka hastigheten

Det finns flera alternativ för att sänka hastigheten:

  • Avsmalning: När gatan smalnar av på en kort sträcka måste bilarna sänka hastigheten och du som fotgängare får en smalare och säkrare körbana att passera.

  • Gupp: kan passa på gator med stora trafikmängder,och där hastighetsgränsen inte hålls. Används inte på väg med busstrafik. Marken ska vara så pass bra att bilarna inte orsakar vibrationer i byggnader när de kör över.

  • Upphöjda korsningar och övergångsställen: fungerar som ett större gupp. Den hastighets­sänkande effekten varierar efter hur ramperna är ut­formade.

  • Rondeller: får automatiskt fordonen att sänka hastigheten.

Innan Borlänge kommun anlägger en hastighetsreducerande åtgärd ska vissa kriterier vara uppfyllda. I instruktionen nedan kan du läsa om vad som måste uppfyllas innan en åtgärd kan anläggas.

Instruktion för hastighetsreducerande åtgärder Pdf, 780 kB, öppnas i nytt fönster.

  • Ingen giltig användare vald.